Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med ulike problemstillinger innen botanisk økologi, og har lang erfaring med undersøkelser i kulturlandskap og på myr. Min forskningsaktivitet er forvatningsretta med fokus på effekter av skjøtsel og andre tiltak/inngrep, og omfatter regional variasjon, klimaspørsmål, overvåking og restaurering. En viktig del av aktiviteten har vært studier av plantepopulasjoner og plantesamfunn i slåttemyr. Dette var også temaet for min doktoravhandling i 2002. Siden 2014 har jeg hatt ansvaret for instituttets langtidsstudier av utmarkas slåttelandskap i Midt-Norge (https://www.ntnu.no/museum/kulturlandskap-midt-norge).

I tillegg til forskningsaktiviteten har jeg ansvar for fagarkiv innen botanikk ved instituttet, som blant annet inkluderer litteratursamlinger, forskningsnotater og databaser over planteregistreringer (krysslister) og vegetasjonsundersøkelser. Jeg er også instituttets Cristin-kontakt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

 • Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Stokke, Bård Gunnar; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A. K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn. (2021) Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter. 2021. ISBN 978-82-426-4752-8. NINA rapport (1974).
 • Øien, Dag-Inge. (2021) Sølendet naturreservat og Tågdalen naturreservat. Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2020. 2021. ISBN 978-82-8322-260-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (1).
 • Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders. (2021) Potensiell karbonmengd i ulike areal- og naturtypar i Kinn kommune, Vestland. 2021. ISBN 978-82-8322-291-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (9).

2020

2019

 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Arnesen, Geir; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild. (2019) Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. 2019. ISBN 978-82-92838-50-1.
 • Framstad, Erik; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Erikstad, Lars; Johansen, Line; Stabbetorp, Odd Egil; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild. (2019) Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.Forslag til kriterier for lokalitetskvalitet for reviderte naturtyper. 2019. ISBN 978-82-426-3396-5. NINA rapport (1652).
 • Lyngstad, Anders; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge. (2019) Revidering av skjøtselsplaner for kulturmark i Trøndelag i 2019. 2019. ISBN 978-82-8322-220-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (17).
 • Ross, Louise C.; Speed, James David Mervyn; Øien, Dag-Inge; Grygoruk, Mateusz; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2019) Can mowing restore boreal rich-fen vegetation in the face of climate change?. PLOS ONE. vol. 14 (2).
 • Øien, Dag-Inge. (2019) Naturtyper prioritert for kartlegging (etter Miljødirektoratets instruks). Hvorfor ble naturtypene valgt ut, hvordan ser de ut og hvor finnes de?. Miljøfagkonferansen 2019 . Miljødirektoratet; Trondheim. 2019-10-15 - 2019-10-17.
 • Øien, Dag-Inge; Aagaard, Kaare; Berggren, Kai; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud; Hårsaker, Karstein. (2019) Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. Status for naturverdier i 2019 og revisjon av skjøtselsplan. 2019. ISBN 978-82-8322-216-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (15).
 • Øien, Dag-Inge; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud. (2019) Revegetering langs Sørabekken, Trondheim. Registreringer i 2019 og sluttrapport fra prosjektet. 2019. ISBN 978-82-8322-214-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (14).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders. (2019) Bevaringsstatus for fire naturtyper listet under Bernkonvensjonen. 2019. ISBN 978-82-8322-206-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).

2018

2017

2016

 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2016) Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. 2016. ISBN 978-82-426-2986-9. NINA Kortrapport (41).
 • Bratli, Harald; Halvorsen, Rune; Bryn, Anders; Bendiksen, Egil; Jordal, Jon Bjarne; Svalheim, Ellen; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Øien, Dag Inge. (2016) Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). 2016.
 • Dahlgren, Johan P.; Colchero, Fernando; Jones, Owen R.; Øien, Dag Inge; Moen, Asbjørn; Sletvold, Nina. (2016) Actuarial senescence in a long-lived orchid challenges our current understanding of ageing. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. vol. 283 (1842).
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2016) Evaluering av naturtyper i Emerald network. Gjenvoksingsmyr, aapamyr, rikmyr, alpine rikmyrer og pionersamfunn. 2016. ISBN 978-82-8322-062-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Moen, Asbjørn. (2016) Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan. 2016. ISBN 978-82-8322-076-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Øien, Dag Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2016) Myr i Nord-Norge. Kunnskapsstatus og kartleggingsbehov. 2016. ISBN 978-82-8322-079-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
 • Øien, Dag Inge; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn. (2016) Species composition in boreal rich fens – the role of nutrient limitation and management. Best practice in restoration - The 10th European conference on ecological restoration . Society of Ecological restoration, Europe; Freising. 2016-08-22 - 2016-08-26.
 • Øien, Dag-Inge. (2016) Botanisk mangfold og skjøtsel i beitemark på Høstad, Trondheim. 2016. ISBN 978-82-8322-087-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).

2015

2014

 • Speed, James David Mervyn; Austrheim, Gunnar; Hester, Alison J.; Meisingset, Erling L.; Mysterud, Atle; Tremblay, Jean-Pierre; Øien, Dag-Inge; Solberg, Erling Johan. (2014) General and specific responses of understory vegetation to cervid herbivory across a range of boreal forests. Oikos. vol. 123 (10).
 • Thingstad, Per Gustav; Kjærstad, Gaute; Øien, Dag-Inge. (2014) Flakkan og Øyvatnets våtmarkslokaliteter på Høylandet – naturfaglig status 2013. 2014. ISBN 978-82-7126-988-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (6).
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Aagaard, Kaare. (2014) Skjøtselsutfordringer framover. Tautra - den mangfoldige fugleøya i Trondheimsfjorden.
 • Øien, Dag-Inge. (2014) Oppfølging av faste prøveflater i Garbergmyra naturreservat, Meldal, og forslag til revidert skjøtselsplan. 2014. ISBN 978-82-8322-014-8. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (13).

2013

 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Vold, Else Marte; Moen, Asbjørn. (2013) Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. A. Prioritering av lokaliteter for skjøtsel og overvåking. B. Kartlegging av slåttemyr på Østlandet 2012-2013. 2013. ISBN 978-82-7126-980-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Sletvold, Nina. (2013) The focus on plant diversity: Restoration and management, Lessons from boreal hay fens. 2013. SER Europe Knowledge Base on Ecological Restoration in Europe (0).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Sletvold, Nina. (2013) The focus on plant diversity: Restoration and management, lessons from boreal hay fens. Approaches in Wetland Restoration - focus on fen landscapes . University of Warzaw; Warszawa. 2013-04-21 - 2013-04-23.
 • Sletvold, Nina; Dahlgren, J; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Ehrlen, J. (2013) Interdependent effects of climate and land use change: a 30 year experimental study. Biodiversity and ecosystem services in a changing environment: Challenges for science and conservation . Norsk økologisk forening; Trondheim. 2013-03-14 - 2013-03-15.
 • Sletvold, Nina; Dahlgren, JP; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Ehrlen, J. (2013) Climate warming alters effects of management on population viability of threatened species: results from a 30-year experimental study on a rare orchid. Global Change Biology. vol. 19 (9).
 • Øien, Dag-Inge. (2013) Botanisk mangfold og skjøtsel i kulturmark på Trondheim kommunes eiendommer. 2013. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Øien, Dag-Inge. (2013) Kartlegging av slåttemyr og slåttemark i Melhus kommune, Sør-Trøndelag 2011-2012. 2013. ISBN 978-82-7126-966-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Øien, Dag-Inge. (2013) Månedens art: Lappmarihand Dactylorhiza lapponica. Medlemsmøte . Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelingen; Trondheim. 2013-11-04 - 2013-11-04.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Sletvold, Nina. (2013) Biodiversity of traditionally used boreal hay lands: changes, dynamics and threats. Biodiversity and ecosystem services in a changing environment: Challenges for science and conservation . Norsk økologisk forening; Trondheim. 2013-03-14 - 2013-03-15.

2012

 • Arnekleiv, Jo Vegar; Davidsen, Jan Grimsrud; Fremstad, Eli; Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar; Rønning, Lars; Sjursen, Aslak Darre; Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge. (2012) Nye Svean kraftverk i Nidelva, Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-944-9. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (1).
 • Lyngstad, Anders; Holm, Knut Ragnar; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. 2012. ISBN 978-82-7126-953-1. Rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2012) Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-961-6. Rapport (6).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2012) Boreal rich fen vegetation formerly used for haymaking. Nordic Journal of Botany (NJB). vol. 30 (2).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år. Bli med ut! 12: 1-103. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-00354. Bli med ut! (12).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Wetland. Norwegian red list for ecosystems and habitat types 2011.
 • Solem, Thyra Lise; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Sjøgren, Per Johan E; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar. (2012) Long-term land-use and landscape dynamics in Budalen, central Norway. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. vol. 8 (4).
 • Øien, Dag-Inge; Thingstad, Per Gustav; Kjærstad, Gaute. (2012) Bevaringsmål og plan for skjøtsel og overvåking i verneområdene Lyngås-Lysgård, Lundselvoset, Figgaoset, Klingsundet og Øie i Nord-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-954-8. Rapport (4).

2011

 • Gildemyn, Evelyne; Øien, Dag-Inge; Nøst, Terje. (2011) Lian-Solem, Trondheim. Restoration and management of urban cultural landscape with historical and botanical values. People and nature in mountains. Changing land use and landscape dynamics . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-23.
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2011) Naturindeks på myr. Fjernanalyse og anvendelse av data fra landsplan for myrreservater. Forprosjekt fra Midt-Norge. 2011. ISBN 978-82-7126-916-6. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (1).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). 2011. ISBN 978-82-7126-929-6. Rapport (3).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag for oseanisk nedbørmyr som utvalgt naturtype. 2011. ISBN 978-82-7126-939-5. Rapport (7).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2011) Våtmark. Norsk rødliste for naturtyper 2011.
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders. (2011) Sølendet nature reserve - a restored haymaking land. People and nature in mountains . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2011-09-21 - 2011-09-23.
 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Øien, Dag-Inge. (2011) Digresmyra i Trondheim. Botanisk mangfold, tilstand og verdi. 2011. ISBN 978-82-7126-938-8. Rapport (6).
 • Øien, Dag-Inge. (2011) Kartlegging av verdifull kulturmark i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. 2011. ISBN 978-82-7126-924-1. Rapport (2).

2010

 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2010) Reservater: Myr. I midtnorsk naturarv.
 • Sletvold, Nina; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2010) Long-term influence of mowing on population dynamics in the rare orchid Dactylorhiza lapponica: The importance of recruitment and seed production. Biological Conservation. vol. 143 (3).
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge. (2010) Reservater: Våtmark og havstrand. I midtnorsk naturarv.
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Kjærstad, Gaute. (2010) Biologisk statusundersøkelse: Hammervatnet naturreservat 2009. 2010. ISBN 978-82-7126-839-8. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (2).
 • Thingstad, Per Gustav; Øien, Dag-Inge; Kjærstad, Gaute. (2010) Oppfølgingsprosjekt for verneområder: Status for biologiske kvaliteter i Hammervatnet naturreservat 2010. 2010. ISBN 978-82-7126-911-1. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie (7).
 • Øien, Dag-Inge. (2010) Biologisk mangfold og skjøtsel i gammel kulturmark på Lian-Solem, Trondheim. 2010. ISBN 978-82-7126-914-2. Rapport (7).
 • Øien, Dag-Inge; Thingstad, Per Gustav; Kjærstad, Gaute. (2010) Status for biologiske verdier innen verneområdene Lyngås-Lysgård, Lundselvoset, Figgaoset, Klingsundet og Øie i Nord-Trøndelag. 2010. ISBN 978-82-7126-844-2. Rapport (2).

2009

 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2009) Svartkurle Nigritella nigra i Norge. Faglig innspill til nasjonal handlingsplan. 2009. ISBN 978-82-7126-828-2. Rapport (5).
 • Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar; Thingstad, Per Gustav; Hassel, Kristian; Solem, Thyra Lise; Aagaard, Kaare. (2009) Forvaltning og overvåking av biologisk mangfold på Tautra, Nord-Trøndelag. 2009. ISBN 978-82-7126-811-4. Rapport (1).

2008

 • Arnesen, Trond; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2008) Sølendet naturreservat. Veiledning til natursti. Guide to the nature trails. 2008.
 • Øien, Dag-Inge; O'Neill, JP; Whigham, DF; McCormick, MK. (2008) Germination ecology of the boreal-alpine terrestrial orchid Dactylorhiza lapponica (Orchidaceae). Annales Botanici Fennici. vol. 45.

2007

 • Øien, Dag-Inge. (2007) Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka, Malvik. 2007. ISBN 978-82-7126-778-0. Rapport (3).
 • Øien, Dag-Inge; Angeletaki, Alexandra; Østgaard, Ingunn; Bovenhoff, Gerridina; Bjørndal, Kari. (2007) Blomsterkongen Linné og biskop Gunnerus. Utstilling i Gunnerusbiblioteket [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Universitetsbiblioteket i Trondheim; 2007-05-22 - 2007-10-31.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2007) Long-term population dynamics of the terrestrial orchid Dactylorhiza lapponica in two areas of Central Norway. IV International orchid workshop . Tver State University; Tver. 2007-06-05 - 2007-06-10.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2007) Long-term population dynamics of the terrestrial orchid Dactylorhiza lapponica in two areas of Central Norway. "Orchid biodiversity Conservation". Proceedings of the VIII International Conference "Orchid Conservation and Cultivation" and IV International Orchid Workshop, Tver, Russia, 5-10 June 2007.

2006

 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Nilsen, Liv S.; Øien, Dag-Inge. (2006) Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Midt-Norge. 2006. ISBN 9788271267438. Rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2006) Kulturlandskap i Storlia, Leksvik. 2006. ISBN 9788271267469. Rapport (4).
 • Øien, Dag-Inge. (2006) Effekter av slått og beite. Norsk-svensk seminar om skjøtsel av kulturlandskap . Røros kommune, Länsstyrelsen Jämtland, SNO, Fylkesm. S-T; Brekken, Røros. 2006-08-22 - 2006-08-24.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2006) Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 2006. ISBN 9788271267483. Rapport (5).

2005

 • Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård. (2005) Seasonal pattern of dry matter allocation in Dactylorhiza lapponica (Orchidaceae) and the relation between tuber size and flowering. Nordic Journal of Botany (NJB). vol. 23 (4).

2004

 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge; Nilsen, Liv Sigrid. (2004) Outlying boreal haylands in Central Norway. Transhumance and Biodiversity in European Mountains.
 • Øien, Dag-Inge. (2004) Nutrient limitation in boreal rich-fen vegetation: A fertilization experiment. Applied Vegetation Science. vol. 7.

2003

 • Aarrestad, Per Arild; Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Often, Anders. (2003) Kartlegging av truete vegetasjonstyper. Erfaringer fra Inderøy og Levanger. 2003. ISBN 82-7126-663-2. Rapport (1).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2003) Ecology and survival of Nigritella nigra, a threatened orchid species in Scandinavia. Nordic Journal of Botany (NJB). vol. 22 (4).

2002

 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Arnesen, Trond. (2002) Skjøtselsplan for kulturmark i Bymarka, Trondheim. 2002. ISBN 82-7126-650-0. Rapport (4).
 • Øien, Dag-Inge. (2002) Dynamics of plant communities and populations in boreal vegetation influenced by scything at Sølendet, Central Norway. 2002. ISBN 82-471-5096-4.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2002) Flowering and survival of Dactylorhiza lapponica and Gymnadenia conopsea in the Sølendet Nature Reserve, Central Norway. Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations.

2001

 • Arnesen, Trond; Øien, Dag-Inge. (2001) Myrområdet ved Tvinna, Stryn. 2001. ISBN 82-7126-618-7. Rapport (3).
 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2001) Population ecology of Nigritella nigra (L.) Rchb. fil. ssp. nigra, a threatened taxon in Scandinavia. International Orchid Workshop. Underlying mechanisms of trends and fluctuations in terrestrial orchid populations . [Mangler data]; Ceske Budejovice, Tsjekkia. 2001-05-13.
 • Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2001) Nutrient limitation in boreal plant communities and species influenced by scything. Applied Vegetation Science. vol. 4 (2).

1999

 • Moen, Asbjørn; Nilsen, Liv S.; Øien, Dag-Inge; Arnesen, Trond. (1999) Outlying haymaking lands at Sølendet, central Norway: effects of scything and grazing. Norsk Geografisk Tidsskrift. vol. 53.

1998

 • Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (1998) Utmarksslåttens effekter på plantelivet. Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier.