Bygningsteknologi

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Bygningsteknologi


Hovedbilde BT-gruppen

Mann med vernebriller jobber med maskineri og tau. Foto.

Faggruppe Bygningsteknologi

Levedyktig og bærekraftig byggevirksomhet


Bygningsteknologi har ansvar for forskning og undervisning innen utforming av bærekraftige og funksjonelle bygninger, med spesiell fokus på materialbruk og bygningsskall.

Bygningsteknologi omfatter ingeniørretningene bygningsfysikk/energibruk, brannteknikk og akustikk. I tillegg er fagfeltene klimatilpasning, bygningsmaterialer, sirkulærøkonomi og miljørådgivning sentralt for faggruppa.

Rådgivning innen bygningsfysikk handler om varme-, luft- og fuktfukttransport, energibruk, klimapåkjenninger og materialbruk knyttet til bygningskroppen ut over det rent lastbærende.

Rådgivere innen brannteknikk jobber med å gi bygninger og anlegg tilstrekkelig brannmotstand og sikkerhet for personer og verdier. Akustikkrådgivere prosjekterer løsninger som sikrer god lydisolering og gode akustikkforhold i bygninger, samt håndtering av støy og rystelser.

Mye av forskningen er knyttet til fremtidens lavutslippsbygg og avanserte fasader og tak. Bruk av bygningsintegrerte solceller og nano-materialer er eksempler på slike tema. Bygninger med lavt energibruk og lave klimagassutslipp, samt tilpasning til fremtidige klimaendringer med mer ekstremvær er andre eksempler.


Prosjekter Bygningsteknologi

Prosjekter Bygningsteknologi

Klima 2050 will reduce the societal risks associated with climate changes and enhanced precipitation and flood water exposure within the built environment. 

Klima 2050 

 

I Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN) skaper vi løsninger for fremtidens nullutslippsbygg og -områder. Dette er vårt bidrag til et lavkarbonsamfunn.

Zen (ZEB)

Bygningsintegrerte solceller for Norge. 

Bygningsintegrerte solcellesystemer (building-integrated photovoltaics, BIPV) benytter fotovoltaiske materialer til å erstatte konvensjonelle bygningsmaterialer i deler av byggets klimaskall, slik som tak og fasader. Denne type systemer blir i økende grad inkorporert i konstruksjonen til nye bygninger som en hoved- eller tilleggskilde til elektrisk kraft. Også eksisterende bygninger kan moderniseres ved å ettermontere liknende teknologi.

Fordelen med å integrere solceller som et bygningselement fremfor å bruke tradisjonelle solcellemoduler er at den initielle investeringskostnaden kan utliknes ved reduserte kostnader til byningsmaterialer og det arbeidet som vanligvis ville blitt utført for å konstruere den delen av bygget som BIPV modulene erstatter.

BIPVNO prosjektets målsetning er å identifisere og utvikle robuste BIPV-løsninger som er godt tilpasset norske forhold, og å frembringe et vitenskapelig basert kunnskapsgrunnlag for fremtidig utvikling av nye materialer, komponenter og løsninger som kan skreddersys til klimaet og solinnstrålingsforholdene i Norge.

BIPV

Mer effektiv varmeisolasjon med nanoporer.

Prosjektet "Høyytelse nanoisolasjonsmaterialer" (High-Performance Nano Insulation Materials, Hi-Per NIM) skal utvikle kunnskap som grunnlag for å produsere nanoisolasjonsmaterialer med bedre mekaniske egenskaper og lavere varmeledningsevne enn dagens aerogelmaterialer.

Mer effektive nanoisolasjonsmaterialer vil bidra til mindre energibruk og redusert utslipp av drivhusgasser fra bygninger og industri.

Hi-Per Nim

Forskning og innovasjon for brannsikkerhet. 

FRIC – Fire Research and Innovation Centre

Teip og andre klebeløsninger har inntatt byggemarkedet for fullt, og kompetanseprosjektet TightEN skal undersøke hvor holdbare disse produktene er. 

TightEN

Faggruppeleder

Faggruppeleder

Faggruppeleder

Gabriele Lobaccaro
Førsteamanuensis
gabriele.lobaccaro@ntnu.no
+4791813568