Norsk Regnesentrals pris

Norsk Regnesentrals pris

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave innen matematikk og IKT ved Universitetet i Oslo og NTNU består av et diplom og kr. 25 000. Prisen tildeles beste masteroppgave i løpet av studieåret. Den var første gang utdelt for studieåret 2008/2009. Prisene ved UiO og NTNU tildeles uavhengig av hverandre.

 

Prisen for studieåret 2016-2017

Prisen for studieåret 2016-2017

Prisen tildeles Jonas André Dahlseth for masteroppgaven “Fitogotchi - An  Exergame Designed  to Change  People's Everyday  Physical Activity  Habits”.

Jonas utførte sitt arbeid med professor Alf Inge Wang som hovedveileder.

Juryens begrunnelse

Masteroppgaven var fremragende både i omfang, ambisjonsnivå og utførelse. Temaet er såkalte ”exergames” (exercise games) som skal motivere brukerne til fysisk aktivitet, på norsk gjerne kalt treningsspill. Oppgaven gjør først en meget god analyse av eksisterende spill, og tilgjengelig vitenskapelig litteratur med teori om hva som er suksessfaktorer for slike spill. Den gir også en grundig gjennomgang av mulige teknologier som slike spill kan baseres på. Deretter utføres hoveddelen av oppgaven som såkalt designforskning hvor kandidaten foreslår mulige ideer for nye treningsspill og velger den mest lovende for utvikling som en prototype. Etter utvikling av prototypen ble denne testet av forsøkspersoner både i Norge og Sør-Korea, hvor kandidaten triangulerte data fra ulike kilder: intervju / spørreundersøkelse mot deltakerne, samt innsamling av aktivitetsdata under forsøkspersonenes bruk av spillet. Oppgaven har en presis redegjørelse for designvalg underveis. Den er også påpasselig med etiske problemstillinger rundt datainnsamlingen, og gir en balansert evaluering når det gjelder konklusjonenes gyldighet og faktorer som kan ha påvirket denne. Oppgavens arbeidsomfang er også svært imponerende for bare en enkelt masterstudent.

Evalueringen resulterte i flere interessante funn: Forsøkspersonene syntes spillet var morsomt og det bidro til å øke deres fysiske aktivitet. Samtidig avtok denne effekten over tid, som indikerer et problem med å opprettholde entusiasme for et treningsspill når nyhetsverdien er borte. Funnene i masteroppgaven vil være av interesse både for forskere innen exergames og for spillindustri med ambisjoner om å utvikle slike spill, og flere av ideene i oppgaven har stort potensial for videreutvikling.

Jonas André Dahlseth er nå konsulent i Bouvet i Trondheim.

Juryen bestod av professor Øyvind Bakke (IMF), professor Anne C. Elster (IDI) og professor Guttorm Sindre (IDI).

Prisen for studieåret 2015-2016

Prisen for studieåret 2015-2016

Prisen tildeles Bart Iver van Blokland for masteroppgaven “Reconstruction of Fish Bones through Stereoscopic X-Ray Tomography”.

Bart utførte sitt arbeid sammen med professor Theoharis Theoharis som veileder og Christian Schellewald som medveileder.

Juryens begrunnelse

Masteroppgaven tar for seg et problem som både er svært matnyttig og har høy teknologisk og vitenskapelig vanskegrad. Ved automatisk filetering av fisk er det viktig å vite hvor beina befinner seg, og enkelte industrielle metoder benytter røntgenbilder for dette. Det nye med kandidatens arbeid er å bygge opp en tredimensjonal digital modell av fiskebeina for å fastslå beliggenheten av bein mer nøyaktig enn man kan med dagens vanlige industrielle teknikker. Dette for å oppnå mer presis filetering, som kan gi høyere kvalitet på filetene og mindre svinn i fileteringsprosessen. De digitale modellene som kandidaten foreslår, benytter et par stereoskopiske røntgenskanninger, og bygger på en matematisk abstraksjon av skanneren. Rapporten har en konsis men likevel grundig gjennomgang av teori og tidligere løsninger, og viser meget god beherskelse av matematikken som anvendes som grunnlag for den nye løsningen. Det gjøres en grundig evaluering av løsningen med analyse av hvorvidt den oppnår tilstrekkelig presisjon til å være aktuell for en industriell kontekst.

Løsningen kandidaten kommer opp med er både nyskapende og meget teknisk kompetent. Samtidig som analyser viser at resultatene er svært lovende, er kandidaten påpasselig med å understreke hvilke forbehold og begrensninger som må gjelde for at den skal gi høy nok kvalitet til å kunne fungere industrielt. Mot slutten analyseres også potensielle problemer med støy i røntgenbildene, og ulike metoder for å eliminere denne støyen slik at høy kvalitet i den tredimensjonale beinmodellen kan opprettholdes. Noen typer støy viser seg her lett å håndtere, mens andre typer støy er mer problematisk. Sist men ikke minst er rapporten svært velskrevet, med mange gode illustrasjoner.

Blokland er nå ph.d.-student ved IDI/NTNU i Trondheim.

Juryen bestod av professor Anne C. Elster (IDI) og professor Guttorm Sindre (IDI). 

Prisen for studieåret 2014-2015

Prisen for studieåret 2014-2015

Prisen tildeles Benjamin Bjørnseth for oppgaven “Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”.

Utdeling

NRs assisterende direktør André Teigland overrakte prisen ved IMEs velferdsarrangement 9. mars 2016. 

Juryens begrunnelse

Four master theses were nominated for the 2015 prize. They were all excellent, and this made the task difficult for the jury. However, one of the theses were significantly broader than the others and spanned a number of distinct research fields. In particular, the thesis covered a broad range of topics within computer science and electronics including synthesis for Application Specific Integrated Circuits (ASICs) and Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), digital design, computer architecture and operating systems. 

The thesis that will receive the 2015 award makes two main contributions. First, it presents an energy estimation framework that enables creating energy consumption models for computing systems from an implementation in a hardware description language. In addition, the thesis presents an FPGA implementation of this framework that enables online estimation of the energy consumption of an ASIC realization with no execution time overhead. Second, the thesis enables multi-core support for the SHMAC computing system research infrastructure in the experimental Barrelfish operating system. A paper describing the energy estimation framework will be presented at the renowned conference for Design Automation and Test in Europe on the 16th of March.

The jury has therefore unanimously decided to award the Norwegian Computing Center prize for the best master thesis within Computer Science and Mathematics to Benjamin Bjørnseth for the thesis “Enabling Research on Energy-Efficient System Software Using the SHMAC Infrastructure”.