Historien om HUNT

Historien om HUNT

Å satse på medisinsk forskning i Nord-Trøndelag stred på 1980-tallet mot all sunn fornuft. Fylket hadde verken forskningstradisjoner eller forskningsmiljø, men likevel var det noen som trodde at fylket kunne bidra med viktig informasjon om folkehelse. I dag er HUNT forskningssenter på Levanger et etablert og moderne forskningssenter som har fått nasjonal og internasjonal annerkjennelse for sin medisinske kunnskap. 

Hvorfor Nord-Trøndelag?

I 1976 ble Gruppe for helsetjenesteforskning etablert. Denne forskningsgruppa interesserte seg særlig for de store og kostbare folkesykdommene, og fikk stipendmidler for å evaluere kvaliteten av blodtrykksbehandlingen i allmennpraksis. Jostein Holmen fra Verdal fikk stipendet, og startet opp i 1980. Som ledd i studien var det blant annet behov for å undersøke hvor mange som gikk rundt med uoppdaget høyt blodtrykk. I 1981 ble det derfor opprettet kontakt med daværende SHUS for å drøfte mulighetene for en masseundersøkelse i Nord-Trøndelag. SHUS var interessert, og planarbeidet til det som skulle bli HUNT 1 startet.

I 1984 var den i utgangspunktet beskjedne blodtrykksstudien utviklet til HUNT 1, et stort prosjekt der 85.000 nord-trøndere ble invitert. Etter at HUNT 1 var gjennomført i 1986, hadde flere leger og andre forskere opphold ved senteret i Verdal over kortere eller lengre tid. Noen av disse ble også med i planleggingen av HUNT2 og har siden fått langvarig tilknytning til HUNT forskningssenter.

Organisering og strategi

Senteret var opprinnelig en del av Gruppe for helsetjenesteforskning, som i 1982 ble overført fra NAVF (i dag NFR) til Folkehelsa (i dag Folkehelseinstituttet). En periode var senteret en egen enhet under Folkehelsas Avdeling for samfunnsmedisin, men ble i 1998 lagt under Seksjon for epidemiologi.

HUNT og NTNU

Forskningssenteret i Verdal ble etablert i 1984, og fram til år 2000 var Statens institutt for folkehelse, Folkehelsa (i dag Nasjonalt Folkehelseinstitutt), den ansvarlige moderinstitusjonen.

1. januar 2001 ble HUNT og HUNT forskningssenter tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, men Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Nord-Trøndelag fylkeskommune er fortsatt viktige samarbeidspartnere.

Viktig anerkjennelse

Bakgrunnen for overføringen av HUNT fra daværende Folkehelsa til NTNU lå i Statsbudsjettet for 2001. Der forutsatte Stortinget overføring til NTNU. HUNT fikk etter dette en bevilgning for 2001 på 3,2 millioner kroner. Dette var en anerkjennelse av HUNT som et viktig nasjonalt prosjekt, og viste at statlige myndigheter ønsket å satse på HUNT i et langsiktig perspektiv. Videre bidro bevilgningene fra Statsbudsjettet til at driften av forskningssenteret ble sikrere, blant annet med flere faste stillinger. Høsten 2007 flyttet biobanken inn i nybygde lokaler i Levanger, og to år senere flyttet forskere og administrasjon etter. 

Senteret før og nå