Verdensledende i havet og nordområdene

Verdensledende i havet og nordområdene


Verdensledende i havet og nordområdene tekst

Forskningsstrategien tar utgangspunkt i globale utfordringer og bærekrafts mål definert av FN, oppdaterte OECD analyser, EU og nasjonale strategier slik som Regjeringens havstrategi, NTNU og IV strategier. Havrom er en av fire tematiske satsningsområder ved NTNU med bred tilslutning der IV bidrar i en fremtredende rolle. Arbeidet med IV forskningsstrategi tar utgangspunkt i visjon for Norge 2025 med bærekraftig, konkurransedyktig, godt å leve i og bidrar med kunnskap for en bedre verden som underliggende føringer. Deretter defineres fem strategiske samfunnsmål derav Havrom legger premissene for ett av disse. Samfunnsmålet danner så grunnlag for prioriterte forskningsområder. Felles kompetanseområder, og muliggjørende teknologier og grunnlagsfag der IV har et spesielt ansvar blir også omtalt i hovedrapporten.

For Havrom er følgende overordnet samfunnsmål definert:

Verdensledende i havet og nordområdene.

Regjeringens havstrategi (02/2017) oppsummerer betydningen av samfunnsmålet:

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Vår kystlinje er en av verdens lengste, og vi råder over havareal som er mer enn seks ganger større enn vårt landareal. Hver eneste dag går hundretusenvis av nordmenn til en arbeidsplass i de havbaserte næringene, som til sammen står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter.

Havrommet med de tre store blå næringene – maritime transport, offshore olje og gass virksomhet, fiskerier og havbruk bidrar til en vesentlig del av verdiskapning i Norge og vil gjøre det fremtiden også. I tillegg er nye blåe næringer i rask utvikling og vekst – offshore fornybar energi, marin forvaltning og forskning inkludert marin prospektering, marine mineraler, og turisme. Som et ledd i klimatilpasning med antatt økende havvann og mer ekstrem vær (nedbør, vind) og innovative løsninger for fjordkryssing, vil kystinfrastruktur få en stadig viktigere betydning. For å oppfylle samfunnsmål for havrommet: Verdensledende i havet og nordområdene er følgende strategiske forskningsområder prioriterte:

  • Digitalt havrom inkludert kartlegging, overvåking og drift.
  • Sikrere, smartere og grønnere sjøtransport og operasjoner inkludert energiøkonomisering, design og marine operasjoner.
  • Innovative havkonstruksjoner, systemer og operasjoner for olje og gass, fornybar energi, havbruk, marine mineraler.
  • Levende og produktive kystsamfunn inkludert klimatilpasning og nye konsepter.