Innovasjon for en bedre verden

Innovasjon for en bedre verden

Hvordan kan innovasjon gjennom anskaffelser brukes som et strategisk verktøy for å imøtekomme de mange utfordringene som samfunnet står ovenfor?

I denne landsbyen vil du være med på å utforske hvordan offentlige behov kan være en driver for innovasjon gjennom anskaffelser som kan føre til både bedre offentlige tjenester og næringslivsutvikling. Norge står ovenfor flere utfordringer i fremtiden knyttet til strengere krav til klima og miljø, en aldrende befolkning, og lavere skatteinntekter, som må imøtekommes med at det offentlige tar i bruk bedre, smartere og digitale løsninger. Bruk av innovative offentlige anskaffelser hvor det legges vekt på behov, samhandling mellom kunde og leverandører tidlig i prosessen og funksjonelle krav, har blitt pekt på som et effektivt virkemiddel.

Relevant kompetanse

Å skape innovasjon gjennom offentlige anskaffelser krever tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Temaet egner seg for studenter fra forskjellige fagområder som for eksempel produktutvikling, ledelse, helsefag, samfunnsfag, energi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, marin teknikk, utdanning, matematikk, statistikk, bygg- og konstruksjonsteknikk, industriell design, arkitektur, entreprenørskap og økonomi.

Om landsbyen 

Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for 520 milliarder kroner som gjør offentlige innkjøp til et kraftig virkemiddel for å møte utfordringene offentlig sektor står ovenfor. Nye innovative offentlige anskaffelsesmetoder som vektlegger behov, tidlig dialog mellom offentlig oppdragsgiver og potensielle leverandører for å utforske mulighetsrommet for løsninger, funksjonelle spesifikasjoner, og prosedyrer som tilrettelegger for utvikling eller skalering av ny teknologi, har blitt sett på som en ny metode for hvordan offentlige anskaffelser kan tilrettelegge for innovasjon. Innovative anskaffelser skal også bidra til næringsutvikling og vekst for norske leverandører, både etablerte og start-up bedrifter, som videre kan føre til eksport muligheter for norske bedrifter. I senere år har også andre prosedyrer blitt tatt i bruk slik som før-kommersielle anskaffelser og innovasjonspartnerskap som tilrettelegger for utvikling i anskaffelsesløpet.

Innovative offentlige anskaffelser favner anskaffelser av mange ulike typer av produkter og tjenester innenfor 1) helse/omsorg, 2) digitalisering og 3) klima/miljø. Blant eksempler finner man anskaffelser av velferdsteknologi av kommuner, bruk av robotisering for repetitive oppgaver i offentlig sektor, utvikling av tjenester for sosial inkludering, anskaffelser knyttet til gjenbruk av byggematerialer på byggeplasser, anskaffelse av elektriske maskiner til utslippsfrie byggeplasser anskaffelse av lavutslipps fergetransportløsninger.

Interessante problemstillinger i landsbyen vil kunne dreie seg om å studere hvordan innovative offentlige anskaffelsesprosesser kan digitaliseres, hvordan innovative offentlige anskaffelser kan brukes innenfor innovasjonsløftene om helse/omsorg, digitalisering og klima/miljø, sirkulærøkonomi i anskaffelser med mere. Gruppene i landsbyen vil knyttes til konkrete innovative offentlige anskaffelsesprosesser på bakgrunn av studentene sin fagkompetanse. 

Samarbeidspartnere 

Landsbyen samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling og forskningsprosjektene FORAN ledet av NTNU, SMED ledet av Sintef, FME ZEN «Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities», Climate KIC E-ZEMCON «Ecosystems Orchestration for Zero Emission Construction Sites», Trondheim kommune og deres satsning på Universitetskommune 3.0, Trøndelag fylkeskommune og «Improved patient flow and resource utilization» på St. Olavs Hospital.

Om du ønsker å lese mer om innovative offentlige anskaffelser kan du lese mer her:

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en kort muntlig presentasjon og et «produkt». Produktet er en 4 siders oppsummering av prosjektet, og eventuelt annet studentgruppa har kommet fram til (for eksempel forslag til endring av pensum eller målbeskrivelse av et fag, en ting eller modell av en ting, en kronikk, etc.). Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen.

Illustrasjon av kinderegg.

01 okt 2020

Fakta om landsbyen - TIØ4859

Emnekode: TIØ4859
Landsbytittel: Innovasjon for en bedre verden gjennom offentlige anskaffelser
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Elsebeth Holmen, Maren Wiktorin Østensen
Undervisningsår:Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.