Bakgrunn og aktiviteter

Stillingsområde:

 • Professor i middelalderhistorie

Ansvarsområde:

 • Emner fra europeisk middelalder

Forskningsinteresser:

 • Aristokrati, adel og andre elitegrupper
 • Statsutvikling, politisk-institusjonell historie, politisk kultur
 • Militærhistorie
 • Nasjonale og andre identiteter, lojaliteter og nettverk
 • Migrasjonshistorie
 • Historiografi
 • Bruk av historien

Verv:

 • Medlem av redaksjonen for det tverfaglige tidsskriftet for middelalderforskning Collegium Medievale 1998-2005
 • Medlem av redaksjonen for Historisk tidsskrift 2005-2009
 • Medlem av redaksjonsrådet for Historisk tidsskrift 2010-2014
 • Leder av Kjeldeskriftkommisjonen 2011-2014 og 2015-2018
 • Medlem av HIFO-styre 2012-2014, 2014-2016 og 2016-2018
 • Medlem av styringsgruppa for Nasjonal forskerskole i historie 2018-2020
 • Medlem av arbeidsgruppa for prosjektet "Magnus Lagabøtes landslov og bylov", Nasjonalbiblioteket 2019-

Profesjonelle medlemskap:

 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS)
 • Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie

Faglige utmerkelser:

 • Vinner av Brageprisen for sakprosa i 2003 sammen med de øvrige forfatterne av verket Norsk innvandringshistorie 1-3

Faglig nettverk:

 • Deltok i det nordiske samarbeidsprosjektet, The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe. New Interpretations of a Common Past, mellom Universitetet i Bergen, Syddansk Universitet, Göteborgs universitet og Helsingfors' universitet, 2005-2010.
 • Deltok i nettverket av skandinaviske og britiske historikere rundt prosjektet The Realm of Norway and its dependencies as a political system, finansiert av Norges forskningsråd, 2010-2013
 • Deltok i ei faggruppe for å lage en ny permanent middelalderutstilling ved Slottsfjellsmuseet, Tønsberg

Sentrale forskningstema:

 • Det norske verdslige aristokratiet i seinmiddelalderen
 • Norsk identitet før 1814
 • Nordisk seinmiddelalderhistorie
 • Statsutvikling og politisk kultur i middelalderen og tidlig moderne tid

Forskningsprosjekt:

 • Magnus Lagabøtes landslov og bylov
 • https://cas.oslo.no/research-groups/social-governance-through-legislation-article4078-827.html
 • MEDHEAL600
 • Nordisk historieskriving i tidlig moderne tid med særlig vekt på helgenkongene

Utvalgte publikasjoner:

 • Bastard Feudalism or Sub-vassality in Medieval Norway, Collegium Medievale vol. 4, 1991/2: 177-214
 • Norwegen 1319-1397: ein "willenloser Trabant" der Nachbarländer?, i Detlef Kattinger, Dörte Putensen & Horst Wernicke (Hrsg.), "huru thet war talet j kalmarn". Union und Zusammenarbeit in der Nordischen Geschichte, 600 Jahre Kalmarer Union (1397-1997), Hamburg 1997: 83-152
 • "Norge[...]thette rige som vort federne rige og land.", Historisk tidsskrift bind 81, nummer 1 2002: 99-118
 • Norsk innvandringshistorie, bind 1, I kongenes tid 900-1814, del I 900-1537, Oslo 2003: 23-223
 • Norsk historie II 1537- 1814, Oslo 2003, sammen med Ole Georg Moseng, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo
 • Feider og fred i nordisk middelalder, Oslo 2007; redaktør samt forfatter av innledningen og én artikkel
 • Norsk historie I 750-1537, 2. utgave, Oslo 2007, sammen med Ole Georg Moseng, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo
 • "Conflict and Alliance. The question of a national kingdom – political attitudes of Norwegian gentry and farmers in the Late Middle Ages", Scandinavian Journal of History, Vol. 33, No. 2, 2008: 161-182
 • "I hvilken grad oppstod norsk nasjonalfølelse og identitet i middelalderen?", Tankar om ursprung. Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvending, red. Samuel Edquist, Lars Hermanson & Stefan Johansson, The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 13, Stockholm 2009: 35-52
 • "[...] nonetheless [he] fulfilled his obligation towards the hird: Fealty and Politics in Medieval Norway", Feudalism. New Landscapes of Debate, red. Sverre Bagge, Michael H. Gelting & Thomas Lindkvist, Turnhout 2011: 185-201
 • "Jemtland fra dansk til svensk i 1645? Staten, riket og nasjonen som identitets- og lojalitetsgrunnlag i Norden i tidlig ny tid", Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645, KVHAA Konferenser 75, Stockholm 2011: 185-205

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Dørum, Knut; Hallenberg, Mats; Katajala, Kimmo; Braddick, Michael; Griesse, Malte; Rönnqvist, Miriam; Njåstad, Magne; Nauman, Sari; Skoog, Martin Neuding; Bäckström, Olli; Koefoed, Nina Javette; Mührmann-Lund, Jørgen; Andersson, Martin; Opsahl, Erik; Wirta, Kaarle; Scherp, Joakim; Viitaniemi, Ella; Bjerkås, Trond; Merovuo, Jenni; Linnarsson, Magnus; 't Hart, Marjolein. (2021) Bringing the People back in. State Building from below in the Nordic Countries ca. 1500-1800. Routledge. 2021. ISBN 978-0-367-68696-3.
 • Gustavsen, Cecilia; Bandlien, Bjørn; Hareide, Sigurd; Opsahl, Erik. (2019) Lux: Tro og hellighet i middelalderen. 2019.
 • Opsahl, Erik; Ekroll, Øystein. (2018) Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag. 2018. ISBN 978-82-7099-882-1.
 • Opsahl, Erik; Eliassen, Finn-Einar; Frydenlund, Bård; Østberg, Kai Peter Vincent. (2015) Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015. Novus Forlag. 2015. ISBN 978-82-7099-800-5.
 • Ommundsen, Åslaug; Opsahl, Erik; Ugulen, Jo Rune. (2014) En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. 2014. ISBN 978-82-548-0126-0. Skriftserie - Riksarkivaren (41).
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik; Pettersen, Gunnar Ingolf. (2007) Norsk historie I: 750 - 1537. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-00415-0.
 • Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik; Pettersen, Gunnar I.; Sandmo, Erling. (2007) Norsk historie 1 : 750-1537. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215004150.
 • Opsahl, Erik. (2007) Feider og fred i nordisk middelalder. Unipub forlag. 2007. ISBN 8274772725.
 • Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik; Pettersen, Gunnar I.; Sandmo, Erling. (2003) Norsk historie II : 1537-1814. Universitetsforlaget. 2003. ISBN 8215001025.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik; Pettersen, Gunnar Ingolf. (2003) Norsk historie, bind II: 1537 - 1814. Universitetsforlaget. 2003. ISBN 82-15-00102-5. Norsk historie (2).
 • Opsahl, Erik. (2000) Arne Ordings dagbøker I 19. juni 1942 - 23. juli 1945. 2000. ISBN 82-518-4001-5.