MGLU4510 - Regionsstudie (Midtøsten og UK/Irland) og sammenlignende perspektiver på samfunnsfag (5-10)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet inneheld eit regionsstudium av to regionar (Midtausten og UK/Irland) og ein del som samanliknar samfunnsfaga som skulefag i Noreg og UK/Irland.

Midtaustendelen av studiet handlar om utviklinga i nyare tid fram mot sjølvstendige statar, demokratitilhøve, sentrale konfliktar (irekna ressurskonfliktar), og om korleis aktørar utanfor regionen har påverka utviklinga i Midtausten.

UK/Irlandsdelen er konsentrert om politiske system og strukturar, samanlikna med Noreg. Den fokuserer dessutan på regionale variasjonar, konfliktar i og mellom ulike delar av regionen og drøftar eit utval aktuelle politiske spørsmål i regionen.

Ein samanliknande studie av samfunnsfaga som tilsvarer det norske samfunnsfaget 5-10 med det norske samfunnsfaget i eit område i regionen, er og ein del av emnet. Denne delen tematiserer ulikskap i læreplanar og andre styringsinstrument, i lærebøker og andre læringsressursar og dessutan utviklingsliner og pågåande utviklingsarbeid og samfunnsfagdidaktiske orienteringar og tenking.

Emnet inneheld og eit feltkurs til UK og/eller Irland med program tilpassa emneinnhaldet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten:
• har inngåande kunnskap om statsutvikling, demokratiforhold, ytre stormaktsinnblanding og konfliktar i Midtausten i nyare tid.
• har avansert kunnskap om og kan samanlika politiske system, partisystem, valordningar og utvalde politiske konfliktliner i UK/Irland med tilsvarande i Noreg.
• har inngåande kunnskap om etnisk, sosio-demografisk og økonomisk ulikskap/variasjon i dei to regionane.
• har inngåande kunnskap om regional samanlikning og teoriar om regional utvikling og regionale skilnader.
• har inngåande empirisk kunnskap om etniske konfliktar og avansert kunnskap om teoriar om etnisk dominans og konflikt.
• har inngåande kunnskap nokon av dei skolefaga i UK/Irland som tilsvarer eller inngår i det norske samfunnsfaget 5-10, og om utviklingsliner og pågåande utviklingsarbeid i desse.

FERDIGHEITER
Kandidaten:
• kan samanlikna sosio-demografiske, økonomiske og politiske tilhøve og utviklingsliner i regionane.
• kan finna, vurdera, velja ut og tilpassa relevante fagkjelder til bruk i skulen.
• kan planleggja, gjennomføra og vurdera samanliknande undervisning.
• kan gjennomføra samanliknande skulefaganalyser.
• kan vurdera kva omsyn samfunnsfagundervisning om konfliktområde eller i klassar med elevar frå område med akutt konflikt kan eller bør ta.
• kan vurdera skilnadene mellom objektivitet, nøytralitet, ballanse og kritisk openheit med tanke på undervisning om politiske tilhøve og konfliktar
• kan analysera og forhalda seg kritisk til ulike konfliktsyn og ulike oppfatningar av rettferd og likeverd.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
• kan planleggja ekskursjonar utanfor skulens nærområde
• kan bruka innsikter frå masterfaget i utviklingsarbeid saman med andre faglærarar.

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar, utanlandsfeltkurs 5-10 dagar, seminar med studentpresentasjonar, øvingar/studentoppgåver. Sjølvstendig arbeid og arbeid i grupper.

Det vert organisert feltkurs 5-10 dagar i United Kingdom og/eller Irland, med programpostar som er relevante for faginnhaldet i emnet. Miniførelesingar og øvingar vert og gjennomførde under feltkurset. Studentane er medansvarlege for planlegginga av dette feltkurset.

Studieturen finansieres av studentene selv. Dersom noen ikke kan delta, gis det kompenserende oppgaver.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Krav om førehandskunnskap:
Stått samfunnsfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarande.

Studierettskrav:
Emnet er obligatorisk for studentar med studierett på grunnskulelærerutdanning 5-10 med studieretning master i samfunnsfag.

Emnet er valbart som obligatorisk undervisningsfag etter føresegn om rammeplan for studentar med studierett på grunnskulelærarutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, for studentar som har 60 studiepoeng i samfunnsfag.

Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mogeleg å ta emnet for studentar som har studierett ved anna studieprogram ved NTNU, og som dekkjer kravet om førehandskunnskap. Plassar innanfor emnet vert tildelte etter slik prioritet:
1 Studentar som har studierett grunnskulelærarutdanning 5-10 med studieretning master i samfunnsfag
2 Studentar som har studierett grunnskulelærarutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk
3 Studentar som har studierett ved anna studieprogram ved NTNU.

Adgangsavgrensing: Maksimalt 35 studentar.

Oppgjeve tal er maksimaltal studentar per gruppe. Fakultetet kan vurdera å oppretta fleire studentgrupper i emnet dersom søkjartilfanget tilseier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.