Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet sosialantropolog og ansatt som forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt) - psykisk helse og barnevern. Tidligere forsker og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning AS, Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge.

Forskningsfelt:

Barnevern - både statlig og kommunalt. Jeg har gjennomført flere studier som omhandler barneverninstitusjonen, hvor både barn og ungdom som bor der og voksne som arbeider der har deltatt som informanter. I disse har jeg blant annet sett nærmere på sosialt liv og samhandling, fritid, vennskap, barn og unges medvirkning i hverdagen, bruk av tvang og opplevelser knyttet til tvangsbruk. Jeg har benyttet både individuelle intervjuer, gruppeintervjuer og/eller feltarbeid (deltagende observasjon) som metoder i mine studier. Publikasjoner er gjort i form av forskningsrapporter, vitenskapelige artikler, fagartikler, bokkapittel og kronikker i aviser og fagblader. (Se min CV og publikasjonsliste for nærmere informasjon).

Utover institusjonsforskningen har jeg blant annet bidratt i prosjekter som har undersøkt samarbeidet mellom barneverntjenesten og Barne -og ungdomspsykiatri (BUP) og evaluering av hjelpetiltak i barneverntjenesten. 

Aktive prosjekter:

Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

Entifisering og kvantifisering i barnevernet. (Et samarbeidsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura).

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Almklov, Petter Grytten; Ulset, Gro; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2017) Standardisering og måling i barnevernet. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
  • Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro. (2007) Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability.

Rapport/avhandling