Logo Realfagkonferansen

Realfagkonferansen logo.

Program

Program

Konferansen blir holdt digitalt, det blir derfor endringer i programmet. Mer info kommer snart.

Kort oversikt over programmet (pdf)

Program for Realfagkonferansen 2020
Tidspunkt Tittel/beskrivelse
Kl. 09.00

Registrering og kaffe

Vrimlearealet i U1, Realfagbygget

Kl. 09.30

Klimautfordringen: Hva nytter og hvilke omstillinger trengs?

Plenum / R1

Det kommer stadig nye og dystre statusrapporter for klima som understreker alvoret og peker på viktigheten av å handle raskt. Mange ønsker å bidra, men politiske partier ser svært ulike løsninger på problemet. Noen mener innsatsen bør gjøres der den monner mest, mens andre er opptatt av å redusere utslipp her hjemme. Og hva med oss enkeltpersoner? Hjelper det om vi som enkeltpersoner sykler til jobb og spiser mindre kjøtt, eller er det bare store globale omstillinger som virkelig kan bidra?

Holdes av Helge Brattebø og Stig A. Larssæther, NTNU bærekraft

 

Kl. 10.45

NTNUs Reafagpris 2020

R1

Kl. 11.00 Kaffe- og transportpause
Kl. 11.15

Parallelle sesjoner

 

A1: Sluttvurdering i nye læreplaner

Delplenum / R1

Målgruppe: ungdomstrinn og vgs
Sluttvurdering kan være avgjørende for undervisningen, og den har stor betydning for hva elevene prioriterer. Spesielt i eksamensfag vet vi at både lærere og elever deler læreplanen inn i hva som er eksamensrelevant (og dermed prioriteres) og hva som ikke er det (og dermed vektlegges mindre). Hvordan endrer vi praksis i sluttvurderingen slik at opplæringen blir i tråd med de nye læreplanene? I sesjonen drøftes tre viktige tema:

  • Standpunktvurdering
  • Sammenheng mellom standpunkt og underveisvurdering
  • Eksamen (etter ny eksamensordning)

Det vil bli god anledning for tilhørerne å kommentere og stille spørsmål.

Holdes av Per-Odd Eggen, Skolelaboratoriet ved NTNU.

 

 

B1: Undervisning i tråd med Overordnet del

Delplenum / R9

Målgruppe: 1.–10. trinn

Som en del av læreplanverket LK20 har vi fått «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» som erstatning for det som i LK06 heter Generell del. Overordnet del beskriver verdigrunnlaget opplæringen bygger på, prinsipper for læring og prinsipper for skolens praksis og skal ligge til grunn for all undervisning i norsk skole. Hvordan skal vi undervise i tråd med dette?
Hans-Kristian Eimhjellen deler sine egne tanker, konkrete ideer og erfaringer han har gjort seg rundt undervisning i naturfag og matematikk på barnetrinnet.
Holdes av Hans-Kristian Eimhjellen, Høyeggen skole.

 

Kl. 12.00

Lunsj

Element (kantina)

Kl. 13.00

Parallelle sesjoner

 

A2: Algoritmisk tenkning i naturfag

Målgruppe: naturfag 1.–7. trinn
I denne sesjonen skal deltakerne bli kjent med hva som ligger i begrepet algoritmisk tenking og om det er noe nytt eller ikke i egen naturfagundervisning. Deltakerne får prøve ut noen enkle aktiviteter og analysere dem i lys av noen prinsipper for algoritmisk tenkning.

Holdes av Berit Reitan, Naturfagsenteret, UiO.

 

 

B2: MatteLIST – matematiske aktiviteter med utfordringer som passer alle

Målgruppe: matematikk 1.–7. trinn

Hvordan kan vi jobbe med en og samme aktivitet i en helklasse, hvor aktiviteten egner seg like godt til alle elevene?
Her ser vi på hvilke muligheter aktiviteter fra MatteList gir i matematikkundervisningen. MatteList er aktiviteter og problem, fra barnehage til vgs, med lav inngangsterskel og stor takhøyde (List). Vi prøver oss på enkelte av aktivitetene. Ta gjerne med pc, men det er ingen nødvendighet.
Holdes av Ingunn Valbekmo, Matematikksenteret, NTNU

 

 

C2: Skaperskolen: Kreativt klimaverksted

Målgruppe: naturfag 8.–10. trinn
Klimaet vårt er i endring og vi trenger løsninger. La elevene dine ta oppdraget. Lær hvordan du som lærer kan bruke kreative metoder for å legge til rette for kreativitet og skaperglede.

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av Skaperskolen og gir elevene trening i å jobbe kreativt, skapende og tverrfaglig med kunst og håndverk og naturfag. Aktivitetene i undervisningsopplegget skal utfordre elevene i å bruke kreative metoder for å utvikle idèene sine til prototyper som løser ulike klimautfordringer. Hovedmålgruppe er elever på ungdomstrinnet, men opplegget kan også kjøres på lavere og høyere trinn.

Holdes av Rannvei Sæther og Anne Birgitte Belboe, Vitensenteret i Trondheim.

 

 

D2: La elevene lage animasjoner og spill med faginnhold

Målgruppe: ungdomstrinn, kan også være aktuelt for barnetrinn
Hvordan kan man kombinere programmering med faglig fordypning for elevene? I denne workshopen presenteres et undervisningsdesign fra KreTek-prosjektet, hvor elevene får programmere en animasjon eller et spill i Scratch med faglig innhold fra naturfag eller andre fag. 
Workshopen er for dere som ikke er kjent med programmering fra før. Ta med egen pc. Det er også fint om du på forhånd oppretter en bruker i Scratch fra denne siden: https://scratch.mit.edu/  (Klikk på «Join Scratch i toppmenyen). Det er ingenting som skal installeres.

Holdes av Ingrid Næss og Anna Støvneng, Sunnland skole

 

 

E2: Workshop: "Selvvalgt prosjekt – hva og hvordan?"

Målgruppe: naturfag videregående
Den nye læreplanen i naturfag for vg1 SF inneholder et kompetansemål som sier at elevene skal kunne «utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder». Hvordan skal vi gjennomføre dette med tanke på organisering, veiledning og vurdering? 
Amund Krane har lang er faring med undervisning i tilsvarende kompetansemål på IB. Han forteller litt om hvordan det kan gjennomføres og hvilke muligheter og utfordringer som følger med.
Videre legges det opp til felles idèmyldring og diskusjon om hva som kan være gode prosjekttemaer og hvordan man best kan gjennomføre dette i klasserommet.
Holdes av Amund Krane, Trondheim Katedralskole.

 

 

F2: Programmering i matematikk

Målgruppe: matematikk 8.–10. trinn
I dette verkstedet får deltakerne en innføring i programmeringsbegreper gjennom bruk av den velkjente programvaren GeoGebra. Verkstedet vil tilby en innføring i noen sentrale programmeringsbegreper, hvor deltakerne får prøve seg på å utforme algoritmer og programmere objekter i grafikkfeltet i GeoGebra. Målgruppe er lærere på mellom- og ungdomstrinn. GeoGebra bør være et kjent verktøy, men ingen forkunnskaper om programmering kreves. Verkstedholder vil bruke GeoGebra Classic 6, men versjon 5 går også bra.

Last ned GeoGebra Classic 6 her (ekstern side).

Holdes av Harald Sande, Matematikksenteret NTNU.

 

 

G2: Bruk og utforsk fjernstyring ved hjelp av radiokommunikasjon

Målgruppe: teknologi videregående
Trådløse kommunikasjon blir en stadig større del av livene våre. Det gjelder både telefoni og dataoverføring, for styring og overvåkning, mellom mennesker og maskiner. I dette verkstedet skal vi ikke trekke opp de store linjene, men programmere fjernstyring av roboten Bit:bot. Deltagerne skal programmere micro:bit til å være sender og mottaker. I tillegg ønsker vi å forklare hvordan den trådløse kommunikasjonen fungerer. Aktiviteten krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel om man har programmert før. Vi kommer til å arbeide med blokkprogrammering.

NB! Ta med egen PC eller Mac. Programvaren er nettbasert og krever ingen installasjon. Maks antall deltagere 24 stk. Deltagerne arbeider to og to.
Passer for alle som ønsker å få en forenklet innføring i trådløs kommunikasjon.

Holdes av Nils Kr. Rossing og Erik Løkketangen, Skolelaboratoriet ved NTNU.

 

 

H2: Fluor, skismurning og helseeffekter

Målgruppe: biologi videregående
Hva er fluor i skismurning? Hva er forskjellen på fluor i tannkrem og fluor i skismurning, og hvorfor er disse kjemikaliene så skadelige? Dette er ting dere vil få svar på under Randis foredrag. Hun vil presentere de siste resultatene fra forskningen sin, der hun både ser på nivåer av fluor i mus fra Granåsen skisenter, og hvilke helseeffekter dette kan føre til i de eksponerte musene.

Holdes av Randi Grønnestad, IBI NTNU.

 

 

I2: Realfagsløyper – dybdelæring og teknologi i matematikk

Målgruppe: matematikk/teknologi videregående

Dybdelæring er å lære noe så godt at du forstår sammenhenger og kan bruke det du har lært, i nye situasjoner (UDIR). GeoGebra gir mulighet til utforsking som går utover det som er mulig med penn og papir. Med få tastetrykk kan elevene lage mange ulike eksempler, som kan hjelpe dem med å gå fra det spesielle til det generelle ved å resonnere og argumentere. 
I dette verkstedet skal vi arbeide med eksempler fra både geometri og funksjonslære, og vi skal undersøke sammenhengen mellom dem.

Oppgavene i verkstedet er hentet fra Realfagsløyper.no. Nettstedet vil bli presentert på verkstedet.

Holdes av Susanne Stengrundet, Matematikksenteret NTNU.

 

 

J2: Batteridisseksjon

Målgruppe: kjemi ungdomstrinn/videregående

Info kommer

Batterier bruker vi til omtrent alt mulig som trenger elektrisk energi. Tradisjonelle illustrasjoner og forklaringer av batteriets virkemåte i kjemiundervisningen likner som regel lite på det vi ser i virkeligheten. I denne sesjonen dissekerer vi et helt standard Li-ion batteri og demonstrerer og forklarer rundt dette. Opplegget er tenkt å kunne gjennomføres med elever i programfag kjemi.

Holdes av Ann Mari Svensson og Ingeborg Treu Røe, IMA NTNU

 

 

K2: Newtons 2. og programmering i Python

Målgruppe: fysikk ungdomstrinn/videregående

Forslaget til ny læreplan i fysikk inneholder kompetansemål som sier at elevene skal bruke programmering. Programmering gjør det mulig for elevene å jobbe med problemstillinger som før var utelatt eller kraftig forenklet fordi de krevde for avansert matematikk. Ved bruk av kraftanalyse, enkle algoritmer, koding f.eks. i Python og Newtons 2. lov kan nå elevene utforske og beskrive reelle problemstillinger, ikke bare tilfellene med konstant akselerasjon.
Hanne viser noen problemstillinger det kan være aktuelt å jobbe med, og deltakerne får selv anledning til å prøve de ut.

Alle deltakere må ha egen pc med Python installert. 
Installering og opplæring i Python

Holdes av Hanne Mehli, Orkdal vgs
 

 

L2: Feltarbeid og digitale verktøy – et forsøk på å finne systemet i steinura

Målgruppe: geofag ungdomstrinn/videregående
Feltarbeid (i geofag) må ikke være denne ene lange og dyre turen da all annen undervisning oppheves, og som måtte planlegges i ukevis for så å vise seg og gi heller lite læringsutbytte. I denne sesjonen deler Stian sine erfaringer med korte og gjennomførbare feltarbeider der elevene styrer showet

Holdes av Stian Wannebo, Vitensenteret i Trondheim.

 

Kl. 14.00 Kaffe- og transportpause
Kl. 14.30

Parallelle sesjoner

 

A3: Begynneropplæring i matematikk

Målgruppe: matematikk 1.–7. trinn

Begynneropplæring handler om å skape matematikkglede og forståelse fra første dag i grunnskolen. Denne sesjonen kommer til å handle om ulike sider ved matematikklæring i begynneropplæring.
Åpne oppgaver og produktive matematiske samtaler kan være med på å skape en klasseromskultur for en undersøkende tilnærming til faget i tråd med fagfornyelsen, men hva ligger egentlig i det å undervise med åpne oppgaver? Og hvordan vite om en samtale har vært produktiv?
Jørn Ove kommer til å presentere egne tanker rundt bruk av lærebok opp imot den undersøkende tilnærmingen i begynneropplæringen.
Det vil også bli gitt en del praktiske tips til undervisning i form av oppgaver innenfor ulike matematiske temaer, samt refleksjoner rundt det å gi elevene meningsfulle lekser.

Holdes av Jørn Ove Asklund, ILU NTNU.

 

 

B3: Filmvisning: Most Likely to Succeed

Målgruppe: generell
NB! Varer til kl. 16

Selv om det nye læreplanverket LK20 har de beste intensjoner, gjenstår det å se om elevene virkelig kommer til å oppleve endringer i undervisningen. Vil de få tilpasset opplæring undervisning som legger til rette for skaperglede, kritisk tenkning og engasjement, eller blir det med de fine ordene? Hvordan gir man barn og unge kompetansen som fremtidens arbeidsliv krever? 
Filmen Most Likely to Succeed gir nye perspektiv til disse spørsmålene og passer for alle som er opptatt av fremtidens skole, innovasjon og kunnskapsutvikling.

 

Om filmen:
I dag sliter over halvparten av USAs nyutdannede med å finne arbeid. Selv om stadig flere av de gamle yrkene forsvinner, fortsetter likevel skolene å produsere den samme typen arbeidstakere. Nytenkende skoler som High Tech High tilbyr imidlertid et alternativ: Her vektlegges prosjektarbeid framfor hjemmelekser, samarbeid framfor individuell innsats, og læring framfor pugging. Det er åpenbart på tide å erstatte 1900-tallets skole med en læringsmodell tilpasset det 21. århundrets realiteter, og kanskje kan skoler som High Tech High være et steg i riktig retning.

 

 

C3: Programmeringsverksted (nybegynner)

Målgruppe: generell

I denne økta har du mulighet til å jobbe videre med programmeringsoppgaver du har startet på, enten i den første økta med parallellsesjoner eller i en annen sammenheng. Her jobber du selv, men kan du få hjelp til å komme videre uansett hvilket nivå du er på eller hvilket kodespråk du bruker.
Alle må ha med egen pc og tilgang på nødvendig programvare. 
Hvis du strever med å legge inn programvare, kan du få hjelp til det også. Men det forutsetter at du har de rettighetene som trengs for å gjøre det.

 

 

D3: "Føkk fossils II – tipping point" og andre opplegg om bærekraftig utvikling

Målgruppe: ungdomstrinn og vgs

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) har utviklet flere tverrfaglige undervisningsopplegg i Bærekraftig utvikling, som blir presentert i denne sesjonen.
Oppleggene er åpne, i stor grad utforskende og består av flere deloppgaver som gjør dem svært fleksible. Oppgavene tar utgangspunkt i ulike case som er aktuelle for målgruppen. Oppleggene kan brukes i sin helhet, men man kan også velge ut deler av de tverrfaglige oppleggene koordinert og i samarbeid med andre faglærere, eller uavhengig av opplegg i andre fag. 
Disse tverrfaglige oppleggene er primært utviklet for videregående skole, men slik de er bygd opp, kan de også brukes på ungdomstrinnet og kobles direkte til kompetansemål både for videregående og ungdomsskolen.

Holdes av Kristin Bøhle, NDLA
 


E3: Hvem er de talentfulle og hvordan undervise dem?

Målgruppe: generell

Hva er et realfagstalent og hvordan hjelpe disse elevene med å ta vare på talentet i møte med systemet? Du vil ikke få et generelt svar på dette spørsmålet, men du vil bli presentert for en metode for å identifisere og differensiere disse elevene. Det vil også bli anledning til å dele erfaringer og tanker rundt hva som har vært til hjelp for disse elevene, og hva som ikke har det.

Holdes av Stian Wannebo, Vitensenteret i Trondheim

 

Kl. 15.30 Ferdig
27 mar 2020