Inkludering i arbeidslivet

Inkludering i arbeidslivet

Å fremme et mer inkluderende arbeidsliv har vært et politisk mål lenge, men det ser ut til at Norge har noen særegne utfordringer. I 2006 uttalte OECD at «the key challenge for Norway is to understand why the existing frameworks, which look good, are not delivering». Siden den gang er det iverksatt en rekke reformer og nye tiltak, men uten at situasjonen har endret seg nevneverdig. Det er like mange eller flere som står utenfor arbeidslivet og er på ulike helserelaterte ytelser (uførepensjon, AAP, sykepenger). 

I denne landsbyen skal se nærmere på hva som kan gjøres for å snu trenden.

Relevant kompetanse 

Studenter fra alle fagmiljø er velkommen, men den er særlig aktuell for studenter med bakgrunn i helse- og sosialfag, medisin, samfunnsvitenskapelige fag og teknologiske fag som tematiserer eller kan bidra til universell utforming og/eller tilrettelegging av arbeidsplasser.

Om landsbyen

Et inkluderende arbeidsliv handler om å skape muligheter for arbeid for grupper som i dag ofte faller utenfor, enten det er personer med funksjonsnedsettelser, unge med psykososiale vansker, folk med helseplager eller andre med nedsatt arbeidsevne. Bakgrunnen for målet om et mer inkluderende arbeidsliv er dels hensynet til den enkelte: at arbeid er helsefremmende og sentralt for å føle at en deltar og bidrar i samfunnet; og dels hensynet til velferdsstatens bærekraft: at det er kostbart for velferdsstaten at mange står utenfor.

Nærbilde av en dråpe. Foto.

I landsbyen vil vi arbeide med ulike strategier for å øke inkluderingen. Dette kan for eksempel være holdninger blant arbeidsgivere, tilrettelegging på arbeidsplassen, samarbeid mellom Nav og arbeidsgivere og hvordan tiltaksapparatet arbeider. Det kan handle både om hva som skal til for at personer med helseplager vender tilbake til arbeid og om bedrifters rekruttering av personer med nedsatt arbeidsevne.

I landsbyen vil vi samarbeide med Nav, «Vi inkluderer», som er et samarbeid mellom Nav og arbeidslivets organisasjoner i tre fylker (blant annet Trøndelag), bedrifter som driver arbeidsrettete tiltak og bedrifter som har en aktiv inkluderingspolitikk. 
 


Fakta om landsbyen - ISA3801

Emnekode: ISA3801
Landsbytittel: Inkludering i arbeidslivet
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jan Tøssebro
Kontakt: jan.tossebro@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.