Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Nåværende stilling

Jeg jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet.

Bakgrunn

 • Cand. paed og Dr. philos
 • Doktorgrad i 2007. Young children treated because of ODD/CD: conduct problems and social competence in day-care and school settings.
 • Tidligere mangeårig yrkeserfaring fra barnevernfaglig arbeid med små barn i Oslo og fra utviklingsarbeid i barnehage, skole, barnevern og helsestasjon i Trondheim kommune.

Faglige interesser

 • Små barn i barnehage
 • Barnehagekvalitet
 • Lærer-elev relasjonen
 • Barnehage/skole og psykisk helse
 • Intervensjonsforskning

Høyoppløselig bilde

Pågående prosjekter

 • Trygg før 3
  • RBUP øst sør, RKBU Midt Norge og BI Oslo fikk i 2017 NFR midler fra progammet Bedre Helse til en intervensjonsstudie (RCT) med fokus på forbedring av samspill mellom barn og ansatte på småbarnsavdelinger i barnehagen. Se tf3.no. Et kvalitetsforbedringsarbeid med flere komponenter ble gjennomført i et nært samarbeid med 7 kommuner/bydeler og 70 barnehager og 180 avdelinger/grupper i barnehageåret 2018/19. Vi hadde datainnsamling høsten 2018, våren 2019 og våren 2020. De barnehagene som ble tilfeldig fordelt til kongtrollgruppe i 2018/19, gjennomførte den samme kvalitetsforbedringen året etter.
  • Det er tilsatt 2 PhD kandidater i prosjektet.
  • Posjektleder nasjonalt: Elisabet Solheim Buøen, RBUP øst-sør. Lokal prosjektleder i Midt Norge: May Britt Drugli
 • Liten og ny
  • Liten og ny i barnehagen er et folkehelseprosjekt med fokus på små barns tilvenning til barnehagen. Se litenogny.com. Prosjektet gjennomføres av Trondheim kommune i samarbeid med RKBU Midt Norge i perioden 2018-2023. Målet med prosjektet er å komme frem til en god tilvenningsmodell for barnehagene i Trondheim, der små barns behov blir ivaretatt. 
  • Trondheim kommune er ansvarlig for drift og gjennomføring av prosjektet, mens RKBU er ansvarlig for fagdager, utvikling av materiell og evalueringen. 
  • Det er frivillig for barnehager i Trondheim å delta i prosjektet fra å til år. 
  • Evalueringen gjennomføres i nært samarbeid mellom foreldre, ansatte og forskere. Den følger en trinnvis modell der planen for neste års tilvenning tilpasses forrige års evaluelering. Tilvenningsmodellen og gjennomføringen av denne forbedres på denne måten fra år til år og tilbakemeldinger fra foreldre og ansatte tillegges stor vekt. 
  • Rapporter fra evalueringene legges fortløpende ut på litenogny.com.
  • I 2021 gjennmomføres det besøksdager før oppstart, hjemmebesøk før oppstart i enkelte barnehager, foreldeaktiv tilvenning i fem dager, samt særlig fokus for de førtse ukene uten foreldre i barnehagen. I enkelte barnehager prøves det også ut et tettere samarbeid med helsesykepleiere. 

Undervisning

Det meste av min undervisning er for tiden knyttet til de prosjektene jeg deltar i. I tillegg underviser jeg noe på emner innen RKBU's master i barn og unges psykiske helse. Videre veileder jeg masterstudenter og phd-kandidater.

Verv

Jeg sitter i styret for Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i Oslo og er medlem av opptaksrådet for phd-kandidater ved Institutt for psykisk helse, MH, NTNU.

Formidling

Jeg er opptatt av å formidle forskningsbasert kunskap til ansatte i praksisfeltet og dette er noen av mine norske fagbøker fra de siste årene:

 • Drugli, MB og Onsøien, R,. Sårbare småbarn. Cappelen Damm Akadmisk
 • Drugli, MB, Lekhal, R og Buøen, ES: Tilvenning og foreldresamarbeid, Cappelen Damm Akademisk, 2020
 • Drugli, MB og Lekhal, R: Livsmestring og psykisk helse, Cappelen Damm Akademisk, 2018 
 • Glaser, V, Størksen S og Drugli, MB (red): Utvikling, lek og læring i barnehagen, Fagbokforlaget, 2018
 • Drugli, MB: Barnehagen: Gode rutinesituasjoner, Gyldendal Akademisk, 2018. Denne boken ble også gitt ut på dansk i 2017 og på svensk i 2018
 • Drugli. MB: Liten i barnehagen, Cappelen Damm Akademisk kom ut i helt ny utgave i 2017
 • Drugli, MB: Liten begynner i barnehagen, Cappelen Damm Akademisk, 2017, er skrevet til foreldre som har små barn som skal begynne i barnehagen

2018: Filmer på youtube om barnehagetilvenning -  til foreldre og barnehageansatte. Disse er laget i samarbeid med Frode Jørum ved RKBU Midt Norge. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner