Forskning ved Institutt for sosialt arbeid

 

Forskningsgrupper

Ved instituttet er forskningen i dag inndelt i flere områder. Felles for alle satsningsområdene er at tyngdepunktet av aktiviteten tar utgangspunkt i brukerens og dens nærmeste sitt perspektiv. Områdene er:

 • funksjonshemming 
 • innvandring, integrasjon og mangfold
 • forskning knyttet til sosiale tjenester
 • barn og barnevern

Instituttet jobber tett sammen med NTNU Samfunnsforskning.

Forskning om funksjonshemming

Forskning om funksjonshemming er et svært bredt og sammensatt felt, der mange kanskje i første rekke vil tenke på medisin eller andre fag med en terapeutisk eller behandlende innretning. Forskningen ved ISA har i sin helhet en samfunnsvitenskapelig profil. Dette innebærer at fokus primært rettes mot de konsekvenser funksjonsnedsettelser har i hverdagen. En undersøker for eksempel levekår, erfaringer med tjenesteapparatet, konsekvenser av politiske reformer, praksis og hverdagsliv ute i skoler og barnehager med mer.

Problemstillingene for forskningen ved ISA er i all hovedsak preget av et miljørelativt syn på funksjonshemming. Det vil si at funksjonshemming ses som et samspill (et problematisk sådan) mellom individet og dets omgivelser. Handlingspotensialet i forlengelsen av prosjektene ved ISA ligger imidlertid utelukkende på "omgivelsessiden". Det handler om politikk, tjenester og tjenesters utførelse og organisering.

Mer om forskning om funksjonshemming på NTNU Samfunnsforsknings sider

Innvandring, integrasjon, mangfold

Forskning på innvandringsrelaterte problemstillinger dekker et bredt felt. Følgende områder peker seg ut som særlig sentrale:
 • Innvandring, kvalifisering, arbeidsliv
 • Flyktningrelaterte problemstillinger
 • Inkluderingspolitikk og tjenesteyting
 • Barn, oppvekst, familie i et flerkulturelt samfunn

Spørsmål knyttet til innvandring og integrasjon berører hele samfunnet. Det handler om relasjoner – mellom minoritet og majoritet, mellom ulike minoritetsgrupper og prosesser som pågår innenfor den norske majoritetsbefolkningen. Misforholdet mellom innvandringspolitiske mål om likestilling, deltakelse og integrering – og dagens virkelighet, utgjør derfor en stor forskningsmessig utfordring. Gjennom å avdekke forhold som skaper og vedlikeholder marginalisering og utstøting, ønsker vi å bidra til økt innsikt og forståelse omkring Norge som flerkulturelt samfunn.  Forskningsaktiviteten på feltet skjer i nært samarbeid med forskergruppa ved Mangfold og inkludering på NTNU Samfunnsforskning.

Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning

Forskning knyttet til sosiale tjenester

Forskning på problemstillinger knyttet til sosiale tjenester er en sentral del av forskningsfeltet innen sosialt arbeid. Det omfatter studier av sosiale problem og deres årsaker og konsekvenser på individ, gruppe og samfunnsnivå. De sosiale tjenestene har en sentral rolle i samfunnets intervensjoner for å håndtere og løse sosiale problem. Her aktualiseres spørsmål knyttet til tiltak for å bedre situasjonen for enkeltindivid så vel som sosialpolitiske spørsmål og spørsmål om organiseringen av de sosiale tjenestene.

I perioden 2006-2011 har instituttets forskningsinnsats vært knyttet til Høgskole og universitetssosialkontor-forsøket (HUSK). Følgende tema videreføres som sentrale på området:

 • Brukerperspektiv og brukermedvirkning
 • Kunnskapsutvikling for yrkesutøvelse i praksis
 • Sosiale tjenester til voksne, barn og familier
 • Rammebetingelser for yrkesutøvelse: sosialpolitikk, organisasjon, samarbeid og konsekvenser for praksis

Fokus på aktuelle tema kan endre seg med endring i de sosiale tjenestenes rammevilkår. For tiden er sosiale tjenester delvis organisert som kommunal virksomhet og delvis som en del av NAV.

HUSK Midt-Norges nettside.

Senter for barnevernsforskning og innovasjon

Senteret driver forskning, kunnskapsutvikling og formidling i tett samarbeid med brukere, praksisfelt og utdanning.
Se mer på senterets nettsider.

ARK - Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren som et verktøy for utvikling av psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. ARK er et helhetlig, forskningsbasert opplegg der fokus legges både på belastninger og ressurser.
Se mer på ARKs nettsider