Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat i klinisk medisin og universitetslektor i barnevern ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU- Midt Norge) ved NTNU.

Nåværende stilling
PhD-stipendiat på prosjektet Opplevd sosial støtte blant ungdom i barneverninstitusjon, som ligger under hovedprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Sluttdato er medio 2021. Jeg har hatt 25 % pliktarbeid i perioden, hvor jeg primært underviser videreutdannings- og masterstudenter innenfor temaene ungdomskultur, ungdomsalder og utvikling, samt veileder kommuner i Trøndelag fylkeskommune i implementering av tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse. 

Universitetslektor i barnevern, hvor tiden primært benyttes som prosessleder i tjenestestøtteprogrammet underlafgt Bufdir. Gjennom dette arbeidet støtter vi kommunale barneverntjenester i sitt arbeid med kvalitetsutvikling i tjenesten, med primært fokus på arbeid med undersøkelsesarbeid, beslutninger og traumeforståelse. 

Temagruppe

Jeg er medlem i temagruppe folkehelse og kommunale tjenester. Mitt arbeid innenfor temagruppa er deltakelse i ulike forum hvor folkehelsearbeid med fokus på barn og unges psykisk helse er tema. Dette innebærer blant annet undervisning, veiledning av studenter, samarbeid med fylkeskommunen og veiledning av kommuner i deres utviklingsarbeid på dette feltet.

Bakgrunn

 • Sosionom ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Master i folkehelsevitenskap, med vekt på endring av livsstilsvaner ved Høgskolen i Hedmark
 • Mangeårig yrkeserfaring fra arbeid med barn og unge på flere arena, både i barnehage, barneskole (med fokus på psykisk og fysisk helse, mobbing, konfliktløsning, foreldresamarbeid), i barnevernet (som tilsynsfører i fosterhjem og som miljøarbeider med oppfølging av ungdom på hybel) og i barnverninstitusjon. Har også jobbet med enkeltungdommer i krise og nettverksstøtte gjennom arbeid ved avdeling for ryggmargsskader ved St. Olavs Hospital.

Faglige interesser

 • Barn og unges psykiske helse
 • Barnevern
 • Ungdom i barneverninstitusjon
 • Sosial støtte
 • Ungdomsalder og ungdomskultur
 • Folkehelsearbeid med fokus på barn og unges psykisk helse - mobbing, utenforskap, livsmestring
 • Implementeringsarbeid
 • Tjenesteutvikling med fokus på effektivisering og kompetanseheving

Pågående prosjekter

 • Ph.d. på opplevd sosial støtte hos ungdom i barneverninstitusjoner. Studien er en del av det landsomfattende prosjektet psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Artiklene vil se på opplevd sosial støtte i sammenheng med psykisk helse og institusjonelle karakteristikker.
 • Program for folkehelsearbeid i kommunene

Undervisning

 • Ungdomsalder og ungdomskultur i masterstudiet Ungdom, rus og avhengighet
 • Psykisk helse i folkehelsearbeid for masterutdanningsfaget Eksperter i Team

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling