Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Scient. (2002)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 12: 1-103. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-00354. Bli med ut! (12).

Del av bok/rapport

 • Lyngstad, Anders; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Øien, Dag-Inge. (2017) God økologisk tilstand i hvert økosystem. Våtmark. Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd.
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2017) Norway. Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2015) Sølendet naturreservat i Brekken - et utvalgt kulturlandskap. Trøndelagens Naturkredsforening i 100 år. Kamp og framtid.
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Aagaard, Kaare. (2014) Skjøtselsutfordringer framover. Tautra - den mangfoldige fugleøya i Trondheimsfjorden.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Wetland. Norwegian red list for ecosystems and habitat types 2011.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2011) Våtmark. Norsk rødliste for naturtyper 2011.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2010) Reservater: Myr. I midtnorsk naturarv.
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge. (2010) Reservater: Våtmark og havstrand. I midtnorsk naturarv.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2007) Long-term population dynamics of the terrestrial orchid Dactylorhiza lapponica in two areas of Central Norway. "Orchid biodiversity Conservation". Proceedings of the VIII International Conference "Orchid Conservation and Cultivation" and IV International Orchid Workshop, Tver, Russia, 5-10 June 2007.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Nilsen, Liv Sigrid. (2004) Outlying boreal haylands in Central Norway. Transhumance and Biodiversity in European Mountains.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2002) Flowering and survival of Dactylorhiza lapponica and Gymnadenia conopsea in the Sølendet Nature Reserve, Central Norway. Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (1998) Utmarksslåttens effekter på plantelivet. Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier.

Rapport/avhandling

 • Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge. (2020) Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Dokumentasjon av sentral økosystemfunksjon. 2020. ISBN 978-82-426-4538-8. NINA rapport (1781).
 • Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild. (2019) Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. 2019. ISBN 978-82-426-3396-5. NINA rapport (1652).
 • Lyngstad, Anders; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge. (2019) Revidering av skjøtselsplaner for kulturmark i Trøndelag i 2019. 2019. ISBN 978-82-8322-220-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (17).
 • Øien, Dag-Inge. (2019) Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2018. 2019. ISBN 978-82-8322-176-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Øien, Dag-Inge; Aagaard, Kaare; Berggren, Kai; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Hårsaker, Karstein. (2019) Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. Status for naturverdier i 2019 og revisjon av skjøtselsplan. 2019. ISBN 978-82-8322-216-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (15).
 • Øien, Dag-Inge; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud. (2019) Revegetering langs Sørabekken, Trondheim. Registreringer i 2019 og sluttrapport fra prosjektet. 2019. ISBN 978-82-8322-214-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (14).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders. (2019) Bevaringsstatus for fire naturtyper listet under Bernkonvensjonen. 2019. ISBN 978-82-8322-206-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).
 • Aagaard, Kaare; Hårsaker, Karstein; Øien, Dag-Inge. (2018) Dvergblåvinge (Cupido minimus) i Grønlia på Lade, Trondheim. 2018. ISBN 978-82-8322-165-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Davidsen, Jan Grimsrud; Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Bakken, Torkild; Eidnes, Grim; Kjærstad, Gaute. (2018) Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal. Konsekvenser for naturverdier og vurdering av restaurerende og kompenserende tiltak. 2018. ISBN 978-82-8322-132-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Pedersen, Bård; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Evju, Marianne; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Haugen, Inger Marie Aalberg; Jackson, Craig Ryan; Thomassen, Jørn. (2018) Tiltak for å ta vare på truet natur. 2018. ISBN 978-82-426-3292-0. NINA rapport (1554).
 • Lyngstad, Anders; Brandrud, Tor Erik; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2018) Norsk rødliste for naturtyper 2018 - Våtmark. 2018. ISBN 978-82-8322-170-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (15).
 • Pedersen, Bård; Bjerke, Jarle W.; Pedersen, Hans Christian; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Oddvar; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2018) Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder. 2018. ISBN 978-82-426-3193-0. NINA rapport (1462).
 • Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders. (2018) Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer. 2018. ISBN 978-82-8322-128-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne. (2017) Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. 2017. ISBN 978-82-426-3073-5. NINA Kortrapport (72).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge. (2017) Forprosjekt for restaurering av Høstadmyra, Trondheim kommune. 2017. ISBN 978-82-8322-120-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Øien, Dag-Inge. (2017) Kartlegging av naturtyper på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra, Klæbu kommune. 2017. ISBN 978-82-8322-095-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2017) Utfasing av torvuttak i Norge - effekter på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester. 2017. ISBN 978-82-8322-114-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (6).
 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2016) Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. 2016. ISBN 978-82-426-2986-9. NINA Kortrapport (41).
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag Inge. (2016) Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). 2016.
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2016) Evaluering av naturtyper i Emerald network. Gjenvoksingsmyr, aapamyr, rikmyr, alpine rikmyrer og pionersamfunn. 2016. ISBN 978-82-8322-062-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Moen, Asbjørn. (2016) Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan. 2016. ISBN 978-82-8322-076-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Øien, Dag Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2016) Myr i Nord-Norge. Kunnskapsstatus og kartleggingsbehov. 2016. ISBN 978-82-8322-079-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2015) Rikmyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag. 2015. ISBN 978-82-8322-020-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Thingstad, Per Gustav; Kjærstad, Gaute; Øien, Dag-Inge. (2014) Flakkan og Øyvatnets våtmarkslokaliteter på Høylandet – naturfaglig status 2013. 2014. ISBN 978-82-7126-988-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (6).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Vold, Else Marte; Moen, Asbjørn. (2013) Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. A. Prioritering av lokaliteter for skjøtsel og overvåking. B. Kartlegging av slåttemyr på Østlandet 2012-2013. 2013. ISBN 978-82-7126-980-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Sletvold, Nina. (2013) The focus on plant diversity: Restoration and management, Lessons from boreal hay fens. 2013. SER Europe Knowledge Base on Ecological Restoration in Europe (0).
 • Øien, Dag-Inge. (2013) Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer. 2013. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Øien, Dag-Inge. (2013) Kartlegging av slåttemyr og slåttemark i Melhus kommune, Sør-Trøndelag 2011-2012. 2013. ISBN 978-82-7126-966-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Fremstad, Eli; Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge. (2012) Nye Svean kraftverk i Nidelva, Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-944-9. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (1).
 • Lyngstad, Anders; Holm, Knut Ragnar; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. 2012. ISBN 978-82-7126-953-1. Rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2012) Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-961-6. Rapport (6).
 • Øien, Dag-Inge; Thingstad, Per Gustav; Kjærstad, Gaute. (2012) Bevaringsmål og plan for skjøtsel og overvåking i verneområdene Lyngås-Lysgård, Lundselvoset, Figgaoset, Klingsundet og Øie i Nord-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-954-8. Rapport (4).
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2011) Naturindeks på myr. Fjernanalyse og anvendelse av data fra landsplan for myrreservater. Forprosjekt fra Midt-Norge. 2011. ISBN 978-82-7126-916-6. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (1).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). 2011. ISBN 978-82-7126-929-6. Rapport (3).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag for oseanisk nedbørmyr som utvalgt naturtype. 2011. ISBN 978-82-7126-939-5. Rapport (7).
 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Øien, Dag-Inge. (2011) Digresmyra i Trondheim. Botanisk mangfold, tilstand og verdi. 2011. ISBN 978-82-7126-938-8. Rapport (6).
 • Øien, Dag-Inge. (2011) Kartlegging av verdifull kulturmark i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. 2011. ISBN 978-82-7126-924-1. Rapport (2).
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Kjærstad, Gaute. (2010) Biologisk statusundersøkelse: Hammervatnet naturreservat 2009. 2010. ISBN 978-82-7126-839-8. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (2).
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Kjærstad, Gaute. (2010) Oppfølgingsprosjekt for verneområder: Status for biologiske kvaliteter i Hammervatnet naturreservat 2010. 2010. ISBN 978-82-7126-911-1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (7).
 • Øien, Dag-Inge. (2010) Biologisk mangfold og skjøtsel i gammel kulturmark på Lian-Solem, Trondheim. 2010. ISBN 978-82-7126-914-2. Rapport (7).
 • Øien, Dag-Inge; Thingstad, Per Gustav; Kjærstad, Gaute. (2010) Status for biologiske verdier innen verneområdene Lyngås-Lysgård, Lundselvoset, Figgaoset, Klingsundet og Øie i Nord-Trøndelag. 2010. ISBN 978-82-7126-844-2. Rapport (2).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2009) Svartkurle Nigritella nigra i Norge. Faglig innspill til nasjonal handlingsplan. 2009. ISBN 978-82-7126-828-2. Rapport (5).
 • Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar; Thingstad, Per Gustav; Hassel, Kristian; Solem, Thyra Lise; Aagaard, Kaare. (2009) Forvaltning og overvåking av biologisk mangfold på Tautra, Nord-Trøndelag. 2009. ISBN 978-82-7126-811-4. Rapport (1).
 • Arnesen, Trond; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2008) Sølendet naturreservat. Veiledning til natursti. Guide to the nature trails. 2008.
 • Øien, Dag-Inge. (2007) Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka, Malvik. 2007. ISBN 978-82-7126-778-0. Rapport (3).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Nilsen, Liv S.; Øien, Dag-Inge. (2006) Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Midt-Norge. 2006. ISBN 9788271267438. Rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2006) Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. 2006. ISBN 9788271267469. Rapport (4).
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2006) Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 2006. ISBN 9788271267483. Rapport (5).
 • Aarrestad, Per Arild; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Often, Anders. (2003) Kartlegging av truete vegetasjonstyper. Erfaringer fra Inderøy og Levanger. 2003. ISBN 82-7126-663-2. Rapport (1).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Arnesen, Trond. (2002) Skjøtselsplan for kulturmark i Bymarka, Trondheim. 2002. ISBN 82-7126-650-0. Rapport (4).
 • Øien, Dag-Inge. (2002) Dynamics of plant communities and populations in boreal vegetation influenced by scything at Sølendet, Central Norway. 2002. ISBN 82-471-5096-4.
 • Arnesen, Trond; Øien, Dag-Inge. (2001) Myrområdet ved Tvinna, Stryn. 2001. ISBN 82-7126-618-7. Rapport (3).

Andre

 • Øien, Dag-Inge. (2019) Naturtyper prioritert for kartlegging (etter Miljødirektoratets instruks). Hvorfor ble naturtypene valgt ut, hvordan ser de ut og hvor finnes de?. Miljøfagkonferansen 2019 . Miljødirektoratet; Trondheim. 2019-10-15 - 2019-10-17.
 • Øien, Dag-Inge. (2018) Gammel kulturmark ved plasser og gårder i Bymarka. Botanisk mangfold som er avhengig av skjøtsel og bruk. Medlemsmøte i Byåsen historielag . Byåsen historielag; Trondheim. 2018-03-22 - 2018-03-22.
 • Øien, Dag Inge; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn. (2016) Species composition in boreal rich fens – the role of nutrient limitation and management. Best practice in restoration - The 10th European conference on ecological restoration . Society of Ecological restoration, Europe; Freising. 2016-08-22 - 2016-08-26.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders. (2015) Fen management and restoration. Lessons from boreal hay fens. Management of Fens . Biebrza National Park; Osowiec. 2015-05-29 - 2015-05-29.
 • Øien, Dag-Inge. (2015) Rich fens in Norway – state, threats and management. Spring semester talks 2015 . Plant Biology Group in Trondheim; Trondheim. 2015-03-23 - 2015-03-23.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Sletvold, Nina. (2013) The focus on plant diversity: Restoration and management, lessons from boreal hay fens. Approaches in Wetland Restoration - focus on fen landscapes . University of Warzaw; Warszawa. 2013-04-21 - 2013-04-23.
 • Sletvold, Nina; Dahlgren, J; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Ehrlen, J. (2013) Interdependent effects of climate and land use change: a 30 year experimental study. Biodiversity and ecosystem services in a changing environment: Challenges for science and conservation . Norsk økologisk forening; Trondheim. 2013-03-14 - 2013-03-15.
 • Øien, Dag-Inge. (2013) Månedens art: Lappmarihand Dactylorhiza lapponica. Medlemsmøte . Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelingen; Trondheim. 2013-11-04 - 2013-11-04.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Sletvold, Nina. (2013) Biodiversity of traditionally used boreal hay lands: changes, dynamics and threats. Biodiversity and ecosystem services in a changing environment: Challenges for science and conservation . Norsk økologisk forening; Trondheim. 2013-03-14 - 2013-03-15.
 • Gildemyn, Evelyne; Øien, Dag-Inge; Nøst, Terje. (2011) Lian-Solem, Trondheim. Restoration and management of urban cultural landscape with historical and botanical values. People and nature in mountains. Changing land use and landscape dynamics . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-23.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders. (2011) Sølendet nature reserve - a restored haymaking land. People and nature in mountains . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-23.
 • Øien, Dag-Inge; Angeletaki, Alexandra; Østgaard, Ingunn; Bovenhoff, Gerridina; Bjørndal, Kari. (2007) Blomsterkongen Linné og biskop Gunnerus. Utstilling i Gunnerusbiblioteket [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Universitetsbiblioteket i Trondheim; 2007-05-22 - 2007-10-31.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2007) Long-term population dynamics of the terrestrial orchid Dactylorhiza lapponica in two areas of Central Norway. IV International orchid workshop . Tver State University; Tver. 2007-06-05 - 2007-06-10.
 • Øien, Dag-Inge. (2006) Effekter av slått og beite. Norsk-svensk seminar om skjøtsel av kulturlandskap . Røros kommune, Länsstyrelsen Jämtland, SNO, Fylkesm. S-T; Brekken, Røros. 2006-08-22 - 2006-08-24.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2001) Population ecology of Nigritella nigra (L.) Rchb. fil. ssp. nigra, a threatened taxon in Scandinavia. International Orchid Workshop. Underlying mechanisms of trends and fluctuations in terrestrial orchid populations . [Mangler data]; Ceske Budejovice, Tsjekkia. 2001-05-13.