Hovedaktivitetene i prosjektet

Hovedaktivitetene i prosjektet

Hovedaktivitetene i prosjektet

22. april 2022.

Presentere den planlagte sluttrapporten og stille spørsmålene:

 • Hva har vi oppnådd med de to fremtidsprosjektene?
 • Hvordan bør og kan arbeidet videreføres inn i det ordinære arbeidet med utviklingen av studieporteføljen ved NTNU?

Program

25. oktober 2021.

Hvordan skal HUMSAM-studiene ved NTNU møte store samfunnsutfordringer? Avlyst.

Prosjektet ønsket å få diskutert mangfoldet av samfunnsutfordringer som er relevante for våre fag, og planla derfor en workshop om dette i høstsemesteret 2021. Hva betyr de store samfunnsutfordringer for oss og våre fag? Hvordan skal HUMSAM-studiene ved NTNU forme 
sine utdanninger for å møte store samfunnsutfordringer? 
Workshopen ble avlyst fordi vi fikk for få innspill fra fagmiljøene i planleggingsfasen, noe som i stor grad skyldtes tids-og ressursknapphet på instituttene og i fagmiljøene.

9. september 2020.

Med utgangspunkt i utkastet til delrapport fra første fase i prosjektet, ambisjoner og fokusområder, og de idéer, innspill og forslag som er kommet fra fagmiljøene underveis i prosessen.

Program:

9.00 – Velkommen, ved prorektor for utdanning Marit Reitan 

9.05 – Introduksjon til dagen, ved prosjektleder Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet (HF) og Tine Arntzen Hestbek, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

9.10 – Introduksjon av til program/prosess for dagens digitale workshop, ved Søren Barlebo Rasmussen (Mobilize)

9.15 – Presentasjon av Fremtidens teknologistudier – Hva har de kommet frem til? ved prosjektleder Geir Øien 

9.30 – Refleksjon i grupper

9.40 – Presentasjon av rapportens forslag til ambisjon for Fremtidens HUMSAM-studier, ved Sara Brinch (prodekan utdanning HF) og Malin Noem Ravn (prodekan utdanning SU)

9.50 – Introduksjon til gruppearbeid, ved Søren 

10.00 – Gruppearbeid: Arbeid med utvalgte problemstillinger

10.55 – Pause

11.05 – Rapportering fra gruppene 1-4

11.25 – Refleksjon i grupper

11.35 – Rapportering fra gruppene 5-8

11.55 – Konklusjon og videre prosess med Fremtidens HUMSAM-studier, ved Anne Kristine og Tine

12.00 – Takk for i dag

18. mai 2020.

Hvordan kan HUMSAM-utdanningene ved NTNU møte fremtidens behov? Nye former for kunnskap og tverrfaglighet er nødvendig for å løse de store samfunnsutfordringene og svare på de framtidige behovene i arbeidslivet. Hvilke konsekvenser bør dette få for HUMSAM-utdanningene ved NTNU i årene framover?

Hovedmålgruppene for denne workshopen er studieprogramledere, nestledere for utdanning, instituttledere, studentrepresentanter og eksterne samarbeidspartnere.

Program:

10.00 – Velkommen, prorektor for utdanning NTNU, Berit Kjeldstad

10.05 – Hvorfor er HUMSAM-prosessen så viktig? dekan HF Anne Kristine Børresen og dekan SU Marit Reitan

10.10 – Introduksjon til workshopen, Søren Barlebo Rasmussen, Mobilize

10.20 – Fremtidens næringsliv og betydningen for HUMSAM-studiene, Nina Refseth, adm.dir. ved Museene i Sør-Trøndelag

10.40 – Arbeidsrelevans i disiplinfagene, Åste Hagerup, leder for studenttinget, NTNU

10.50 – Kort refleksjon i grupper (introduksjon i gruppen)

11.00 – Kort pause, ta en kopp kaffe

11.05 – Eksempler, nyutvikling, planer og idéer ved fakultetene

Presentasjon av nytt masterprogram: ODA² (Organisasjon, Digitalisering, Administrasjon og Arbeid), Instituttleder Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU)
 
Studieprogram i digital humaniora, Instituttleder Annlaug Irene Bjørsnøs, Institutt for språk og litteratur (HF)
 
Breddeårsprofiler, instituttleder Anne B. Johannesen, Institutt for samfunnsøkonomi (ØK)
 

11.35 – Introduksjon til dagens oppgave v/Søren: Formål, prosess og rapportering

11.45 – Gruppearbeid: Den strategiske situasjonen og input til ambisjon, dilemmaer og fremtidens HUMSAM-studier

12.30 – Lunsj

13.00 – Rapportering for gruppene

13.30 – Oppsamling: Syntese av dagens anbefalinger, Søren B. Ramsussen

13.40 – Kort refleksjon i nye grupper

13.45 – Avsluttende spørsmål – "Raise hand"

13.55 – Konklusjon og videre prosess, Anne Kristine og Marit 

24. januar 2020.

Formålet var å introdusere fagmiljøene til prosjektet, og gi dem anledning til å komme med innspill til HUMSAM-prosjektet.

 

Samme workshop ble arrangert to ganger:

Presentasjoner:

 • Velkommen og introduksjon til formålet med HUMSAM-prosjektet og dagens workshop
 1. Innledning for SU og ØK ved tidligere dekan Marit Reitan (SU)
 2. Innledning for HF ved dekan Anne Kristine Børresen (HF)

11. november 2019.

Bakgrunn: 

I utkastet til mandat for Framtidens HUMSAM-studier står det at vi skal kartlegge ressursbruk knyttet til dagens studieprogrammer. 

Videre sies det arbeidet med å utvikle studieporteføljen skal baseres på NTNUs Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen. Ett av kvalitetsområdene i denne politikken er økonomisk bærekraft. Det sies her at:

Økonomisk bærekraft innebærer en vurdering av studietilbudenes økonomi og ressursutnyttelse, herunder undervisnings-, lærings- og personalressurser. Hensiktsmessig arbeidsdeling og ressursbruk skal hindre overlappende studietilbud. 

Det vektlegges at: 

 • Studieprogram som hovedregel skal være økonomisk bærekraftige, dvs. fullfinansiert.
 • Faglig samarbeid prioriteres fremfor intern konkurranse.
 • Studietilbud har lavt frafall og høy gjennomstrømning

 

Målet med workshopen:

Målet er å starte diskusjonen om hvordan vi kan gå inn i disse problemstillingene i HUMSAM-utredningen.  Vi ønsket blant annet:

 • Å diskutere hvordan vi kan analysere kostnadsdrivere og inntektsmulighetene studieprogrammene som grunnlag for å skape økt handlingsrom og mer effektiv ressursbruk framover.
 • Å vise eksempler på metoder og verktøy som brukes for å styre og kartlegge ressursbruk knyttet til studieprogrammer i dag.

 

Programmet:

12.00-12.05 Velkommen v/ Marit Reitan

12.05-12.20 Hva er kostnadsdriverne og inntekstmulighetene i studieprogram, og hvordan kan vi skape handlingsrom? v/ Lise Trondsen Sagdahl, VIRK

12.20-12.35 MHs arbeid med kartlegging av ressursbruk i studieprogrammene, v/ Jon Magnussen, MH

12.35-12.50 HFs bærekraftprosjekt, v/ Ståle Rønning, HF

12.50-13.05 ILUs system for normering og ressursbudsjettering, v/Torberg Falch, ILU

13.05-13.20 IPS arbeid med ressursstyring, v/ Ute Gabriel, IPS

13.20-14.00 Diskusjon

Deltagere:

 

 • Marit Reitan
 • Anne Kristine Børresen
 • Tine Arntzen Hestbek
 • Sara Brinch
 • Ane Maritdatter Alterhaug
 • Lise Trondsen Sagdahl
 • Torberg Falch
 • Jon Magnussen
 • Ute Gabriel
 • Geir Egil Dahle Øien
 • Nils Rune Bodsberg
 • Anne Marit Skancke
 • Linda Fredriksen
 • Ståle Rønning
 • Henning Espenes
 • Jo Esten Hafsmo
 • Merete Molberg
 • Marit Soini
 • Liv Elin Sandnes
 • Anne Borge Johannesen
 • Gry Jordet Kibsgaard
 • Einar Walstad
 • Annette Ysland Ludvigsen
 • Ivar Pettersen

 

Video fremtidens humsam-studier

Se video over der dekan Marit Reitan fra SU og dekan Anne Kristine Børresen fra HF forteller om prosjektet fremtidens HUMSAM-studier.