Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet

Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål, som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 4.7 handler om utdanning og sier at alle elever skal tilegne seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å kunne løse dagens globale utfordringer.

Illustrasjon av Greta Thunberg foran en jordklode.
Foto: Colourbox

Greta Thunberg og kampen mot klimaendringer har vist at det er et stort engasjement blant dagens unge knyttet til globale problemer. Denne landsbyen gir studentene mulighet til å se nærmere på hvordan en kan jobbe med globale utfordringer i skolen. Dette kan være problemstillinger knyttet til klimaendringer, fattigdom og utviklingsproblematikk, flyktninger og migrasjon, avskoging og tap av biologisk mangfold eller hvordan alle disse utfordringene er knyttet sammen i det globale systemet.

Relevant kompetanse

Temaet er veldig relevant med tanke på fagfornyelsen og de nye tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse temaene er tverrfaglige og skal inkluderes i alle fag i skolen, så alle fagbakgrunner er relevante for denne landsbyen.

Om landsbyen

Du skal ta utgangspunkt i en problemstilling som kan være både lokal og global og vise hvordan du kan jobbe med dette i skolen på en måte som fremmer globalt medborgerskap blant elevene.

I begrepet globalt medborgerskap ligger en forståelse av at alle mennesker har rettigheter og samfunnsansvar som strekker seg utover nasjonalstatens grenser. Tanken går ut på at ens identitet overskrider geografiske grenser og omfatter ansvar og rettigheter knyttet til et globalt samfunn som en global verdensborger. Dette er i skolen knyttet til begrepet global bevissthet, som inkluderer økt kunnskap om verden utenfor Norge, forståelse av store globale prosesser og lokale konsekvenser av disse, samt engasjement og interesse for globale spørsmål allment.

Aktuelle samarbeidspartnere er FN-sambandets kontor i Trondheim som jobber mye med global undervisning, og/eller NTNUs partnerskoler. 
 

 


Fakta om landsbyen - DID3802

Emnekode: DID3802
Landsbytittel: Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet
Type: Samlingsbasert
Språk: Norsk
Landsbyleder: Jørgen Klein
Kontakt: jorgen.klein@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.