Bærekraftig og sikrere energi

Bærekraftig og sikrere energi


Bærekraftig og sikrere energi tekst

Samfunnsmål: Bærekraftig og sikrere energi

Bærekraftig’ innebærer at miljø- og klimapåvirkningene forstås og håndteres langs hele energikjeden.

Bærekraftig’ innebærer også at energibruk bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, dvs. bidrar til menneskenes grunnleggende behov som mat, helse, hus, klær, trygghet, arbeid, rekreasjon og kommunikasjon. Dette må sees i et perspektiv med en verdensbefolkning på 7.5 milliarder i dag, som sannsynligvis vil øke til 9 milliarder i 2040 og 10 milliarder i 2060.

Sikrere energi’ innebærer leveringssikkerhet; energien skal nå sluttbrukeren til rett tid og i rett kvantum. Sikrere innebærer også balanse mellom forbruk, produksjon og kapasitet på lagring av energi. Samtidig må risikoen for ulykker reduseres og omfanget av eventuelle ulykker begrenses.

NTNU har et nasjonalt ansvar innen forskning og utdanning innen energiområdet, i kraft av størrelse, gode laboratorier, gode studenter, tett samarbeid med og tillitt i næringsliv og forvaltning, et godt samarbeid med Sintef, og en stab av fremragende fageksperter.

NTNU-IVs bidrag til samfunnsmålet, med utgangspunkt i Universitetslovens §1-3, er forskning som gir ny kunnskap som igjen gir grunnlag for:

  • relevant og topp internasjonal utdanning av BSc-, MSc- og PhD-kandidater
  • nye teknologiske løsninger og en omlegging av hvordan energi brukes, for å møte de store utfordringene knyttet til menneskeskapte klimaendringer
  • økt verdiskaping i næringslivet på grunnlag av nasjonale energiressurser
  • utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv
  • formidling i ulike fora, både nasjonalt og internasjonalt
  • tverrfaglig samarbeid med partnere, både nasjonalt og internasjonalt