Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Nåværende stilling

Jeg jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet. 

Temagruppe

 • Folkehelse og kommunale tjenester

Bakgrunn

 • Cand. paed og Dr. philos
 • Doktorgrad i 2007. Young children treated because of ODD/CD: conduct problems and social competence in day-care and school settings.
 • Tidligere mangeårig yrkeserfaring fra barnevernfaglig arbeid med små barn i Oslo og fra utviklingsarbeid i barnehage, skole, barnevern og helsestasjon i Trondheim kommune.

Faglige interesser

 • Små barn i barnehage
 • Barnehagekvalitet
 • Lærer-elev relasjonen
 • Barnehage/skole og psykisk helse
 • Intervensjonsforskning

Høyoppløselig bilde

Pågående prosjekter/tjenestestøtte

 • Trygg før 3
  • Vi har fått NFR midler fra progammet Bedre Helse til en intervensjonsstudie (RCT) med fokus på samspill mellom barn og ansatte på småbarnsavdelinger i barnehagen. Et kvalitetsforbedringsarbeid med flere komponenter gjennomføres i et nært samarbeid med 7 kommuner/bydeler og 70 barnehager og 180 avdelinger/grupper i barnehageåret 2018/19, med datainnsamling høsten 2018, våren 2019 og våren 2020. De barnehagene som ble tilfeldig fordelt til kongtrollgruppe i 2018/19, gjennomfører den samme kvalitetsforbedringen året etter. Det er tilsatt 2 PhD kandidater i prosjektet. Posjektleder nasjonalt: Turid Suzanne Berg-Nielsen, RBUP øst-sør. Lokal prosjektleder i Midt Norge: May Britt Drugli
 • Gode lærer-elev relasjoner på Fosen
  • Dette prosjektet er en videreføring av et prosjekt som tidligere er gjennomført i samarbeid med Trondheim Kommune. Skoler i 4 kommuner på Fosen deltar i en kompetanseheving med systematisk fokus på kvalitet på relasjonen mellom lærere/ansatte og elever gjennom et skoleår. Både de ansatte og lederne deltar i refleksjonsgrupper og jobber med ulike tema basert på en manual utviklet for prosjektet. Det samles inn kvantitative data ved T1, T2 og ved ettårs oppfølging. Ved T2 gjenomføres det også kvalitative intervju.  Prosjektleder: May Britt Drugli
 • Liten og ny
  • Liten og ny er et folkehelseprosjekt med fokus på små barns tilvenning til barnehagen og som gjennomføres av Trondheim kommune i samarbeid med RKBU Midt Norge. Prosjektet går over 3 år og det første året gjennomføres som en pilot i fire barnehager. I løpet av prosjektperioden skal ulike modeller for tilvenning prøves ut og evalueres. Hensikten er å komme frem til en god modell for tilvenning for de yngste barnehagebarna i Trondheim kommune. Trondheim kommune er ansvarlig for drift og gjennomføring av prosjektet, mens RKBU er ansvarlig for fagdager, utvikling av materiell og evalueringen. 

Undervisning

Det meste av min undervisning omhandler små barn i barnehage og lærer-elev relasjonen, og er knyttet til de prosjektene jeg deltar i. I tillegg underviser jeg noe på emner innen RKBU's master i barn og unges psykiske helse, og jeg veileder masterstudenter. 

Verv

Jeg sitter i utvidet lederteam ved Institutt for psykisk helse, NTNU og er vararepresentant i styret for Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Aktuelt

2018: Filmer på youtube om barnehagetilvenning -  en til foreldre og en til barnehageansatte. Disse er laget i samarbeid med Frode Jørum ved RKBU Midt Norge. 

 

Jeg er opptatt av å formidle forskningsbasert kunskap til ansatte i praksisfeltet og dette er noen av mine norske fagbøker fra de siste årene

 • Drugli, MB og Lekhal, R: Livsmestring og psykisk helse, Cappelen Damm Akademisk, 2018 
 • Glaser, V, Størksen S og Drugli, MB (red): Utvikling, lek og læring i barnehagen, Fagbokforlaget, 2018
 • Drugli, MB: Barnehagen: gode rutinesituasjoner, Gyldendal Akademisk, 2018. Denne boken ble også gitt ut på dansk i 2017 og på svensk i 2018
 • Drugli. MB: Liten i barnehagen, Cappelen Damm Akademisk kom ut i helt ny utgave i 2017
 • Drugli, MB: Liten begynner i barnehagen, Cappelen Damm Akademisk, 2017, er skrevet til foreldre som har små barn som skal begynne i barnehagen

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner