Studentombodet

Treng du rådgjeving frå nokon som ser på saka frå ei nøytral side?

Studentombodet

Informasjon for studentar

Informasjon for studentar

Kva kan studentombodet hjelpe med

Studentombodet kan hjelpe deg i saker som handlar om:

 • Eksamen
  • Sensur
  • Klage på eksamen
  • Korleis skrive klage
  • Saksbehandlinga
 • Studiekvalitet
 • Tilrettelegging
 • Praksis
 • Studentopptak
 • Diskriminering
 • Trakassering/mobbing
 • Konfliktar i relasjon mellom student og student, eller student og ansatt (eventuelt veileder)
 • Konfidensialitet og teieplikt
 • Administrative spørsmål
 • Studentrettar generelt
 • Lytte til deg og gje deg korrekt rettleiing
 • Diskutere bekymringane dine, avklare problem og foreslå ulike alternativ
 • Forklare universitetsprosedyrar og gje rettleiing om studentrettar
 • Bidra til å løyse ei sak på lågast mogleg nivå
 • Påpeike utfordringar overfor universitetet
 • Tilrå endringar i retningslinjer og prosedyrar
 • Vere ein nøytral, uavhengig instans mellom partane i ein eventuell konflikt
 • instruere tilsette ved NTNU
 • fatte enkeltvedtak eller fungere som klageinstans i saker som er behandla og vedtekne av NTNU
 • fungere som advokat for studenten, og skal ikkje ta parti i ein pågåande konflikt
 • etablere, endre eller leggje til side reglar, retningslinjer eller prosedyrar ved NTNU

Studentombodet

Studentombodet

Studentombodet er ein uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studentar ved NTNU, og skal arbeide for å sikre at NTNU tek vare på studentane sine rettar i studiesituasjonen.

Studentombodet

Studentombodet

Kontakt

Kontakt