Trenger du rådgivning fra noen som ser på saken fra en nøytral side?

Studentombudet

Informasjon for studenter

Studierelaterte henvendelser

Studentombudet kan hjelpe deg i saker som handler om:

 • Eksamen
  • Sensur
  • Klage på eksamen
  • Hvordan skrive klage
  • Saksbehandlingen
 • Studiekvalitet
 • Tilrettelegging
 • Praksis
 • Studentopptak
 • Diskriminering
 • Trakassering/mobbing
 • Konflikter i relasjon mellom student og student eller student og ansatt ved NTNU (eventuelt veileder)
 • Konfidensialitet og taushetsplikt
 • Administrative spørsmål
 • Studentrettigheter generelt

Studentombudet kan

 • Lytte til deg og gi deg korrekt veiledning
 • Diskutere dine bekymringer, avklare problemer og foreslå ulike alternativer
 • Forklare universitetsprosedyrer og gi veiledning om studentrettigheter
 • Bidra til å løse en sak på lavest mulig nivå
 • Påpeke utfordringer ovenfor universitetet
 • Anbefale endringer i retningslinjer og prosedyrer
 • Være en nøytral, uavhengig instans mellom partene i en eventuell konflikt

Studentombudet kan ikke

 • instruere ansatte ved NTNU
 • fatte enkeltvedtak eller fungere som klageinstanse i saker som er behandlet og vedtatt av NTNU
 • fungere som studentens advikat, og skal ikke ta perti i en pågående konflikt
 • etablere, endre eller legge til side regler, retningslinjer eller prosedyrer ved NTNU

Studentombud ved NTNU

Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU, og skal arbeide for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.