Forskning ved RKBU Midt-Norge

Forskning ved RKBU Midt-Norge

Forskning ved RKBU Midt-Norge

RKBU Midt-Noreg skal utvikle og formidle kunnskap som kan bidra til tenestebetring og innovativ praksis som tar vare på det beste for barn og unge.

Gjennom forsking skal RKBU Midt-Noreg bidra til auka kunnskap om barn og unge som er i risiko eller som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira. Forskinga skal gi auka innsikt i situasjonen til desse barna og ungdommane, og bidra til å gi dei betre omsorg, hjelp og behandling, og dessutan trygga oppvekstsvilkår.

Forskinga ved RKBU Midt-Noreg omfattar både eiga forsking og kunnskapsutvikling, i tillegg til systematisering av kunnskap, kompetanse og brukarerfaringar.

Har du to minutter?

Forsknings- og tjenestestøtteprosjekter

Forsknings- og tjenestestøtteprosjekter


Barn av foreldre med avhengighets- og psykiske problemer (BAPP)

Forebyggende tiltak i kommunene for å redusere belastningen for barn av foreldre som sliter med avhengighet eller psykiske problemer.


eCBT behandling av tvangslidelse

Formålet med dette prosjektet er å utvikle teknologi-baserte forbedringer av CBT (eCBT) for tvangslidelser (OCD - Obsessive-compulsive disorder) hos barn og unge, og gjennomføre en pilotstudie av anvendbart og brukervennlig.


ECHO-studien

Echo-studien skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn fra 9-12 år som er triste og engstlige. Barna lærer mestringsstrategier i grupper på skolen. Mange barn er engstelige og triste. De tør da ofte ikke være med på aktiviteter, bekymrer seg mye, og kan være nedstemte. Barn og unge med slike vansker strever ofte mer på skolen og med sosiale relasjoner enn andre. I tillegg har barn som er engstelige og triste også større risiko for å utvikle en lidelse senere.


Familieambulatoriet

Prosjektet er helsetjenesteforskning som evaluerer om tiltaket Familieambulatoriet treffer målgruppen og om ny tjenesteytelse kan spores i registerdata.


GxE Mh

Grunnforskning på utvikling av mental helse. Analysere utviklingen i psykisk helse fra ungdomsalderen til voksen alder ut fra et systemperspektiv; samspillet mellom genetikk, belastninger og ressurser i oppvekstens siste fase: fra ungdom til voksen, basert på datatilfanget i HUNT og UngHUNT studiene og koblinger til registerdata.  


Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs Hospital (Hel-BUP)

Hel-BUP er en undersøkelse av helse og livsstil blant ungdom mellom 13 og 18 år ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital.


Hvilke faktorer reduserer angst og depresjon fra ungdom til tidlig voksenalder?

Prosjektets målsetting å undersøke hvordan det går med ungdom med depresjon og angstlidelser og finne faktorer som bestemmer hvem det går bra med og hvem det går mindre bra med. Prosjektet vil bidra til å fremskaffe kunnskap om hvordan beskyttende faktorer bidrar til ulike forløp av angst og depresjon i den kritiske overgangen fra ung til voksen. Dette er avgjørende for å kunne utforme bedre tiltak for unge som sliter med angst og depresjonslidelser.


IDDEAS - Individual Digital DEcision Assist System

IDDEAS vil gi støtte i arbeidet med diagnostisering, forebygging og behandling av psykiske lidelser og på den måten øke kvaliteten, kompetansen og effektiviteten i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).


Ivaretagende Autoritet – Nonviolent Resistance

IVA bygger på Nonviolent Resistance (NVR) og New authority (NA) av Haim Omer og har fått det norske navnet Ivaretagende Autoritet – IVA. NVR/NA er en metodikk bygd på ikke-voldsprinsipper som kombinerer konstruktiv autoritetsutøvelse med ivaretagelser av ungdom med uakseptabel atferd.


LedVei - Lederforankret veiledning i barnevernet

Prosjektet har sin bakgrunn i KS sitt etablerte samarbeid med RKBU Midt-Norge som ansvarlige for den nasjonale barnevernlederutdanningen ved NTNU i den hensikt å styrke god styring og ledelse i det kommunale barnevernet. KS vil i den forbindelse inngå et mer forpliktende samarbeid gjennom en intensjonsavtale med NTNU/RKBU Midt-Norge for å sammen utvikle kunnskap som kan tas i bruk ved utdanningen av kommunale ledere, og dermed implementeres i en stor andel av norske barneverntjenester. Et av de områdene som er lokalisert som forbedringsområde og som dermed bør styrkes er lederforankret veiledning i det kommunale barnevernet. Dette forskningsprosjektet har som formål å bidra til ny kunnskap om dagens praksis, behov og muligheter i kommunene som viktig premiss for fremtidige anbefalinger.


Liten og ny i barnehagen - Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune

Liten og ny gjennomføres i nært samarbeid mellom ansatte i barnehagen, ansatte i kommuneledelsen og RKBU-Midt Norge. Ulike modeller for tilvenning, blir prøvd ut og evaluert. Disse modellene tar utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt det lille som foreligger av forskning på tilvenning til barnehagen. 


Nordisk langtids behandlingsstudie av barn og unge med tvangslidelse (NordLOTS)

30-40 prosent av barn og unge med tvangsatferd har fortsatt betydelige problemer etter å ha fått behandling med kognitiv atferdsterapi. Prosjektet skal undersøke hvordan de pasientene som ikke responderer optimalt på kognitiv atferdsterapi responderer på annen type behandling.


Prediktorer for tjenestebruk for psykiske vansker hos små barn:
En prospektiv, multi-informant populasjonsstudie

Studien ser på tjenestebruk blant barn med psykiske helseproblemer og hva slags hjelp de har fått. Det undersøkes om behovene for hjelp blir imøtekommet hos de barna som trenger det, og hvilke hjelpetrengende barn er det som ikke får hjelp.


Psykososiale belastninger og psykiatriske symptomer i Ung-HUNT4

Ung-HUNT er en epidemiologisk undersøkelse som gjennomføres i Nord-Trøndelag for fjerde gang i 2017-18. Alle ungdommer ( ca 10000) mellom 13 og 19 år inviteres til å delta. Hovedtemaene i Ung-HUNT er somatisk helse, mental helse og livskvalitet, spiseforstyrrelser, og psykosomatiske lidelser.


Sammenligning av ungdommers negative livshendelser, emosjonelle problemer, familiefungering og livskvalitet over en 13 års periode – en "Secular" studie

Å sammenligne stabilitet og endring av ungdommens (13-19 år) negative livshendelser (traumer), emosjonelle problemer, familie funksjon og livskvalitet med 13 års mellomrom i Trøndelag.


Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

Studien skal gi innsikt i [sam]handlinger og [sam]handlingsmønstre mellom beboere og ansatte innenfor institusjonssettingen.


Sosialveiledning i skolen | SoVei

Prosjektet skal kartlegge hvilken sosialfaglig kunnskap som finnes i grunnskolen og utarbeide en arbeidsmetodikk for sosialveiledere som jobber i barneskolen.  


Teaching for success: Progressive teaching methods in child and adolescent psychiatry

Project “Teaching for success” address the objectives and priorities of the North America Strategy for Higher Education Cooperation by promoting institutional partnerships between NTNU and USA and stronger correlation between higher education and research collaboration; and by creating a new formal platform for already existing informal strong collaboration in teaching about child and adolescent psychiatry.


TIM - Tidlig Intervensjon - Mestrende barn

En studie som undersøkte effekten av programmet Mestrende barn, et nytt lavterskelprogram i skolen for barn som er i risiko for angst og depresjon. Se ECHO-studien for den videre forskningen. 


TREAT C-AUD


Trygg før 3

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere, ansatte i barnehager og i kommunen jobbe sammen for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.


Ungdom og psykisk helse

En oppfølgingsundersøkelse av psykisk helse og generell fungering blant 2464 unge voksne i Sør og Nord-Trøndelag.  Ungdommene deltok i en tidligere undersøkelse om psykisk helse i 1998 og 1999, da de var 14 og 15 år gamle.


Vingo | Voksne med institusjonserfaring - Gode overganger

I denne studien kontakter vi deltakere fra et tidligere prosjekt, som da bodde på en barneverninstitusjon.  Det er 9 år siden den opprinnelige studien, og nå vil forskerne vite mer om hvilke tjenester disse ungdommer har brukt, og hva som har hjulpet dem.  

19 aug 2022

Sosiale medier

Her kan du lese mer om:

Kunnskapombarn.no

På utkikk etter verktøy, oppdatert forskning, kurs og utdanninger? Vi anbefaler deg å besøke RBUP- og RKBU-sentrenes nye nettportal Kunnskapombarn.no!

Gå til Kunnskapombarn.no