Norsk Regnesentrals pris

Prisen for studieåret 2010-2011

Prisen tildeles Geir-Arne Fuglstad for oppgaven «Spatial modelling and inference with SPDE-based GRMFs».

Juryens begrunnelse

Geir-Arne Fuglstads masteroppgave «Spatial modelling and inference with SPDE-based GRMFs» er et vesentlig bidrag til teorien for og anvendelsen av Gaussiske felt.

I praksis er romlige felt ofte anisotrope og ikke-stasjonære. Forskning i romlig statistikk gjennom de siste 20 årene har vist at det er utfordrende å finne konsistente anisotrope, ikke-stasjonære modeller, og for de modellene som finnes er det beregningsmessig dyrt å gjøre inferens.

Fuglstad innfører to ny modellklasser som på en konsistent måte modellerer anisotropi og ikke-stasjonaritet, og som det samtidig er beregningsmessig relativt billig å gjøre inferens for.

Disse modellene er to vesentlige utvidelser av de romlige markovmodellene introdusert i Lindgren, Rue og Lindström (2011): Først introduseres anisotropier i de stokastiske differensialligningene som modellene er bygd på. Deretter introduseres mer fleksible og lettere tolkbare parametriseringer for ikke-stasjonær anisotropi i modellene.

Oppgaven er meget lesbar. I tillegg til de nye resultatene gir den også en klar og moderne introduksjon til teorien for stokastiske felt, stokastiske differensialligninger og beregningsorientert statistikk.

Geir-Arne Fuglstad har utført sitt masterarbeid ved Institutt for Matematiske Fag med professor Håvard Rue som hovedveileder og post.doc. Finn Lindgren som biveileder.

Utdeling

Administrerende direktør Lars Holden overrakte prisen ved IMEs velferdsarrangement 1. november 2011. (Bildet av prisvinneren er fra en tidligere anledning.)

 

Geir-Arne Fuglstad