Samarbeid

Samarbeid

Fakultet for medisin og helsevitenskap etablerte i 2007 et samarbeid med Kathmandu University (KU) School of Medical Sciences/Dhulikhel Hospital. NTNU og Kathmandu University har hatt en samarbeidsavtale om undervisning og forskning siden 2002. Flere miljøer ved NTNU er involvert i samarbeidet, blant annet sykepleier- og fysioterapiutdanningen, som sender et stort antall studenter i praksis ved Dhulikhel hospital hvert år.

Universitetssykehus i NepalI perioden 2008-19 har over femten vitenskapelig ansatte ved fakultetet og St. Olavs Hospital besøkt KU School of Medical Sciences/Dhulikhel Hospital for å undervise studenter, etablere forskningssamarbeid og kurse sykehusansatte. Samarbeidet dekker et bredt spekter av disipliner, bl.a basale medisinske fag, akuttmedisin, mor- og barn helse, psykiatri, immunologi, samt ulike undervisningsmetoder.

Fakultetet har flere pågående phd-prosjekt ved KU/Dhulikhel Hospital. Dette er med på å styrke forskningskapasiteten ved institusjonen i Nepal. Per i dag har de ingen forskerutdanning, men på sikt er planen at de skal drive forskningen selv. Utstyr til en molekylærmedisinsk lab er donert fra St. Olavs Hospital og etablert ved KU/Dhulikhel Hospital. Personell som analyserer og drifter laboratoriet er opplært ved fakultetet, og det arrangeres workshops i Nepal for å styrke kapasiteten og utnyttelsen av molekylær laben. Etablering av denne laben var en milepæl i samarbeidet, da dette hadde vært et sterkt ønske fra KU helt fra samarbeidet ble startet i 2007. 

Dhulikhel Hospital er KUs universitetssykehus, og er et veldrevet sykehus med 20 outreach-klinikker på landsbygda som ser ut til å fungere meget bra. Et annet aspekt ved samarbeidet er studentutveksling. Meningen med utvekslingen er at studentene skal få verdifull praksis de ikke ville fått i Norge, og en dypere forståelse for lokale forhold og kultur i utvekslingslandet. Samtidig vektlegges at de skal bidra aktivt og positivt inn i den daglige klinikkdriften som de er en del av i praksisperioden. Både medisin-, master- og bachelorstudenter gjør også prosjektarbeid i Dhulikhel i forbindelse med hovedoppgaven sin. Dette er gjerne knyttet til pågående forskningssamarbeid.

NTNU Alumni Nepal

Kvinne og barn i Malawi

NTNU har hatt samarbeid med Universitetet i Malawi i en del år, men først høsten 2012 fikk vi en formell avtale mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap og College of Medicine.

Studentutveksling til Malawi både innen klinikk, da særlig med fokus på svangerskap, fødsel og nyfødt omsorg, men også feltarbeid for studenter i hovedoppgave termin har vært i Malawi.

Vi har en god dialog og koordinerer med Universitetet i Tromsø. Vi har sett at det er viktig at vi bidra inn der institusjonen i Malawi har behov og at det ikke er flere institusjoner fra Norge som jobber med det samme. 

Vi har et tett samarbeid med den frivillige organisasjonen CapeCare, som har utspring fra St. Olavs Hospital. Organisasjonen driver et prosjekt som har som mål å øke den medisinske kompetansen ute på distriktssykehusene i Sierra Leone. Dette kom som en utfordring fra den tidligere Helseministeren i Sierra Leone, Dr. Bangura.

Gjennom veiledning og et opplæringsprogram vil Community Health Officers (CHOs) bli satt i stand til å utføre de mest vanlige kirurgiske inngrepene, som keisersnitt, brokk og fjerne blindtarm,på distriktsykehusene. Frem til 2016 skal det være utdannet 30 CHO'er som skal innrulleres i helsetjenesten i Sierra Leone.

OperasjonFlere ansatte ved St. Olavs Hospital og NTNU har allerede vært på oppdrag for prosjektet. Fakultet for medisin og helsevitenskap og helseforetaket bidrar med phd-stipend som følgeforskning av dette «task-shifting» prosjektet. Dette er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget rundt helsepersonell utfordringene som man ser i fattige land. 

Fakultetet har nettopp vært i Sierra Leone og besøkt Masangasykhuset, som er utgangspunktet for det kirurgiske opplæringsprosjektet. Fakultetet jobber videre med å utvikle et bredere samarbeid med de offentlige helsemyndighetene og medisinerutdanningen i landet. Den største utfordringen de har er at all spesialisering av leger må gjøres i utlandet. Dette fører til at få eller ingen leger returnerer til sitt hjemland.

Les mer om forskningsprosjektet.

Kvinne og barn med skjema

I mai 2014 underskrev dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og rektor ved Muhimbili University of Health and Allied sciences (MUHAS) en samarbeidsavtale innen utdanning og forskning.

Professor Elisabeth Darj har hatt et samarbeid med MUHAS gjennom Sidamidler (Styrelsen for internasjonalt utvecklingssamarbete) siden 2006 og har veiledet seks phd-kandidater der.

Det ble også undertegnet en avtale om medisinstudentutveksling. Gjennom denne avtalen er det mulig for medisinstudenter ved NTNU å ha praksis ved MUHAS sykehuset, samt at Tanzanianske medisinstudenter kan komme hit til Trondheim og følge studiet her når det undervises på engelsk.

I samarbeid med Picterus, etableres det nå et forskningsprosjekt hvor man sjekker nyfødte for gulsott ved hjelp av en App utviklet ved NTNU. 

Selv om Sør-Afrika i dag regnes som upper middle income country av OECD som rangerer verdens lav- og mellominntektsland, lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgrensa. Samtidig opplever et mindretall av befolkningen stor rikdom og dette bidrar til enorme kontraster i Sør-Afrika. DMF vil med sitt engasjement i Sør-Afrika ha fokus på den delen av helsevesenet som tilbys det fattige flertallet i landet.

Samarbeidet i Sør-Afrika inngår som en sentral del av DMFs satsing på global helse. DMF har hatt et samarbeid siden 2004, men det er først i 2011 at vi underskrev en formell samarbeidsavtale med University of KwaZuluNatal (UKZN), Nelson Mandels School of Medicine.

Primæraktiviteten i samarbeidet er et opplæringsprogram av jordmødre. Programmet går ut på å videreutdanne distriktsjordmødre innen ultralyd og diagnostisering i svangerskapet. Videreutdanningen av jordmødrene gjøres i samarbeid med WHO's kompetansesenter innen fostermedisin ved St. Olavs Hospital.

I tilknytning til dette programmet, er det et bredt samarbeid både med næringslivet og teknologimiljøet ved universitetet for å utvikle et robust og mobilt ultralyd apparat med doppler funksjonalitet som kan brukes ute på små helseklinikker i distriktene.

Hvert år reiser det medisinstudenter fra DMF til King Edward VIII Hospital i Durban. Her får de en meget relevant praksis innen blant annet gynekologi, obstetrikk og pediatri, samt at flere studenter har også skrevet forskningsoppgaver relatert til utfordringer innen mor-barn omsorgen i Sør-Afrika.

Les mer om forskningsprosjektet.

GE healthcare presenterer det nye ultralydapparatet: