Brukermedvirkning i STUNTH

Brukermedvirkning i STUNTH

I STUNTH-studien er det flere aktuelle brukergrupper, der ansatte er den største gruppen i det partssammensatte arbeidet. Prosjektet er fremlagt i Arbeidsmiljøutvalget på St. Olavs hospital HF i februar 2021, og det er nedsatt en lokal partssammensatt referansegruppe som gjennom regelmessige møter i plenum og bidrag fra enkeltpersoner inn på konkrete saker vil sikre medvirkning.

STUNTH-ledelsen har i løpet av vinteren og våren 2021 møtepunkt med alle verneombud, ulike grupper av tillitsvalgte samt personalrådgiver nettverk - både for å orientere disse, men også for å få innspill til innhold i forskningsprosjektet. Våren og sommer 2021 blir prosjektet presentert i alle 21 HMS-kvalitetsgruppe møter på St. Olavs hospital HF, hvor både ledelse, verneombud og tillitsvalgte er representert.

Prosjektideen bak forskningsprosjektet er utviklet i dialog med direktør for e-helse, leder for Helseplattformens brukervennlighetsundersøkelse, HMS-sjef og sentrale hovedtillitsvalgte. For å sikre at pasientene også er representert vil vi be om at brukerutvalget ved St. Olavs hospital  utpeker representant til referansegruppen.