course-details-portlet

AAR4431 - Arkitektur- og prosjekteringskunnskap 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Casestudier av nyere og eldre boligarkitektur. Studentene arbeider i grupper. Det anbefales at dette emnet tas parallelt med eller forut for AAR4416 Arkitektur 3 - Boliger som undervises samme semester.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har ... - grunnleggende kunnskap om boligarkitekturens teori, idegrunnlag og historie. - detaljert kunnskap om utvalgt boligarkitektur av høy kvalitet. - grunnleggende kunnskap om kildesøk, referansebruk og opphavsrett i akademiske tekster og arkitekturdokumentasjon. - grunnleggende erfaringsbasert kunnskap om forholdet mellom arkitekttegninger, arkitekturmodeller, arkitekturfoto, arkitekturskisser og bygd arkitektur i bruk. Ferdigheter: Kandidaten ... - kan vurdere kvalitet i arkitektoniske verk på et grunnleggende nivå. - kan bidra til arkitekturkritikk i essayform på et grunnleggende nivå. - har grunnleggende ferdigheter i produksjon av 2D CAD-tegninger av bygd arkitektur basert på innhentet tegningsgrunnlag, oppmåling og fotografier. - kan bidra til produksjon av presise arkitekturmodeller av bygd arkitektur. - har grunnleggende ferdigheter i arkitekturfotografering samt fotografering av arkitekturmodeller og interiørmodeller. - har grunnleggende ferdigheter i digital arbeidsflyt og relevante applikasjoner for redigering av vektorgrafikk og desktop publishing med et profesjonelt, publiserbart resultat. Generell kompetanse: Kandidaten ... - tar selvstendig ansvar for egen læring og faglige utvikling og kan anvende sin kunnskap på nye felt. - kan formidle arkitektarbeid på et tilnærmet profesjonelt nivå og i en akademisk sammenheng i form av bidrag til trykt publikasjon og utstilling samt digital presentasjon. - kan reflektere kritisk og etisk over eget arkitektarbeid og skape nye forståelsesrammer. - kan bidra aktivt, konstruktivt og produktivt i et komplekst fellesarbeid der hver enkelt påtar seg ulike roller og oppgaver og sammen tar ansvar for kvaliteten i et helhetlig sluttprodukt. - knytter sin faglige kompetanse og engasjement til viktige samfunnsspørsmål og bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en øvingsoppgave i gruppe knyttet til casestudier av et utvalg nyere og historiske boligprosjekter. Oppgaven innbefatter informasjonsinnhenting, skriving av tekster og presentasjon. Undervisningen vil bestå i forelesninger, seminarer, diskusjoner og kritikker, i tillegg til veiledning i grupper.

Det kan bli lagt opp til frivillig ekskursjon som del av undervisningen i emnet. Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner må regne med å betale en mindre egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Den avsluttende øvingsoppgaven utgjør grunnlaget for karaktersettingen. Ved ordinær eksamen får studentene tilbud om å presentere det avsluttende øvingsarbeidet muntlig for sensor. Den muntlige presentasjonen i seg selv inngår ikke som del av vurderingen. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at Arkitektur 1 og Arkitektur 2 eller tilsvarende er gjennomført.

Kursmateriell

Faglige tekster i pdf-format samt anbefalte bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4440 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
25.11.2022

Innlevering
02.12.2022


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU