Bakgrunn og aktiviteter

Kraftidentifikasjon på bruer med bruk av målt dynamisk respons

For å ivareta konstruksjonssikkerhet i nye konstruksjoner som hengebruer med stor slankhet eller lange flytebroer er det viktig å ha presis kunnskap om konstruksjonenes lasteksponering. Ved bruk av målt dynamisk respons i eksisterende bruer kan de eksterne kreftene estimeres (kraftidentifikasjon). Dette gjøres med nyutviklede metoder innen inverse problemer. Fullskala målinger utføres derfor på Bergsøysundbrua and the Hardangerbrua, konstruksjoner som begge innehar avansert bruteknologi. Kraftidentifikasjon har er ikke prøvd på fullskala bruer før. Resultatene fra analysene av måledata gir verdifull informasjon om den konstruksjoners reelle dynamiske oppførsel. Relasjonen mellom kraft og respons kan også forstås bedre. De estimerte kreftene kan sammenlignes med eksisterende lastmodeller for validering. En reduksjon av usikkerhetene knyttet til laster fører til høyere konstruksjonspålitelighet.

Mål

  • Identifisere hydrodynamiske krefter på flytebroer
  • Identifisere vindkrefter krefter på hengebruer
  • Sammenligne estimerte krefter med lastmodeller samt forklare eventuelle avvik
  • Estimere konstruksjonens respons og sammenligne med målt respons
  • Kvantifisere usikkerhetene relatert til kraftidentifikasjon og responsestimat

Forskningsgruppe

Konstruksjonsdynamikk

Veiledere

Førsteamauensis Ole Øiseth

Førsteamauensis Eliz-Mari Lourens (TU Delft)

Animation of second vertical mode (f=0.16 Hz). Model and animation by NTNU/Øyvind Wiig Petersen and Knut Andreas Kvåle.

Animation of mode on Hardanger bridge. Animation by NTNU/Øyvind Wiig Petersen.