Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd

Om Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd

Ålesund Universitetskommune – Smart Helse og Velferd er et samarbeid mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Ålesund kommune. Partnerskapet skal utvikle og dele kunnskap om de store utfordringene innen helse og omsorg med mål om å skape bedre tjenester for innbyggerne.

Oversiktsbilde Ålesund
Foto: Krisztian Sere

Ambisjonen med samarbeidet er å dekke kunnskapsbehovet i kommunehelsetjenesten. Dette skal gjøres ved å styrke primærhelsetjenestens kompetanse på forskning, utvikling av kommunen som arena for innovasjon, øke kvalitet og relevans for primærhelsetjenesten i helseutdanningene, og å utvikle kunnskap som fremmer folkehelse og helseledelse.

Ålesund kommune ønsker særlig at det akademiske miljøet skal prioritere følgende i utdanning og forskning:

  • Tidlig innsats for barn og unge med sammensatte vansker.
  • Samfunnsforhold og risikofaktorer med betydning for helse og trivsel, herunder utbredelse og fordeling av sykdom, helse og livskvalitet i befolkningen.
  • Bruk av kommunale data om helse for å understøtte fremtidig tjenesteleveranse.
  • Teknologi som støtter morgendagens tjenesteleveranse, herunder bruk av smarte bygg i et helsevitenskapelig perspektiv.

Forskningsaktiviteter og pedagogiske utviklingsprosjekter

Forskningsaktiviteter og pedagogiske utviklingsprosjekter

Forskningsgruppene ved IHA samarbeider med kommunen for å frembringe kunnskap om prioriterte fagområder gjennom ulike prosjekter. En overordnet målsetning er bærekraftige helsetjenester av høy kvalitet.

Styrket veiledning i praksis (SVIP) er et flerårig prosjekt finansiert av DIKU, med formål om å utvikle en videreutdanning til praksisveiledere for studenter innen helse- og sosialfag, med særlig fokus på kommunehelsetjenesten. Utdanningen gir økte kunnskaper og ferdigheter i å legge til rette for studentenes læring i praksis. Prosjektet foregår i samarbeid med Institutt for helsevitenskap i Gjøvik og Institutt for Sykepleie og Samfunnsmedisin i Trondheim.

Samarbeids og utviklingsarena for helseledere (SUHEL) er et samarbeid mellom KS, Helse Møre og Romsdal, Høyskolen i Molde, Høgskulen i Volda, og Institutt for helsevitenskap i Ålesund (NTNU). Målet er å utvikle faglige møteplasser og nettverk for ledere innen helse- og omsorgssektoren. Det skal også gjennomføre en regional kartlegging av kompetansebehovet hos helseledere. SUHEL er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kliniske utdanningsenheter (KLUe) er et samarbeid mellom NTNU og Ålesund kommune hvor en ønsker spesielt å sette fokus på sykepleierstudentenes praksis i kommunehelsetjenesten. For å kunne betegne virksomheter som en Klinisk utdanningsenhet så skal virksomheten oppfylle kvalitetsindikatorene for KLUe. Prosjektet er under utforming og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NTNU Ålesund, Team Helse i Ålesund, virksomhetsledere fra Ålesund kommune og USHT Møre og Romsdal jobber med å identifisere innholdet i samarbeidet.

Øvrige samarbeid mellom IHA og Ålesund kommune

Øvrige samarbeid mellom IHA og Ålesund kommune

Det er en lang tradisjon for samarbeid mellom fagmiljøet ved Campus Ålesund og kommunen. Ålesund er vertskommune for Arena for Læring om Velferdsteknologi og Utviklingssenteret for Sykehjem og Hjemmetjeneste i Møre og Romsdal.

Vi samarbeider også med andre fagmiljøer ved NTNU som har partnerskap med kommunen med særlig fokus på utviklingen av et bærekraftig samfunn.