course-details-portlet

HIST2002 - Norden i middelalderen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet gir fordypning i utvalgte temaer i nordisk historie fra ca. 800 til 1550. Norden forstås som dagens Norden og tilgrensende områder med sterke forbindelser til regionen i middelalderen, som f.eks. de tidligere norrøne områdene på De britiske øyer, de nordtyske hertugdømmene og hansabyene. Emnets utgangspunkt er at Norden kan forstås som en region med felles politiske, sosiale og kulturelle trekk også i middelalderen. Sær-nordiske fenomener og institusjoner som f.eks. vikingtidsekspansjonen, St. Olavs-kulten, den interskandinaviske politikken og utenrikshandelen fra norskekysten og Østersjøen betraktes og analyseres i den hensikt å forstå viktige forskjeller og likheter mellom de nordiske landene og landskapene i middelalderen. Den politiske utviklingen spenner fra dannelsen av de tre nordiske rikene i tidlig middelalder til forsøk på å samle Norden i seinmiddelalderen. Regionens historie må imidlertid forstås mot en større europeisk bakgrunn. For selv om det kan argumenteres for det særskilte ved den politiske, religiøse, sosiale og kulturelle utviklingen i Norden, påvirkes den av samtidige europeiske prosesser som f.eks. begynnende økonomisk kommersialisering, statsdannelse, pestepidemier og religiøs reformasjon. Emnets mål blir derfor blant annet å avdekke det særskilt nordiske i møte med det allment europeiske. Temaer kan hentes fra ulike perioder og land.

Eksempler på tematikk som er aktuelle for emnet:

• Vikingtidsekspansjonens politiske, religiøse og kulturelle konsekvenser.

• De tre skandinaviske kongerikenes konsolidering og videre utvikling i høymiddelalderen.

• Den europeiske hoffkulturens betydning for nordisk elitekultur

• Nordisk samling i senmiddelalderen

• Kirken som administrativ, politisk og kulturell aktør og dens rolle som bindeleddet til det europeiske.

• Interskandinavisk politikk

• Fra ressurskrise eller vekst i tidlig- og høymiddelalder til krise og gjenhenting i senmiddelalderen.

Emnet skal også gi innføring i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som blir undervist i.

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår, avhengig av hvem som underviser i emnet. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet:

Kunnskaper
- oversikt over viktige utviklingstrekk innenfor det/de tema(ene) og den historiske perioden emnet handler om
- har tematisk fordypning som gir særskilt innsikt i det/de tema(ene) emnet handler om
- har dypere kunnskap om historiografi, teori og metode innenfor det/de tema(ene) emnet handler om
- utvikle en solid forståelse av de forekjellige metodene og perspektivene historikerne benytter

Ferdigheter
- kan anvende kunnskapen til å resonnere, argumentere og orientere omkring det/de tema(er) som emnet handler om
- diskutere hvilken plass middelalderhistorie har hatt og bør ha som felt å forske i og undervise om
- reflektere skriftlig/muntlig over hvordan ulike kildetyper, teorier og metoder kan brukes til å opparbeide kunnskap på feltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminar
Semesteroppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumoversikt ved semesterstart og annet materiale (leseliste og forelesningsplan og annen relevant informasjon) gjort tilgjengelig i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2135 7.5 01.09.2018
HIST2165 7.5 01.09.2018
HIST2205 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 18.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU