Bakgrunn og aktiviteter

 

Nåværende stilling

 • Professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet

Bakgrunn

 • Cand. paed og Dr. philos
 • Doktorgrad i 2007. Young children treated because of ODD/CD: conduct problems and social competence in day-care and school settings.
 • Tidligere mangeårig yrkeserfaring fra barnevernfaglig arbeid med små barn i Oslo og fra utviklingsarbeid i barnehage, skole, barnevern og helsestasjon i Trondheim kommune.

Interesseområder

 • Små barn i barnehage
 • Lærer-elev relasjonen
 • Barnehage/skole og psykisk helse
 • Intervensjonsforskning

Høyoppløselig bilde

Pågående prosjekter

 • Trygg før 3: Vi har fått NFR midler fra progammet Bedre Helse til en intervensjonsstudie (RCT) med fokus på samspill mellom barn og personal på småbarnsavdelinger i barnehagen. En kompetanseheving med flere komponenter gjennomføres i et nært samarbeid med kommunene og barnehagene i barnehageåret 2018/19, med datainnsamling høsten 2018, våren 2019 og våren 2020. Cirka 70 barnehager fra 6-7 kommuner deltar i prosjektet. Posjektleder nasjonalt: Turid Suzanne Berg-Nielsen, RBUP øst-sør. Lokal prosjektleder i Midt Norge: May Britt Drugli
 • Liten i barnehage: Stresshormonet cortisol er målt hos 112 små barn i barnehage 5-6 måneder etter barnehagestart, i tillegg til at samspillskvalitet er observert ved bruk av observasjonsmetoden CLASS toddler. Prosjektleder: May Britt Drugli
 • Barn i Midt Norge: Alle barnehager i Steinkjer, Klæbu og Volda kommuner har i et tre-årig prosjekt deltatt i et kompetansehevingsforløp med fokus på barns psykiske helse og personal-barn relasjonen. Det er samlet inn forskningsdata om psykisk helse, sosioemosjonell utvikling og relasjonskvalitet. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervju av personal og ledere. Prosjektarbeidet avsluttes våren 2017 og publikasjoner er under utarbeidelse.
 • Evaluering av De utrolige årene barnehage - og skole programmet: Universalforebyggende intervensjoner er gjennomført i barnehage (3-5 år) og skole (1.-3. trinn). I tillegg er det samlet inn data fra kontrollgrupper. Publikasjoner er under utarbeidelse. Prosjektleder: Monica Martinusen, RKBU Nord.
 • Gode lærer-elev relasjoner: Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med Trondheim Kommune. 16 skoler har deltatt i en kompetanseheving med fokus på kvalitet på relasjonen mellom lærere og elever. Ledere og lærere/ansatte har deltatt i refleksjonsgrupper gjennom ett skoleår. Man har ut fra en manual jobbet med ulike tema og øvingsoppgaver. Det er samlet inn data om skolekultur, elevens atferd og trivsel, samt om lærer-elev relasjonen. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervju. Prosjektet videreføres i flere kommuner i Fosen 2017-2019. Prosjektleder: May Britt Drugli

 

.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner