course-details-portlet

MGLU4510 - Regionsstudie (Midtøsten og UK/Irland) og sammenlignende perspektiver på samfunnsfag (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Fagleg innhald

Emnet inneheld eit regionsstudium av to regionar (Midtausten og UK/Irland) og ein del som samanliknar samfunnsfaga som skulefag i Noreg og UK/Irland. Midtaustendelen av studiet handlar om utviklinga i nyare tid fram mot sjølvstendige statar, demokratitilhøve, sentrale konfliktar (irekna ressurskonfliktar), og om korleis aktørar utanfor regionen har påverka utviklinga i Midtausten. UK/Irlandsdelen er konsentrert om politiske system og strukturar, samanlikna med Noreg. Den fokuserer dessutan på regionale variasjonar, konfliktar i og mellom ulike delar av regionen og drøftar eit utval aktuelle politiske spørsmål i regionen. Ein samanliknande studie av samfunnsfaga som tilsvarer det norske samfunnsfaget 5-10 med det norske samfunnsfaget i eit område i regionen, er og ein del av emnet. Denne delen tematiserer ulikskap i læreplanar og andre styringsinstrument, i lærebøker og andre læringsressursar og dessutan utviklingsliner og pågåande utviklingsarbeid og samfunnsfagdidaktiske orienteringar og tenking. Emnet inneheld og eit feltkurs til UK og/eller Irland med friviljug deltaking, med program tilpassa emneinnhaldet.

Læringsutbytte

Læringsutbyte

KUNNSKAP

Studenten:

 • har inngåande kunnskap om statsutvikling, demokratiforhold, ytre stormaktsinnblanding og konfliktar i Midtausten i nyare tid.
 • har avansert kunnskap om og kan samanlika politiske system, partisystem, valordningar og utvalde politiske konfliktliner i UK/Irland med tilsvarande i Noreg.
 • har inngåande kunnskap om etnisk, sosio-demografisk og økonomisk ulikskap/variasjon i dei to regionane.
 • har inngåande kunnskap om regional samanlikning og teoriar om regional utvikling og regionale skilnader.
 • har inngåande empirisk kunnskap om etniske konfliktar og avansert kunnskap om teoriar om etnisk dominans og konflikt.
 • har inngåande kunnskap nokon av dei skolefaga i UK/Irland som tilsvarer eller inngår i det norske samfunnsfaget 5-10, og om utviklingsliner og pågåande utviklingsarbeid i desse.

FERDIGHEITER

Studenten:

 • kan samanlikna sosio-demografiske, økonomiske og politiske tilhøve og utviklingsliner i regionane.
 • kan finna, vurdera, velja ut og tilpassa relevante fagkjelder til bruk i skulen.
 • kan planleggja, gjennomføra og vurdera samanliknande undervisning.
 • kan gjennomføra samanliknande skulefaganalyser.
 • kan vurdera kva omsyn samfunnsfagundervisning om konfliktområde eller i klassar med elevar frå område med akutt konflikt kan eller bør ta.
 • kan vurdera skilnadene mellom objektivitet, nøytralitet, ballanse og kritisk openheit med tanke på undervisning om politiske tilhøve og konfliktar
 • kan analysera og forhalda seg kritisk til ulike konfliktsyn og ulike oppfatningar av rettferd og likeverd.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan planleggja ekskursjonar utanfor skulens nærområde
 • kan bruka innsikter frå masterfaget i utviklingsarbeid saman med andre faglærarar.

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar, seminar med studentpresentasjonar, øvingar/studentoppgåver. Sjølvstendig arbeid og arbeid i grupper. Det kan organiserast feltkurs med frivillig studentdeltaking i United Kingdom og/eller Irland med programpostar som er relevante for emneinnhaldet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • deltaking på introduksjonsøkt
 • deltaking på 80% av kunngjorte seminar
 • 1 individuell seminarpresentasjon
 • kortpresentasjon i samband med oppøving i ekskursjonsplanlegging eller kortpresentasjon av programpunkt dersom det vert organisert feltkurs med friviljug deltaking. Arbeidskravet oppfyllast gruppevis.
 • lese- og øvingslogg utarbeidd i gruppe etter spesifikasjonar kunngjort ved semesterstart.

Eksamen:

Individuell munnleg eksamen om lag 30 minutt, der delar av eksamen kan ta utgangspunkt i lese- og øvingsloggen studenten er medansvarleg for. Eksamen vert vurdert med bokstavkarakter A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krav om førehandskunnskap

Studenten må ha stått samfunnsfag 1 og gjennomførd samfunnsfag 2 for å kunna starta på emne i syklus 2. Stått inneber at studenten har fullført og stått på eksamen i emnet. Gjennomførd tyder at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjende, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endeleg pensumliste vert lagt ut på Blackboard føre studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD

13.05.2024 - 15.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU