Barns blikk på folkehelse - barnehagen som arena

Barns blikk på folkehelse - barnehagen som arena

I følge Rammeplan for barnehagen «skal barnehager ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller» (KD 2017:13). Det er imidlertid liten tradisjon for å involvere barn i folkehelsearbeid og i forskning.

For å utvikle gode folkehelsetiltak som treffer målgruppen, mener vi det er viktig å høre barnas stemmer. I denne landsbyen skal vi derfor sammen med et forskerteam og partnere fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune benytte metoder for hvordan involvere både barnehagebarn og ansatte i barnehager som medforskere. Målet er å få innsikt i barna og ansattes meninger om hva som fremmer god eller dårlig helse slik at det kan utvikles mer målrettede tiltak for å utjevne sosiale forskjeller i barnehager.

Resultatene skal brukes for å sikre at barnehagebarn og ansattes stemmer blir hørt også i fremtidig folkehelsearbeid i regionen. Du vil i denne landsbyen få en unik sjanse til å være med i et forskningsprosjekt som kan bidra til å gi barn i Trøndelag en bedre oppvekst. Landsbyen er godt egnet for tverrfaglighet.

Kompetanse

Masterstudenter fra alle fakultet ønskes velkommen og vi ønsker størst mulig grad av tverrfaglighet i gruppene. Godt arbeid innen dette landsbytemaet krever kompetanse på mange ulike felt, og at du i prosjektarbeidet er åpen for å lære mer om deg selv og andre. Gruppene blir aktivt oppfordret til å benytte ulike virkemidler (film, aktiviteter, nettsider, plakater, podcasts, konkurranser, oa.) i sitt arbeid. Dere vil bli fulgt opp av landsbyteamet og landsbyens samarbeidspartnere. Kunnskap om folkehelse eller barndomssosiologi er ikke et krav da studentene vil få opplæring i dette i landsbyen.

Om landsbyen

Arena for denne landsbyen er barnehagebarn og voksne/ansatte i storbarnsavdelinger i Trondheim kommune.  Inspirert av metoder fra barndomssosiologien skal vi utvikle egnede verktøy for å involvere barn som medforskere for å identifisere hvilke faktorer som fremmer eller hemmer god helse. Studentene skal bidra i utviklingen av både prosjektdesign så vel som innsamling og fortolkning av data med støtte fra eksperter på folkehelse og barnesosiologiske forskningsmetoder.

Landsbyen har flere eksterne samarbeidspartnere, bl. a. Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, barn og ansatte ved storbarnsavdelinger ved barnehager i Trondheim kommune, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU, Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (St. Olavs Hospital/Helse Midt-Norge), Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.

Landsbyen har alternativ vurderingsform som innebærer at en skriftlig rapport erstattes med en poster og en muntlig presentasjon av prosjektet ved semesterslutt. Dette gjennomføres sammen med tre andre landsbyer som har samme vurderingsform.  

Landsbyen er en helselandsby og del av satsningsområdet HELSE, som har helsefremming, forebygging og myndiggjøring som et av sine kjerneområder.

Barns blikk på folkehelse - barnehagen som arena

Emnekode: MFEL4854
Landsbytittel: Barns blikk på folkehelse - barnehagen som arena 
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Line Oldervoll
Kontakt: line.oldervoll@ntnu.no
Undervises: 2020
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.