Norsk Regnesentrals pris

Norsk Regnesentrals pris

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave innen matematikk og IKT består av et diplom og 25 000 kr. Prisen deles ut årlig uavhengig av hverandre på Universitetet i Oslo og NTNU.

Prisen var første gang utdelt for studieåret 2008–09. 
Kandidater til prisen nomineres av veiledere.

 

Prisen for studieåret 2017–18

Prisen for studieåret 2017–18

Av praktiske grunner ble prisen for 2017–18 delt mellom én kandidat innen IKT og én kandidat innen matematiske fag.

Matematiske fag

Prisen tildeles Yngvild Hamre for masteroppgaven "Preserving projection properties when regular two-level designs are blocked".

Yngvil Hamre med prisen

Veileder var John Tyssedal.

I regulære to-nivå-forsøksplaner er det ikke alltid mulig å gjennomføre forsøkene fullstendig randomisert. Det vanlige er da å omdefinere én eller flere høyere-ordens samspill mellom faktorer til å være blokkfaktorer, slik at forsøkene innbyrdes i hver kombinasjon av nivå av blokkfaktorene er randomisert. Hamre viser at andre måter å blokkdele en forsøksplan på i større grad kan bevare projeksjonsegenskapene til planen – hvor god planen er for delmengder av faktorene som inngår i forsøket.

Hamre viser stor kreativitet og kombinasjonsevne, og har utført arbeidet med stor energi. Arbeidet kan få stor betydning for hvordan regulære to-nivå-forsøksplaner vil bli blokkdelt i framtida. Resultatene er klart publiseringsverdige.

Juryen bestod av Brynjulf Owren og Øyvind Bakke fra IMF.

IKT

To be announced


Prisen for studieåret 2016–17

Prisen for studieåret 2016–17

Av praktiske grunner ble prisen for 2016–17 delt mellom én kandidat innen IKT og én kandidat innen matematiske fag.

Matematiske fag

Prisen tildeles Eirik Skrettingland for masteroppgaven "Convolutions for localization operators".

Veileder var Franz Luef.

Skrettingland gir først en matematisk presis framstilling av fysikeren Werners teori fra 1984 om kvanteharmonisk analyse, der flere resultater fra harmonisk analyse ble utvidet så de kunne anvendes i kvantemekanikk. Videre avdekker oppgaven nye sammenhenger mellom kvanteharmonisk analyse og tid-frekvensanalyse. Spesielt gir Skrettingland en ny tilnærmelse til teorien om lokaliseringsoperatorer, som er en klasse operatorer som opptrer naturlig i signalanalyse.

Skrettingland viser stor teknisk ferdighet og har i betydelig grad bidratt til teorien for lokaliseringsoperatorer i tid-frekvensanalyse. Arbeidet er publisert i to tidsskrifter.

Juryen bestod av Øyvind Bakke og Brynjulf Owren fra IMF.

IKT

Prisen tildeles Jonas André Dahlseth for masteroppgaven “Fitogotchi - An  Exergame Designed  to Change  People's Everyday  Physical Activity  Habits”.

Jonas utførte sitt arbeid med professor Alf Inge Wang som hovedveileder.

Masteroppgaven var fremragende både i omfang, ambisjonsnivå og utførelse. Temaet er såkalte ”exergames” (exercise games) som skal motivere brukerne til fysisk aktivitet, på norsk gjerne kalt treningsspill. Oppgaven gjør først en meget god analyse av eksisterende spill, og tilgjengelig vitenskapelig litteratur med teori om hva som er suksessfaktorer for slike spill. Den gir også en grundig gjennomgang av mulige teknologier som slike spill kan baseres på. Deretter utføres hoveddelen av oppgaven som såkalt designforskning hvor kandidaten foreslår mulige ideer for nye treningsspill og velger den mest lovende for utvikling som en prototype. Etter utvikling av prototypen ble denne testet av forsøkspersoner både i Norge og Sør-Korea, hvor kandidaten triangulerte data fra ulike kilder: intervju / spørreundersøkelse mot deltakerne, samt innsamling av aktivitetsdata under forsøkspersonenes bruk av spillet. Oppgaven har en presis redegjørelse for designvalg underveis. Den er også påpasselig med etiske problemstillinger rundt datainnsamlingen, og gir en balansert evaluering når det gjelder konklusjonenes gyldighet og faktorer som kan ha påvirket denne. Oppgavens arbeidsomfang er også svært imponerende for bare en enkelt masterstudent.

Evalueringen resulterte i flere interessante funn: Forsøkspersonene syntes spillet var morsomt og det bidro til å øke deres fysiske aktivitet. Samtidig avtok denne effekten over tid, som indikerer et problem med å opprettholde entusiasme for et treningsspill når nyhetsverdien er borte. Funnene i masteroppgaven vil være av interesse både for forskere innen exergames og for spillindustri med ambisjoner om å utvikle slike spill, og flere av ideene i oppgaven har stort potensial for videreutvikling.

Jonas André Dahlseth er nå konsulent i Bouvet i Trondheim.

Juryen bestod av Øyvind Bakke (IMF), Anne C. Elster (IDI) og Guttorm Sindre (IDI).

Prisen for studieåret 2015–16

Prisen for studieåret 2015–16

Av praktiske grunner ble prisen for 2015–16 delt mellom én kandidat innen IKT og én kandidat innen matematiske fag.

Matematiske fag

Prisen tildeles Sondre Galtung for masteroppgaven "A convergent Crank–Nicholson Galerkin scheme for the Benjamin–Ono equation".

Veileder var Helge Holden. Temaet for Galtungs oppgave er Benjamin–Ono-likningen. Dette er en partiell differensiallikning som beskriver éndimensjonale indre bølger på dypt vann. En førsteordens metode var kjent fra før, og Galtung viser at en andreordens metode for den klassiske Korteweg– de Vries-likningen, som beskriver overflatebølger på grunt vann, også konvergerer for Benjamin–Ono-likningen.

Galtung har vist stor teknisk ferdighet og vilje til å sette seg inn i komplisert stoff. Han har vist en uvanlig matematisk modenhet og har jobbet selvstendig. Arbeidet er publisert.

Juryen bestod av Brynjulf Owren og Øyvind Bakke fra IMF. 

IKT

Prisen tildeles Bart Iver van Blokland for masteroppgaven “Reconstruction of Fish Bones through Stereoscopic X-Ray Tomography”.

Bart utførte sitt arbeid sammen med professor Theoharis Theoharis som veileder og Christian Schellewald som medveileder.

Masteroppgaven tar for seg et problem som både er svært matnyttig og har høy teknologisk og vitenskapelig vanskegrad. Ved automatisk filetering av fisk er det viktig å vite hvor beina befinner seg, og enkelte industrielle metoder benytter røntgenbilder for dette. Det nye med kandidatens arbeid er å bygge opp en tredimensjonal digital modell av fiskebeina for å fastslå beliggenheten av bein mer nøyaktig enn man kan med dagens vanlige industrielle teknikker. Dette for å oppnå mer presis filetering, som kan gi høyere kvalitet på filetene og mindre svinn i fileteringsprosessen. De digitale modellene som kandidaten foreslår, benytter et par stereoskopiske røntgenskanninger, og bygger på en matematisk abstraksjon av skanneren. Rapporten har en konsis men likevel grundig gjennomgang av teori og tidligere løsninger, og viser meget god beherskelse av matematikken som anvendes som grunnlag for den nye løsningen. Det gjøres en grundig evaluering av løsningen med analyse av hvorvidt den oppnår tilstrekkelig presisjon til å være aktuell for en industriell kontekst.

Løsningen kandidaten kommer opp med er både nyskapende og meget teknisk kompetent. Samtidig som analyser viser at resultatene er svært lovende, er kandidaten påpasselig med å understreke hvilke forbehold og begrensninger som må gjelde for at den skal gi høy nok kvalitet til å kunne fungere industrielt. Mot slutten analyseres også potensielle problemer med støy i røntgenbildene, og ulike metoder for å eliminere denne støyen slik at høy kvalitet i den tredimensjonale beinmodellen kan opprettholdes. Noen typer støy viser seg her lett å håndtere, mens andre typer støy er mer problematisk. Sist men ikke minst er rapporten svært velskrevet, med mange gode illustrasjoner.

Blokland er nå ph.d.-student ved NTNU i Trondheim.

Juryen bestod av Anne C. Elster og Guttorm Sindre fra IDI. 

Prisen for studieåret 2014–15

Prisen for studieåret 2014–15

Prisen tildeles Benjamin Bjørnseth for oppgaven “Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”.

Utdeling

NRs assisterende direktør André Teigland overrakte prisen ved IMEs velferdsarrangement 9. mars 2016. 

Benjamin Bjørnseth og NRs assisterende direktør André Teigland

Four master theses were nominated for the 2015 prize. They were all excellent, and this made the task difficult for the jury. However, one of the theses were significantly broader than the others and spanned a number of distinct research fields. In particular, the thesis covered a broad range of topics within computer science and electronics including synthesis for Application Specific Integrated Circuits (ASICs) and Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), digital design, computer architecture and operating systems. 

The thesis that will receive the 2015 award makes two main contributions. First, it presents an energy estimation framework that enables creating energy consumption models for computing systems from an implementation in a hardware description language. In addition, the thesis presents an FPGA implementation of this framework that enables online estimation of the energy consumption of an ASIC realization with no execution time overhead. Second, the thesis enables multi-core support for the SHMAC computing system research infrastructure in the experimental Barrelfish operating system. A paper describing the energy estimation framework will be presented at the renowned conference for Design Automation and Test in Europe on the 16th of March.

The jury has therefore unanimously decided to award the Norwegian Computing Center prize for the best master thesis within Computer Science and Mathematics to Benjamin Bjørnseth for the thesis “Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”.