Langtidsstudier av utmarkas slåttelandskap i Midt-Norge

Interaksjonen menneske - natur

Langtidsstudier av utmarkas slåttelandskap i Midt-Norge

Storblomstring av lappmarihand (Dactylorhiza lapponica) og breiull (Eriphorum latifolium) i skjøtta slåttemyr i Sølendet naturreservat. Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet, 04.07.2016, CC BY-SA 4.0Prosjektet har som målsetting å finne forklaringer på endringer i vegetasjon og forekomsten av enkeltarter som følge av naturlig gjengroing, slått og annen type påvirkning.

Studieområdene er Sølendet naturreservat i Røros og Tågdalen naturreservat i Surnadal, der årlige studier og skjøtsel av slåttelandskapet har pågått siden tidlig på 1970-tallet. I faste prøveflater gjennomføres det årlige produksjonsmålinger ved ljåslått, og vegetasjonsendringer følges.

Populasjoner av enkeltarter følges i om lag 300 faste prøveflater i de to områdene. Flere enn 70 karplantearter er representert, blant annet orkidéer som lappmarihand, brudespore, svartkurle og kvitkurle (Dactylorhiza lapponica, Gymnadenia conopsea, Nigritella nigra, Pseudorchis albida). Vi har fulgt enkeltindivider av mange av disse artene siden tidlig på 1980-tallet, og studerer effekten av skjøtsel på populasjonene og hvordan klimafaktorer virker inn.

Mange orkidéer er i dag rødlista, og for å sikre langsiktig overlevelse hos sjeldne arter er det viktig å forstå hvordan demografiske og genetiske faktorer påvirker populasjonene. Vi kombinerer her felteksperimenter med langtidsstudier av skjøtta og uskjøtta populasjoner. Vi studerer også hvordan pollinering og innavl påvirker demografi og levedyktighet.

Sølendet er et viktig leveområde for den rødlista orkidéen svartkurle, og vi overvåker arten både innenfor og utenfor reservatet. Vi følger også svartkurle-populasjoner i fjellet øst og sør for Kvikne i Tynset. I 2009 utarbeidet vi en nasjonal handlingsplan for arten. Fra 2010 har vi vært involvert i arbeidet med å iverksette planen gjennom utarbeiding av overvåkingsmetodikk og faglig oppfølging av registreringsarbeidet.

Det er utgitt over 160 publikasjoner fra studiene. Av disse er det over 50 vitenskapelige artikler. I 2012 ble det utgitt et populærvitenskapelig hefte om Sølendet i serien Bli med ut! som oppsummerer 40 års forskning og skjøtsel. Hvert år utgis det en årsrapport med oversikt over aktiviteten.

Skjøtta ekstremrik slåttemyr i Tågdalen naturreservat. Foto: Anders Lyngstad, NTNU Vitenskapsmuseet, 4.7. 2012m CC BY-SA 4.0

Feltundersøkelser i Tågdalen naturreservat. Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet, 29.06.2016, CC BY-SA 4.0

Svartkurle (Nigritella nigra) ved Sølendet naturreservat. Foto: Marte Fandrem, NTNU Vitenskapsmuseet, 06.07.2016, CC BY-SA 4.0

Nyere publikasjoner

Nyere publikasjoner