FLEKSILAB - et pilotprosjekt i sambruk av spesialareal

Institutt for psykologi

FLEKSILAB - et pilotprosjekt i sambruk av spesialareal

Ved Institutt for psykologi ble det våren 2021 bygd en ny, unik lab med det formål å gi viktig kunnskap til utvikling av ny campus, blant annet for Senter for psykisk helse på Øya. 

Illustrasjon: Illustrasjonen viser ulike rom i FLEKSILAB. Bildet nederst til høyre viser hvordan rommet kan deles i to med kontrollrom på hver side.

Prosjektet Fleksilab var en pilot for utvikling av sambruk av spesialareal (lab), initiert av og gjennomført ved Institutt for psykologi (IPS), på bakgrunn av behovet for 

  1. å sikre gode vilkår for forskning og undervisning i et framtidig Senter for Psykisk Helse 
  2. å gi kunnskap om sambruk av spesialareal som kan fasilitere NTNU Campusutvikling sitt arbeid og dermed komme hele organisasjonen til gode.

Et plussprosjekt for instituttet

Fleksilaben er blitt et rent tilskudd til Institutt for Psykologi. Alle eksisterende forskningslaber består, men ansatte og studenter ved instituttet har gjennom dette prosjektet fått et ekstra spesialareal hvor de kan utforske mulighetene som ligger i en fleksilab.

Kjernen ved et pilotprosjekt er å generere ny kunnskap om noe som kan tas ut i et større prosjekt. For Fleksilab sin del – ny kunnskap om hvordan sambruk av spesialareal fungerer i praksis. Hvordan kan en fleksibel lab brukes for å fremme bedre kvalitet på forskning og undervisning? Ved planleggingen av Senter for psykisk helse på Øya er det avgjørende å vite hvilken aktivitet som kan inngå og hvilken aktivitet som ikke kan inngå i en fleksilab. IPS ønsket å skaffe mer kunnskap om:

  • Vil det være mulig å gjennomføre ulike eksperiment i samme lokale samtidig? 
  • Er det mulig å dele på areal og utstyr som normalt sett er forbeholdt én eller noen få brukere? 
  • Hva kan fremme en slik delingskultur? 

Involvering av brukere og evaluering underveis

Et omfattende arbeid med å utvikle fleksilaben ble påbegynt sensommeren 2020. Utformingen av pilotprosjektet fulgte  prosjektmodell med faseinndelinger som benyttes av de større prosjektene i Campusutvikling. De første fasene omhandlet behovskartlegging og utvikling av det aktuelle konseptet. Noe av nøkkelen ved pilotprosjektet var brukerinvolvering og dette ble i prosjektet ivaretatt gjennom hyppige møter og workshops med fremtidige brukere.   

Ettersom Fleksilaben ble utviklet og gjort klar til bruk ble fokuset i prosjektet dreid mer mot organisasjonsprosesser og kulturutvikling, slik som utvikling av prinsipper og retningslinjer for bruk av laben. I denne fasen startet også en fortløpende evalueringsprosess. I tillegg til dokumentasjon av prosessen og resultater er evaluering helt avgjørende for å trekke ut læring av prosjektet til bruk i Campusutvikling - både for instituttet og for andre enheter.


Prosjektorganisasjon for Fleksilab

Prosjektorganisasjon for Fleksilab

Illustrasjon: Organisasjonskart for pilotprosjektet Fleksilab

Prosjektorganisering ved utvikling av Fleksilab IPS 2020 - 2021

Prosjektorganisering ved utvikling av Fleksilab IPS 2020 - 2021

Ute Gabriel (daværende instituttleder IPS)
Odin Hjemland (IPS) 
Karoline Daugstad (daværende prodekan for forskning SU) 
Tor Einar Fagerland (CU)
Magne Arve Flaten (Professor, leder av lab.gruppa ved IPS).

Silje Steinsbekk (daværende prosjektleder IPS)
Linn Rasch Aune (prosessleder, Eiendomsavdelingen)
Kommunikasjonsmedarbeider (NTNU Campusutvikling).

Utvidet prosjektgruppe besto av ledere for flere av laboratoriene ved IPS. Utvidet prosjektgruppe var sentral med hensyn til å rådgi prosjektgruppen og bidro til å sikre medvirkning fra øvrige ansatte på IPS.

Medlemmer i utvidet prosjektgruppe:

Magne Arve Flaten 
Karin Laumann 
Hans Almåsbakk 
Lars Rimol

Referansegruppen var også en sentral medvirkningsarena og besto av ansatte og studenttillitsvalgt fra IPS i tillegg til en ekstern aktør. Alle ansatte var åpent invitert til å delta i referansegruppen.

Medlemmer i referansegruppen:

Magne Arve Flaten
Lars Rimol 
Karin Laumann 
Hans Almåsbakk 
Mons Bendixen 
Dawn M. Behne 
Audrey van der Meer 
Åshild Wilhelmsen 
Lars Wichstrøm 
Alexander Olsen 
Arve Sletten 
Berit Overå Johannesen 
Bjørnar Sporsheim (Bookitlab) 
Terje Johansen 
Britt Marie Dottz Sjøberg 
Charlotte Fiskum

FLEKSILAB ved Institutt for psykologi, NTNU

FLEKSILAB ved Institutt for psykologi, NTNU

Illustrasjon: Plantegningen viser hvordan en har tilgang til lager fra hovedlaben, samt tilgang til begge kontrollrommene fra laboratoriet.

FLEKSILAB ble offesielt åpnet 22. juni 2021.  
 
Prosedyre og retningslinjer for booking av laben er under utarbeidelse. Ta inntil videre kontakt med Benjamin Schöne eller Lars Morten Rimol angående benyttelse av labarealet.