course-details-portlet

AAR4510 - Boligprosjektering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet er en del av et opplegg med to integrerte deler - et syntetiserende prosjekteringsemne med vekt på arkitektonisk bearbeiding og et mer analytisk kunnskapsemne. Derfor forutsettes emnet tatt i kombinasjon med AAR4814 Boligkunnskap. Det kan være aktuelt å samarbeide om noen kunnskapselementer med andre emner som undervises parallelt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har ... - avansert kunnskap om særskilte arkitektfaglige og/eller planfaglige forutsetninger for den aktuelle prosjektoppgaven/de aktuelle prosjektoppgavene. Ferdigheter: Kandidaten ... - kan gi form til boligarkitektur og/eller plan (basert på en eller flere aktuelle prosjektoppgaver) gjennom kunstnerisk og vitenskapelig undersøkelse, idéutvikling og prosjektering i relevante skalaer og format. - behersker arkitekturfagets arbeidsmetoder, verktøy og uttrykksformer og kan anvende disse i arkitekturprosjektering og/eller byforming på en målrettet, profesjonell og eksperimenterende måte. - kan anvende kunnskap om arkitekturen som kunnskapsfelt i eget arkitektarbeid; dens teori og historie, samt dens tekniske, naturvitenskapelige, samfunnsmessige og kulturelle grunnlag. - kan anvende avanserte estetisk og praktisk forståelse (taus kunnskap) i eget arkitektarbeid. Generell kompetanse: Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid, skape nye forståelsesrammer og fravike konvensjoner etter kritisk overveielse. - kan formidle eget arkitektarbeid på et profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en eller flere aktuelle prosjekteringsoppgaver knyttet til utforming av boliger, til fornying av boliger og/eller til omforming av eksisterende bygninger og nærområder. Studentene arbeider individuelt eller i grupper. Tegning og modellbygging utgjør hoveddelen av emnet. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til personlig veiledning enkeltvis eller i grupper.

Mer om vurdering

Det avsluttende prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen får studentene tilbud om å presentere det avsluttende prosjektarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnleggende arkitekturstudier ved NTNU eller tilsvarende. Emnet utgjør hovedelementet i en kombinasjon med AAR4814 Boligkunnskap som må tas i samme semester.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU