course-details-portlet

AAR4208 - Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Gjennom konkret prosjekteringssamarbeid med arkitektstudenter på tegnesal gir emnet ingeniørstudenter en introduksjon til samarbeid mellom arkitekter og ingeniører i konkret arkitekturprosjektering.

Læringsutbytte

GENERELL KOMPETANSE: Emnet skal gi ingeniørstudenter innsikt i grunnleggende trekk ved arkitekturprosjektering og i hvordan deres egne fagfelt som ingeniører kan inngå i dette. KUNNSKAP: Etter endt kurs skal studentene ha praktisk erfart kunnskap om grunnleggende trekk ved arkitekturprosjektering og om koblinger mellom arkitektur og sitt eget ingeniørfag både når det gjelder konsepter/overordnede ideer og samarbeid om konkret bygningsutforming. FERDIGHETER: Med bakgrunn i sitt eget fagfelt som ingeniører skal studentene kunne delta aktivt i prosjekteringssamarbeid med arkitekter, både i overordnede diskusjoner og i utvikling av konkret bygningsutforming. Emnet skal også gi studentene et grunnlag for arbeid med konseptutvikling og konkret utforming innen egne fagfelt som ingeniører.

Læringsformer og aktiviteter

DEL A, 1. og 2. semester: 2 fellesmøter og ett seminar med forelesninger og presentasjoner hvert semester. Vurdering, del A: Godkjent/Ikke godkjent. Krav til godkjent obligatorisk aktivitet: Må delta på minst ett fellesmøte hvert semester. Må delta aktivt med presentasjon på minst ett seminar. DEL B, 3. semester. Dette er emnets hoveddel. Undervisningen er integrert med studiokurs/prosjekteringsemne på AD-fakultetet med semesteroppgaver i konkret arkitekturprosjektering. Hvilket/hvilke arkitekturprosjekteringsemne/-emner som AAR4208 integreres med, bestemmes i forkant av hvert studieår og vil blant annet avhenge av antall minor-studenter. Som normalt i arkitekturutdanningens studiokurs/prosjektemner så vil undervisningen bestå i seminarer, forelesninger og veiledning med spesiell vekt på prosjektpresentasjoner/gjennomgåelser både underveis og ved semesterslutt. Ingeniørstudentene har fast arbeidsplass på tegnesalen sammen med arkitektstudentene. Til forskjell fra prosjekteringsemnene for arkitektstudenter som typisk utgjør 15 studiepoeng, så utgjør dette emnet 7.5 studiepoeng. Arbeidsomfang og innlevert materiale for ingeniørstudentene vil derfor være noe annerledes enn for arkitektene det samarbeides med. Ingeniørstudentene vil ha noe mindre tilstedeværelse på tegnesalen enn arkitektstudentene, spesielt i arkitektstudentenes innspurtfase.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar og fellesmøter 1. semester
  • Seminar og fellesmøter 2. semester
  • Prosjektering og gjennomgåelser, 3. semester

Mer om vurdering

Godkjent emne forutsetter aktiv deltakelse i prosjektering sammen arkitektstudenter på tegnesalen, deriblant tilstedeværelse og aktivt bidrag med presentasjon på minst 2 av semesterets prosjektpresentasjoner / gjennomgåelser. Grunnlag for sensur vil være en illustrert skriftlig besvarelse/rapport. Dette vil normalt inkludere en første del som presenterer relevante arkitekturprosjekter og diskuterer muligheter i semesterets prosjekteringsoppgave og en andre del som redegjør for arkitektonisk konseptutvikling gjennom semesteret og som med ståsted fra den enkelte ingeniørstudents fagfelt presenterer og diskuterer noen enkelttemaer i prosjekteringen og valgte løsninger mer i detalj.

Obligatorisk aktivitet må være levert og godkjent før eksamen. Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet kan godkjennes ved utsatt eksamen eller gjentak, i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger.

Utsatt eksamen og ikke bestått eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Diverse studier - Fakultet for arkitektur og design (EMNE/AD)
Maskin- og energiteknologi (MTMASKIN)
Produktutvikling og produksjon (MTPROD)

Forkunnskapskrav

Emnet er adgangsbegrenset og undervises over tre semestre (7.-9. semester) med hovedvekt på tredje semester (9. semester). Påmelding og opptak til emnet gjelder som påmelding/opptak til Minor i arkitektur for ingeniørstudenter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4206 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU