Bakgrunn og aktiviteter

Eg er historikar (NTNU), mellom anna med sosiologi (UiO) og politisk geografi (UiO) i fagkrinsen. I studietida fekk eg kulturavtalestipend irsk Department of Education (etter innstilling frå det norske forskingsrådet) for eit års opphald ved Department of Political Science ved Trinity College Dublin. Dessutan har eg lærar - og rettleiarutdanning (både praktisk-pedagogisk utdanning og universitetspedagogikk frå NTNU) - og har fullført NTNU sitt PhD-rettleiarkurs. Eg er tilsett i fast stilling som fyrsteamanuensis i samfunnsfag ved Institutt for Lærarutdanning (ILU), NTNU - hovudsakleg med undervisning innanfor samfunnsfagemne i grunnskulelærarutdanningane. Om undervisningsområde, faginteresser og pågåande forskingsprosjekt, sjå nedanfor.

Tidlegare har eg både arbeidd i skulen, på historieinstituttet ved NTNU, ved Program for Lærarutdanning og Fakultet for Lærar og tolkeutdanning (tidl. HiST) og som oppdragsforskar. I 2017-2018 var eg fyrste  leiar for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærar-, lektor- og barnehagelærar-utdanningane, og i 2018-2019 er eg nestleiar. I perioden 2018-2021 er eg representant for dei faste vitskapleg tilsette i instituttstyret for det største lærarutdannarfagmiljøet i landet, - Institutt for Lærarutdanning, NTNU.

Ved læreplanrevisjonen i 2013 sat eg i Utdanningsdirektoratet si læreplangruppe for samfunnsfag. I 2019 og 2020 er eg vitskapleg redaktør for det nordiske fagtidsskriftet Nordidactica -Journal of Humanities and Social Sciences Education, gjeve ut av Karlstads Universitet. Eg er og leiar for forskargruppa HIPOLS (Historie, politikk og samfunnsutvikling) ved Institutt for Lærarutdanning - NTNU, og koordinator for feltet danningshistorie, danningspolitikk, skulefag og lærarutdanning i denne forskargruppa. Her er eg og med i styringsgruppa for prosjektet Concept Understanding and Reasoning in Social Studies Education (COURSE). Eg er teken opp som medlem i International Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE), http://www.irahsse.eu/en/

Fagleg-administrativt har eg hatt hovudansvar for å utvikla emneplanar i NTNU/Høgskolen i Sør-Trøndelags gamle toårige påbyggingsmastertilbod i samfunnsfagdidaktikk, fleire emneplanar innanfor den gamle allmennlærarutdanninga og den tidlegare grunnskulelærarutdanninga og dei til saman 16 samfunnsfaglege emneplanane i dei nye femårige grunnskulelærarutdanningane ved NTNU. Eg har og hatt hovudansvar for omleggingar og revideringar av emneplan for Introduction to Norway (for innkomande utanlandsstudentar), og har delteke i utviklinga av studieprogramplan for bachelorgrad i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU. Eg har og vore FoU-leiar ein periode for Lærarutdanninga ved tidl. HiST, og har gjennomført eit titals stillingsvurderingskommisjonar og opprykkskommisjonar for HiST/NTNU - i dei fleste tilfella som administrator. I 2016-2017 var eg og seksjonskoordinator for samfunnsfagmiljøet ved grunnskulelærarutdanningane ved NTNU.

Eg har og hatt lokale fagforeiningstillitsverv i tidlegare Lærarforbundet, no Utdanningsforbudet - og i Forskarforbundet ved lærarutdanninga på tidlegare HiST.

Faglege interesseområde

Dei fleste faglege interesseområda mine ligg i skjeringspunkt mellom historie, statsvitskap og sosiologi: 

* Nyare norsk historie og politikk og politisk deltaking, t.d. partihistorie, mediehistorie og historia til norsk EEC-, EF- og EU-motstand.

* Nyare irsk historie og politikk, t.d. etnisk konfliktregulering. 

* Grunnskule- og lærarutdanningsfaget samfunnsfag, samfunnsfagdidaktikk, grunnleggjande ferdigheiter i faget og læreplanutvikling i samfunnsfaga. Ogso med komparative blikk mot UK (England, Skottland, Wales og Nord-Irland) og republikken Irland. Eg har vore medlem i Utdanningsdirektoratet si gruppe for utforming av læreplan i samfunnsfag, utforming av læreplan i samfunnsfag - samisk og utforming av kriterie for måloppnåing i samfunnsfag etter 10. klasse i samband med læreplanendringa i 2013.

Pågåande forskingsprosjekt 

Publikasjonar om avviklinga av den norske partipressa, og særskilt om høgrepressa som strukturelle og funksjonelle partiorgan, samarbeidsprosjekt med Per Overrein, ILU-NTNU.

Undervisning og rettleiing

For tida er eg (med)emneansvarleg for MGLU 2507 (https://www.ntnu.no/studier/emner/MGLU2507/2018/A#tab=omEmnet), som er eit andreårsemne i samfunnsfag som fag A og eit tredjeårsemne i samfunnsfag som fag B for 5-10-studentar i ny femårig grunnskulelærarutdanning. Frå våren 2020 kjem eg og til å vera (med)emneansvarleg for tredjeårsemnet MGLU 3510.

Eg underviser i  hovudsak grunnskulelærarstudentar om ei rad ulike tematikkar, der eg mellom anna fokuserer på sentrale samfunnsfagdidaktiske aspekt som omgrepsforståing og omgrepslæring, forklåring, kontekstualisering og etablering av samanhengar (t.d. årsak-verknad). Dette er i stor grad innanfor felt som:

* nyare norsk og internasjonal historie (stort sett politisk 1900-talshistorie og samtidshistorie, med vekt på partihistorie og sentrale nasjonale og internasjonale konfliktar og kontroversar).

* valordningar, partisystem og politisk system i andre europeiske land (særleg United Kingdom, Irland og Spania)

* utviklinga av statsdanningar og samtidspolitikk i det etterosmanske Midtausten og om tematikkar som t.d. etnokratiske statar og makropolitiske strategiar for etnisk konfliktregulering.

* samfunnsfagdidaktikk, læreplananalyse, læreplanutvikling og grunnleggjande ferdigheiter i grunnskulefaget samfunnsfag.

I tillegg til dette er eg frå tid til anna involvert i engelskspråkleg undervisning av innkomande utanlandsstudentar om norsk historie og politikk, emnet Intro 175 - Introduction to Norway https://www.ntnu.no/studier/emner/INTRO175/2018/A#tab=omEmnet og emne i regi av andre NTNU-institutt. 

Eg tilbyr rettleiing både for byrjarstudentar/syklus 1/bachelornivå, vidarekomne studentar/syklus 2/masternivå og for forskarutdanning/syklus 3/PhD-stipendiatar.

Ekstern sensur og tilsettingskommisjonar for andre institusjonar

Eg har vore ekstern sensor og klagesensor på bachelor- og lektormaster ved noverande Nord Universitet sidan 1995 og ogso gjort fagleg stillingsvurderingar for grunnskuleærarutdanningane ved Nord Universitet (Levanger), Universitetet i Tromsø og Høgskulen på Vestlandet (pågåande).

Eg har og vore ekstern sensor/klagesensor for Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet, Universitetet i Stavanger, noverande OsloMet, noverande Høgskolen i Innlandet (tidlegare Høgskolen i Lillehammer) og Handelshøyskolen BI.

Inviterte faglege taler og føredrag

Eg har halde inviterte innlegg, taler og føredrag i heile spennet frå vitskaplege gjesteføre-lesingar/fagføredrag til populærformidling for grunnskular og vidaregåande skular, for andre høgare utdanningsinstitusjonar, for konferanse i regi av dei nasjonale lese- og skrivesentra, og for institusjonar som Kunnskapsdepartementet, Domstolsadministrasjonen og folkebibliotek, i lokale forsamlingshus og for friviljuge organisasjonar.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Madsen, Roar. (2001) Motstraums 1959-2000. Senterpartiets historie bd 2. Det Norske Samlaget. 2001. ISBN 82-521-5435-2.

Del av bok/rapport

 • Madsen, Roar. (2020) Avkolonisering. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Etnisk reinsing. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Europarørsla. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Kolonialisme. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Med Israel for fred (MIFF). www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Nei til EU. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Palestinakomiteen. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Partipressa. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Periodisering. www.allkunne.no {2020}.
 • Madsen, Roar. (2020) Peter Wessel Zapffe (1899-1990). An Meisias Deireanach ("Den sidste Messias", originaltittel 1933)..
 • Madsen, Roar; Overrein, Per. (2016) Ag damhsa phort Londan: Nuachtáin na hIorua. Macallai San Eoraip : Scéal éiri amach na Cásca i nuachtáin na hEorpa.
 • Overrein, Per; Madsen, Roar. (2014) Grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag. Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser.
 • Madsen, Roar. (2006) Antrim - by i Nord-Irland. Store Norske Leksikon.
 • Madsen, Roar. (2006) Antrim (grevskap). Store Norske Leksikon.
 • Madsen, Roar. (2006) Armagh - by I Nord-Irland. Store Norske Leksikon.