Konkurransedyktig og bærekraftig produksjon

Konkurransedyktig og bærekraftig produksjon


Konkurransedyktig og bærekraftig produksjon tekst

Det norske samfunnet er avhengig av en bærekraftig verdiskaping og industrien er ryggraden i denne verdiskapingen. Utvikling og utnytting av teknologi for å utvikle, produsere og levere produkter og tjenester basert på våre naturgitte og kompetansemessige forutsetninger må prioriteres.

Selv om forskningen legget stor vekt på forutsetninger her hjemme skal forskningen også ta inn over seg globaliseringsaspektene med de muligheter og utfordringer det gir for produksjon i Norge.

Regjeringens industrimelding som ble lagt fram i mars 2017 peker på behovet for at nye materialer tas i bruk og at prosesser endres, automatiseres og digitaliseres. Det er behov for en reindustrialisering hvor norsk industri settes i stand til å ta tilbake produksjon som tidligere har blitt satt ut til lavkostland. Virksomheter som har lykkes med å ta hjem produksjon peker på strategisk arbeid med kompetanseutvikling, digitalisering og automatisering. Disse punktene er tilsvarende viktig for å beholde eksisterende produksjon i Norge.

Industrimeldingen peker på behovet for omstilling innenfor bærekraftige rammer, betydninger av tilgang på kapital og tilgang på kompetanse og viktigheten av forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

På bærekraftsområdet bidrar NTNU med metodeutvikling spesielt innenfor sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi handler om å gjenbruke ressurser, redusere mengden avfall og energi i alle tilvirkningsprosesser, utnytte ressursene bedre og mer effektivt, øke levetiden til produkter og benytte flere resirkulerte materialer i nye produkter. For å tiltrekke seg norske og utenlandske aktører til å investere i Norge vil det framover bli helt nødvendig å kunne demonstrere at aktiviteten er bærekraftig, samt å bruke kunnskapen vi har fra den sirkulære økonomien til å velge de beste løsningene.

NTNUs forskning innen produksjon skal være internasjonalt anerkjent, representere norsk industris store fortrinn og bidra til bærekraftig verdiskaping og samfunnsutvikling nasjonalt og globalt. Det er utpekt fem strategiske forskningsområder for produksjon. Disse favner det meste av fakultetets eksiterende forskning for å støtte opp under konkurransedyktig og bærekraftig produksjon:

  • Produkter og tilvirkningsprosesser
  • Materialers egenskaper
  • Digitalisering og automatisering av produksjon
  • Verdikjeder og industrialisering
  • Lavvolumproduksjon

For å lykkes med forskningen er fakultetet avhengig av et godt samarbeid med faggrupper på andre fakultet ved NTNU. Dette gjelder spesielt innenfor økonomifagene, naturvitenskap og informasjonsteknologi. Likeledes er det viktig å videreutvikle samarbeidet med SINTEF.