Hva lærer jeg

Bachelor i økonomi og administrasjon

Hva lærer du?

Kunnskap

Studiet skal gi deg en bred bakgrunn til å arbeide som fagpersoner eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner. Du skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, slik at de ved studiets slutt har bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og metoder.

Praktisk

Du skal kunne anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet, og de skal selv kunne oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Studiet er derfor ment å gi et godt grunnlag for livslang læring. Det er videre et mål at du skal være godt rustet til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og utland.

Selvstendighet

Du skal kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter, kunne formidle fagstoff skriftlig og muntlig. Kunne utveksle synspunkter og erfaringer, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Utvikling

Studiet vil gi deg kunnskaper om beslutninger på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. Du skal kunne bidra til utviklingsarbeid som fremmer virksomhetenes innovasjonsevne. Du  skal være i stand til å forstå samfunnsmessige virkninger av beslutningene og å handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer.