Bærekraftig utvinning av mineralressurser

Bærekraftig utvinning av mineralressurser


Bærekraftig utvinning av mineralressurser tekst

Samfunnet vårt er avhengige av store mengder mineralske ressurser – langt mer enn de fleste er klar over. Global befolkningsvekst, levestandardsøkning og økende grad av industrialisering fører til en kraftig vekst i behovet for mineralressurser. Omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser og hvor produkter og tjenester gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag (det «grønne skiftet») øker dette behovet ytterligere. Norge har ressurser og kompetanse til å kunne bli en betydelig leverandør av viktige mineralske råvarer til en grønn global økonomi. Fakultetets strategi har derfor følgende mål:

NTNUs forskning innen mineralressurser skal være internasjonalt anerkjent, representere norsk bergindustris store fortrinn og bidra til bærekraftig verdiskapning og samfunnsutvikling både nasjonalt og globalt.

Satsingen på mineralressurser kan organiseres i fire strategiske forskningsområder: 1) Geologiske råstoffer for neste generasjon (mineralforekomstgeologi, geofysikk, ressursmodellering, avansert mineralkarakterisering), 2) Fremtidens mineralproduksjon (gruvedrift, oppredning,

videreforedling, geometallurgi), 3) Mineraler i sirkulær økonomi (systemkunnskap, urban mining, bruk av overskuddsmasser, mineralbaserte renseløsninger) og 4) Marine mineralressurser (mineralforekomstgeologi, ressursestimering, prospektering, utvinningsteknologi). Fokus på miljø og bærekraft er en integrert del av alle områdene.