FLEKSILAB - et pilotprosjekt i sambruk av spesialareal

Institutt for psykologi

FLEKSILAB - et pilotprosjekt i sambruk av spesialareal

Ved Institutt for psykologi bygges det våren 2021 en ny, unik lab som skal gi viktig kunnskap til utvikling av ny campus, blant annet for Senter for psykisk helse på Øya. 

Illustrasjon: Illustrasjonen viser ulike rom i FLEKSILAB. Bildet nederst til høyre viser hvordan rommet kan deles i to med et kontrollrom på hver side.

Prosjektet Fleksilab er en pilot for utvikling av sambruk av spesialareal (lab), initiert av og gjennomført ved Institutt for psykologi (IPS), på bakgrunn av behovet for 

  1. å sikre gode vilkår for forskning og undervisning i et framtidig Senter for Psykisk Helse og 
  2. gi kunnskap om sambruk av spesialareal som kan fasilitere NTNU Campusutvikling sitt arbeid og dermed komme hele organisasjonen til gode.

Et plussprosjekt for instituttet

Fleksilaben vil være et rent tilskudd til Institutt for Psykologi. Alle eksisterende forskningslaber består, men ansatte og studenter ved instituttet får et ekstra spesialareal hvor de kan utforske mulighetene som ligger i en fleksilab.

Kjernen ved et pilotprosjekt er å generere ny kunnskap om noe som kan tas ut i et større prosjekt. For Fleksilab sin del – ny kunnskap om hvordan sambruk av spesialareal fungerer i praksis. Hvordan kan Fleksilab brukes for å fremme bedre kvalitet på forskning og undervisning? Ved planleggingen av Senter for psykisk helse på Øya er det avgjørende å vite hvilken aktivitet som kan inngå og hvilken aktivitet som ikke kan inngå i en fleksilab. Vi trenger kunnskap om:

  • Er det mulig å gjennomføre ulike eksperiment i samme lokale samtidig? 
  • Kan vi dele på areal og utstyr som normalt sett er forbeholdt én eller noen få brukere? 
  • Hva kan fremme en slik delingskultur? 

Involvering av brukere og evaluering underveis

Et omfattende arbeid med å utvikle fleksilaben har pågått siden sensommeren 2020. Utformingen av pilotprosjektet følger prosjektmodell med faseinndelinger som benyttes av de større prosjektene i Campusutvikling. De første fasene omhandlet behovskartlegging og utvikling av det aktuelle konseptet. Noe av nøkkelen ved pilotprosjekter er brukerinvolvering og dette har i prosjektet blitt ivaretatt gjennom hyppige møter og workshops med fremtidige brukere.   

Ettersom Fleksilaben utvikles og gjøres klar til bruk har fokuset i prosjektet dreid mot organisasjonsprosesser og kulturutvikling, slik som utvikling av prinsipper og retningslinjer for bruk av laben. I denne fasen starter også en fortløpende evalueringsprosess. I tillegg til dokumentasjon av prosess og resultat er evalueringen helt avgjørende for å trekke ut læring av prosjektet til bruk i Campusutvikling - både for instituttet og for andre enheter. 

 


Prosjektorganisasjon for Fleksilab

Prosjektorganisasjon for Fleksilab

Illustrasjon: Organisasjonskart for pilotprosjektet Fleksilab

Prosjektorganisering Fleksilab

Prosjektorganisering Fleksilab

Ute Gabriel (instituttleder IPS)
Odin Hjemland (IPS) 
Karoline Daugstad (prodekan for forskning SU) 
Tor Einar Fagerland (CU)
Magne Arve Flaten (Professor, leder av lab.gruppa ved IPS).

Silje Steinsbekk (prosjektleder IPS)
Linn Rasch Aune (prosessleder, Eiendomsavdelingen)
Kommunikasjonsmedarbeider (NTNU Campusutvikling).

Utvidet prosjektgruppe består av ledere for flere av laboratoriene ved IPS. Utvidet prosjektgruppe er sentral med hensyn til å rådgi prosjektgruppen og bidrar til å sikre medvirkning fra øvrige ansatte på IPS.

Medlemmer i utvidet prosjektgruppe:

Magne Arve Flaten 
Karin Laumann 
Hans Almåsbakk 
Lars Rimol

Referansegruppen er også en sentral medvirkningsarena og består av ansatte og studenttillitsvalgt fra IPS i tillegg til en ekstern aktør. Alle ansatte er åpent invitert til å delta i referansegruppen.

Medlemmer i referansegruppen:

Magne Arve Flaten
Lars Rimol 
Karin Laumann 
Hans Almåsbakk 
Mons Bendixen 
Dawn M. Behne 
Audrey van der Meer 
Åshild Wilhelmsen 
Lars Wichstrøm 
Alexander Olsen 
Arve Sletten 
Berit Overå Johannesen 
Bjørnar Sporsheim (Bookitlab) 
Terje Johansen 
Britt Marie Dottz Sjøberg 
Charlotte Fiskum

FLEKSILAB ved Institutt for psykologi

FLEKSILAB ved Institutt for psykologi

Illustrasjon: Plantegningen viser hvordan en har tilgang til lager fra hovedlaben, samt tilgang til begge kontrollrommene fra laboratoriet.

FLEKSILAB ble offesielt åpnet 22. juni 2021: 
 
Alle ansatte og studenter ved instituttet oppfordres til å utforske Fleksilaben.
Prosedyre og retningslinjer for booking og bruk av laben er under utarbeidelse.


person-portlet