Bidrar NTNU til bærekraft? Hvordan, eller hva må endres?

Bidrar NTNU til bærekraft? Hvordan, eller hva må endres?

Bærekraft som tema og ord brukes i svært mange sammenhenger. Når alle snakker om dette og de fleste er enige om at vi må oppnå bærekraft, hvorfor har vi da fremdeles en negativ utvikling globalt og nasjonalt når det for eksempel gjelder å redusere klimaendringene og tap av biologisk mangfold?

I denne landsbyen tar vi utgangspunkt i det forskningsbaserte premisset om at det er nødvendig å sikre en økologisk bærekraft for å oppnå sosial og økonomisk bærekraft. Det må likevel gjøres avveininger mellom ulike hensyn. Vi fokuserer på å bevisstgjøre og synliggjøre disse avveiningene, og endre handlingsmønster, produkter eller planer slik at de på en best mulig måte bidrar til bærekraft -uten å redusere det økologiske fundamentet som mennesker trenger. Når økologisk bærekraft er en premiss for å oppnå sosial og økonomisk bærekraft, så kan FN sine bærekraftmål illustreres på følgende måte

Bærekraftmålene. Illustrasjon.

 

Om landsbyen

Studentene velger et case som kan være en eksisterende bedrift eller organisasjon, som for eksempel NTNU. Det er også mulig å lage et eget prosjekt som skal bidra til bærekraft (heretter omtales alle disse mulighetene som «bedrift»).

Hvis studentene velger å bruke NTNU som case, kan man belyse egne studieprogram eller fag, og bruke egen erfaring og kunnskap til å vurdere om utdanningen vil bidra til mer bærekraft, eller hva som må endres. Med NTNU som case er det også mulig å se på f.eks. søppelhåndtering og problemstillinger relatert til bygningsmassen (bruk av strøm, bruk av IT-utstyr, materialbruk i bygg).

Ved valg av andre eksisterende bedrifter som case bør hjemmesider brukes aktivt, for å se hvordan bedriften relaterer seg til begrepet bærekraft og hva som eventuelt kan endres. Det er opp til studentene om det opprettes dialog og samarbeid med ansatte i case-bedriften, der det er mulig.

Noen bedrifter omtaler bærekraft under etiske retningslinjer eller under overskriften samfunnsansvar. Det vil ved behov eller ønske bli gitt undervisning om sammenhengen mellom disse begrepene.

Det er ønskelig at gruppene diskuterer hvordan tverrfaglighet påvirker endring for bærekraft; tempo i omstilling, type endring (holdninger versus teknologi), osv. Studentene kan se på tverrfagligheten internt i deres egen gruppe, eller tverrfaglighet i ‘bedriften’ de har valgt å belyse.

Relevant kompetanse

Bærekraft som tema er komplekst og tverrfaglig, og vi ønsker derfor studenter fra alle studieretninger velkommen! Studenter som allerede har jobbet med bærekraft i sine studier vil kunne ta utgangspunkt i dette, praktisere og korrigere sin kunnskap i tverrfaglig samarbeid. Studenter som ikke kjenner til hvordan man jobber med begrepet og forståelse av bærekraft, vil få trening og opplæring i dette feltet, noe som i dag er etterspurt kunnskap fra arbeidsgivere.

I denne landsbyen er vi opptatt av bidrag som skal føre til endring for en mer bærekraftig retning. Vi ser derfor på studentene som endringsagenter for en mer bærekraftig utvikling, gjennom sin kunnskap og engasjement.

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en kort muntlig presentasjon og et «produkt». Produktet er en 4 siders oppsummering av prosjektet, og eventuelt annet studentgruppa har kommet fram til (for eksempel forslag til endring av pensum eller målbeskrivelse av et fag, en ting eller modell av en ting, en kronikk, etc.). Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen.

17 sep 2020

Om landsbyen

Emnekode: TIØ4857
Landsbytittel: Bidrar NTNU til bærekraft?
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Heidi Rapp Nilsen og Rune Tranås
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.