course-details-portlet

AAR4515 - Byforming og arkitektur 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Tema er byen og det urbane landskapet. Basert på studieområdets kontekst utvikler vi urbane konsepter, romlige strukturer og programmer og designregler, og integrerer dem i robuste byformings- og arkitekturprosjekter.

Ledemotiv for emnet er å skape livlige, vakre og åpne byrom. I dialog med urbane aktører og eksperter vil vi forene kreftene i urban transformasjon med formell arkitektur og planlegging. På denne måten blir det skapt byrom av høy kvalitet som responderer på omgivelsene og samtidig har identitet og egenart, og som dermed bidrar positivt i våre bymiljø.

Emnet er basert på vår tids problemstillinger, som fortetting og omforming av eksisterende byrom, revitalisering av tidligere industri- og havneområder, med fokus på bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

KOMPETANSE: Studentene får en avansert forståelse av planfagets indre logikk samt praktisk erfaring. Dette gjør studentene i stand til å håndtere komplekse urbane og arkitektoniske utfordringer. Studentene skal utvikle komplekse urbane prosjekter gjennom kritisk refleksjon der relevante designkriterier integreres, som kulturarv, mobilitet, offentlige rom, landskap, bystruktur, morfologi, tetthet, skala, typologier, materialitet, brukere samt tanker rundt etappevis utbygging. KUNNSKAP: Studentene vil få kunnskap om samtidens urbane transformasjonsprosesser og kontekstbaserte designmetoder. Læringsmål er å analysere, forstå og tolke urbane omgivelser og oppgaver. Oppnådd innsikt uttrykkes gjennom konsept og programutvikling, visjonær og strategisk tenkning, og romlig komposisjon. Studioarbeid og prosjektet vil sammen med kurset ByLab (AAR4905) gi helhetlig undervisning knyttet til urban design, teori, forskning og praksis. FERDIGHETER: Kandidaten vil beherske byforming verktøy som skissering, stedsanalyse og kartlegging, modellbygging, scenarioutvkling, masterplanlegging og romprogrammering. Emnet vil høyne den enkeltes presentasjons- og dokumentasjonsteknikk og en vil lære å kommunisere med offentlig myndighet, aktører og eksperter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er strukturert som seks gjensidig avhengige, parallelle løp.

1 ANALYSE OG VISJON: I forbindelse med områdebefaring vil det lages en stedsanalyse som også omfatter planområdets egenskaper, atmosfærer, romlige strukturer og aktiviteter. Basert på dette vil studentene foreslå visjoner og ideer for sine prosjekter.

2 KONSEPTER OG STRATEGIER: Visjonene blir videre utviklet til urban design konsepter og strategier.

3 URBAN DESIGN: Basert på disse lages urban design forslag vist i masterplaner og fysiske modeller i skala 1:1000 til 1:500.

4 ARKITEKTUR OG ÅPNE ROM: For å teste og vise urban design prosjektenes hovedkvaliteter blir karakteristiske områder videre utformet i arkitektonisk og landskapsarkitektonisk skala i 1:500 til 1:200.

5 DESIGNREGLER: Designregler og scenario for fleksibel utvikling skapes for åpne rom, bygninger og bruk.

6 PLANSJER OG DOKUMENTASJON: For sluttpresentasjon og utstilling vil alle tegninger og visualiseringer bli raffinerte, utstilt på plansjer og dokumentert i en emnepublikasjon. En serie forelesninger gir et bredere perspektiv på urban design og dets forhold til arkitektur og planlegging. Det inkluderer presentasjoner på emnets temaer og innspill fra lokale aktører og eksperter. Masterplan og typologistudier gjort i det integrerte emnet Bylab (AAR4905) bidrar med referanser til emneprosjektet.

Mer om vurdering

Det avsluttende prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Alle øvrige innleveringer er obligatoriske og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ved ordinær eksamen får studentene tilbud om å presentere det avsluttende prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Basiskunnskaper innen arkitekturprosjektering og byforming.

Kursmateriell

Prosjektbeskrivelse, oppgaver, instruksjoner, forelesninger, referanseprosjekt, litteraturlister.

Arbeidsformat: skisser, collage, kart, planer, tegning, snitt, perspektiver, modeller.

Hovedarbeidsskala: 1:1000 - 1:200.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byforming og planlegging
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU