Helse, aktivitet og livsmestring

Helse, aktivitet og livsmestring

Arbeidet i denne landsbyen er knyttet opp mot Institutt for lærerutdanning. I landsbyen helse, aktivitet og livsmestring kan du bidra med å bringe frem tverrfaglig kunnskap om og innovasjon knyttet til helse, aktivitet og mestring i grunnopplæringen, barnehage og SFO, arbeidsliv og i samfunnet generelt. 

Personer som spiller fotball i ei myr. Foto.

Relevant kompetanse

Studenter som går på en masterutdanning ved Institutt for lærerutdanning er velkomne Fagkompetanse som omhandler et bredt spekter fra teknologi, realfag og samfunnsfag er relevant. Det er i tverrfaglige møter vi finner de beste idéene!

Om landsbyen 

I Overordnet del av læreplanverket – verdier og prinsipper for grunnopplæringen presenteres tre tverrgående temaer, som skal strekke seg gjennom all undervisning i skolen. Et av disse tema er Folkehelse og livsmestring. Temaet folkehelse og livsmestring er tenkt å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.  Gjennom å allerede i skolen utdanne barn og unge til å kunne ta gode helsevalg og kunne forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv ser man for seg å kunne påvirke generell folkehelse og individets helsegevinst gjennom livet. 

Helsedirektoratet ønsker individet god livskvalitet. God livskvalitet mener man henger sammen med både fysisk og psykisk helse. Studier av sammenhengene mellom fysisk helse, psykiske plager og livskvalitet er imidlertid et relativt nytt forskningsfelt, og det er fremdeles begrenset kunnskap om disse sammenhengene og hvordan de utvikler seg over tid.

Livskvalitetsnivået i Norge har ligget høyt og stabilt siden 2005 sammenlignet med mange andre land.  I World Happiness Report ble Norge i 2017 rangert øverst på listen over verdens mest "lykkelige" nasjoner. Trygg økonomi, sosiale faktorer, tillit og støtte er viktige faktorer som påvirker den enkeltes livskvalitet. Internasjonale organisasjoner som WHO og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) setter stadig søkelys på nasjonale mål på livskvalitet, blant annet som et viktig tillegg til økonomiske indikatorer for samfunnsmessig utvikling og fremgang.

På tross av dette er fysisk inaktivitet og psykisk uhelse en økende utfordring i samfunnet og man er særlig bekymret for barn og unge. I «Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (Nasjonal veileder)» skriver man at alle mennesker bør, helst hver dag, være fysisk aktive i til sammen minst 30 minutter. For barn og unge anbefales minst 60 minutters allsidig fysisk aktivitet hver dag.  

I denne landsbyen vil du få mulighet til å for eksempel utforske hvordan skoler jobber med helse, aktivitet og livsmestring. Du kan også sammen med eksperter fra andre fagfelt finne innovative løsninger og forslag på hvordan mennesker kan bli mer aktive i hverdagen, på skole og i jobb. Du har mulighet for å stille kritiske spørsmål om rettferdighet knyttet til samfunnets bidrag til menneskers økte livskvalitet. Du kan bruke din spisskompetanse til å peke på utfordringer i helse, aktivitet og mestring i fagarbeideryrkene og jobbe frem finurlige løsninger på hvordan utdanning kan bidra til forståelse for hvordan man kan arbeide med egen helse. Du kan i samarbeid med skole eller bedrift finne spørsmål, svar og innovasjoner for en bedre folkehelse. 

I denne landsbyen kan du rett og slett bruke din kompetanse til å stille de spørsmålene rundt helse, aktivitet og mestring i skole, arbeidsliv og samfunn som du mener bør stilles og i tverrfaglig samarbeid finne innovative løsninger på disse spørsmålene.


Fakta om landsbyen - DID3800

Emnekode: DID3800
Landsbytittel: Helse, aktivitet og livsmestring
Type: Samlingsbasert/digital
Språk: Norsk
Landsbyleder: Anna Cecilia Rapp
Kontakt: anna.cecilia.rapp@ntnu.no
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

 


Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.