Punktlig og effektiv jernbane

Punktlig og effektiv jernbane

Med stadig raskere utvikling av verden i dag, blir jernbane et av de viktigste transportmidlene i verden. Jernbane er også en av de mest miljøvennlige formene for transport sammenlignet med andre typer massetransport. Landsbyen handler om å bringe studenter fra forskjellige fagområder sammen for å finne innovative og effektive måter å øke punktligheten og effektiviteten til jernbaner i Norge og verden i dag.

Trondheim sentralstasjon - Brattøra

Relevant kompetanse

Jernbane er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Det er derfor lett og finne interessante oppgaver og problemstillinger, uansett bakgrunn og fagretning. I både Bane NOR og Jernbanedirektoratet finnes nesten alle faggrupper. 

Øvrige stikkord er: Jernbaneteknikk, økonomi og styring, energi og miljø, kollektivtransport, prosjekt- og kvalitetsledelse, reisetid og kapasitet, næringsutvikling, bedriftskultur og kompetanse, Sensorteknologi og big data, kunstig intelligens (KI), Samfunnsutvikling og arealplanlegging, Organisasjon og ledelse, Utredninger, analyse og statistikk.

Om landsbyen

I de fleste europeiske land satses det i dag på jernbane som transportmiddel. En viktig årsak er hensyn til miljø og trafikksikkerhet. Toget er også viktig for å løse vår tids mobilitetsutfordringer knyttet til at folk reiser stadig mer.

Også i Norge har fokuset på jernbane økt de senere årene. Spesifikt ønsker regjeringen å overføre godstransport fra vei til jernbane, samt å satse på persontrafikk med jernbane mellom, og i de største byene.

En effektiv jernbane med god kvalitet er en forutsetning for å kunne oppnå disse målene. Ikke minst gjelder dette at togene går som beskrevet i ruteplanen; at de er punktlige. Andre viktige faktorer er kort reisetid, høy frekvens, og fleksible løsninger for de som skal transportere gods.  

De siste årene har det vært mye fokus på at kvaliteten på jernbanetrafikken i Norge har vært for dårlig. For eksempel har punktligheten både for godstog og persontog vært lavere enn det kundene aksepterer og forventer. Ofte er problemområdene sammensatte, noe som krever samarbeid mellom mange ulike fag og miljøer for å finne de gode løsningene. 

I tiden fremover vil det være behov for å jobbe med forbedringer innen flere områder, for eksempel:

 • Kvalitetssikring, vedlikehold og utforming av infrastruktur og togmateriell
 • Planlegging, styring og organisering av trafikken
 • Kommunikasjon og samhandling mellom mennesker og organisasjoner

Samarbeidspartnere

Landsbyen samarbeider med flere aktører innen jernbanebransjen f.eks. Bane NOR, Vy, Jernbanedirektoratet, OSV. Ved deltakelse i denne landsbyen får du både delta på jernbaneseminar, omvisninger, foredrag og ekskursjoner i tett samarbeid med spennende fagpersoner. 

Forventninger

Våre forventninger er at studentene stiller med god, positiv holdning og har ambisjon om å skape et prosjekt som er nyttig. Vi forventer også at studentene er med og bidrar, gjør hverandre gode og bruker det de lærer sammen med andre.

Eksempler på problemstillinger

 • Hvor bør det bygges ut dobbeltspor på dagens linjenett, dersom målet er å gi flest mulig reisende et bedre tilbud?
 • Hvordan bør kollektivtransporten i byene utvikles (eks. Oslo eller Trondheim) slik at man oppnår et optimalt samspill mellom jernbanen, trikk/t-bane og buss, som gjør at flere reiser kollektivt?
 • Jernbanerolle i smart-by-transformasjon
 • The Belt and Road Initiative – hvordan vil dette kunne påvirke togtransporten globalt og i nordlige områder?
 • ITS – Hvordan sikre effektiv bruk av IKT i transport-smarte løsninger?
 • Hvordan bruke BIM (3D) i modellering av prosjekter?
 • Hvordan vil nytt signalsystem (ERTMS) påvirke kapasitet og punktlighet?
 • Hvordan utvikle bedre samarbeid/infoflyt mellom byggherre og entreprenør?
 • Hydrogen- eller batteridrevet tog?
 • Hvordan løse utfordringer knyttet til større prosjekter?
 • Hvordan utvikle Bane NOR som organisasjon? Systemer og prosesser.
 • Bruk av sensorteknologi?
 • Bruk av Big data - KI?
 • Hyperloop – en mulighet?
 • Nord Norge-banen?
 • Forslag til fremtidens stasjonsløsninger
 • Effektiv arealutnyttelse på godsterminaler
 • Skinnegående roboter
 • Solslyng vs. klimaendring

 

Fakta om landsbyen - TBA4853

Emnekode: TBA4853
Landsbytittel: Punktlig og effektiv jernbane
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Albert Lau
Kontaktinformasjon: albert.lau@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.