Organisasjon og ledelse for prosjektet

Organisasjon og ledelse for prosjektet

Fremtidens HUMSAM-studier har fra oppstarten vært tett knyttet opp mot den ordinære linja ved deltakende fakultet.  

Prosjektledelsen hadde dedikert administrativ lederstøtte, dette 
utgjorde en 100% stilling pr. fakultet i prosjektperioden, der lønnsmidler ble tildelt hvert fakultet. Prosjektledelsen innhentet også annen administrativ støtte, for eksempel ved studieseksjonene og kommunikasjon ved behov. I det første året var prosjektets leder dekan ved SU, nestleder dekan HF, i år to og ut prosjektperioden var prosjektets leder dekan ved HF, nestleder dekan SU.

Videre ble det opprettet en prosjektgruppe ledet av prosjektleder. Medlemmene i prosjektgruppa ble 
oppnevnt av prosjektledelsen og besto av utvalgte ansatte i instituttledelsene ved deltagende institutter, 
én fra hvert av de tre deltakende fakulteter. I tillegg ble studentenes representasjon og medvirkning 
sikret gjennom at studentenes valgte representanter var medlemmer av prosjektgruppa (FTV ved HF og 
SU og ITV ved ISØ).

Prosjektmedlemmer

• Marit Reitan, som tidl. dekan ved SU (prosjektleder H19-V20)

• Anne Kristine Børresen, dekan ved HF (prosjektleder H20-H21)

• Tine Arntzen Hestbek, dekan ved SU

• Aurora Hoel, prodekan for kunst og nyskaping ved HF (erstattet Sara Brinch, tidl. prodekan for utdanning ved HF)

• Malin Noem Ravn, tidl. prodekan utdanning ved SU (2020-2021, prosjektleder ved SU Høst -21)

• Johan Fredrik Rye, instituttleder ved ISS-SU (erstattet Toril Aalberg, tidl. instituttleder ved ISS)

• Lars August Fodstad, instituttleder ved ISL-HF (erstattet Terje Lohndal, tidl. nestleder for forskning ved ISL)

• Anne Borge Johansen, instituttleder ved ISØ-ØK

• Fredrik Billington, studentrepresentant SU (erstattet Magnus Bergland-Landheim)

• Camilla Vikingsen, studentrepresentant HF (erstattet Sondre Kristoffersen Rekdal)

• Martin Fredrik Michelet Hegge, studentrepresentant ØK-ISØ

• Ane Maritdatter Alterhaug, seniorrådgiver SU

• Ola Furre, seniorrådgiver HF (erstattet Line Nordsveen, rådgiver HF)

• Grete Wolden, kommunikasjonsrådgiver SU (erstattet Kjersti Strømme, kommunikasjonsrådgiver SU)

• Marie Antonsen, kommunikasjonsrådgiver HF (erstattet Andrea Hegdahl Tiltnes og deretter Karoline Ravndal Lorentzen, begge kommunikasjonsrådgivere HF).