Bakgrunn og aktiviteter

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved DMF, og hovedansvarlig for undervisningen i medisinsk etikk ved medisinstudiet på NTNU. Han leder også undervisningen i forskningsetikk og vitenskapsteori på PhD-utdanningen ved fakultetet. Solberg er nestleder for den Nasjonale Forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), han er sekretær for den kliniske etikkomiteen ved St Olavs Hospital, og medlem av Helsedirektoratets rådgivende gruppe på bioteknologi og etikk ("Bioreferansegruppa"). Fra 2004 til 2013 var han medlem av Bioteknologinemnda. Solberg skrev sin phd-avhandling om fosterdiagnostikkens etikk. De siste årene har hovedfokus vært på utviklingen av storskala biobanker og forskningsinfrastrukturer, genomsekvensering av deltakere i forskning og forholdet til personvern, samtykke og lovregulering. Frem til 2013 var Solberg medredaktør for tidsskriftet Etikk i praksis. Ta gjerne kontakt for å diskutere veilederoppdrag, forskersamarbeid, eller generelt drøfting av medisinsk-etiske spørsmål.

Interesseområder:

Medisinsk etikk og forskningsetikk i sin alminnelighet. Spesialinteresse for etiske utfordringer knyttet til fosterdiagnostikk, assistert befruktning, medisinsk genetikk, genetisk forskning, biobanker og nyfødtmedisin.

Pågående prosjekter:

  • Genomsekvenseringens etikk - Exom-sekvensering ved familiær colorectal cancer (2013-2017)
  • Foreldreavgjørelser ved ekstremt premature barn (2012-2016)
  • Helgenomsekvenseringens etikk og juss (2011-2013)
  • In genes we trust - biobanks and everyday life (2009-2012)

Noen utvalgte publikasjoner med lenker:

Solberg B (2018). From Prenatal Diagnosis to Preterm Infants: A Cultural Guide to Understand Scandinavian Variation. Pediatrics, September, vol 142/ Issue Supplement 1 

Solberg, B (2018). Å informere eller ikke informereTidsskr Nor Legeforen, doi: 10.4045/tidsskr.18.0265

Nydal R, Solberg B. Kan man være bare litt uredelig? I: Vinther T, Enebakk V og Hølen J (red). Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Akademisk, 2016.

Solberg B. The Incompatible Codes of Prenatal and Neonatal Practice. In Newsletter Section on Bioethics, American Academy of Pediatrics, spring 2016. 

Solberg B, Undlien D (2016). Da genetikken traff Norge. I: Frønes I og Kjølsrød L (red.). Det norske samfunn, 7. utgave, bind 3, kap 33, s136-158. Gyldendal akademisk.

Solberg B, Steinsbekk KS. Biobank consent models – are we moving toward increased participant engagement in biobanking?  Journal of Biorepository Science for Applied Medicine 2015, 3:23-33.

Steinsbekk KS, Myskja B, Solberg B. Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? European Journal of Human Genetics (advance online publication 9 January 2013; doi: 10.1038/ejhg.2012.282).

Solberg B, Steinsbekk KS. Managing incidental findings in population based biobank research . Norsk Epidemiologi 2012 ;Volum 21.(2) s. 195-201.

Steinsbekk KS, Ursin LØ, Skolbekken JA, Solberg B. We're not in it for the money-lay people's moral intuitions on commercial use of 'their' biobank. Medicine, Health care and Philosophy 2012.

Steinsbekk KS, Solberg B. Biobanks - when is re-consent necessary? Public Health Ethics 2011 ;Volum 4.(3) s. 236-250

Solberg B. Barnets beste når barnet ikke er til. I: Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget 2010;  s. 132-152.

Solberg B. Getting beyond the welfare of the child in assisted reproduction. Journal of Medical Ethics 2009 ;Volum 35.(6) s. 373-376

Solberg, B. Prenatal screening for Down Syndrome. Why we shouldn't?. I: Arguing about Disability Philosophical Perspectives. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-45595-4. s. 185-202

Steinsbekk, KS, Solberg B, Myskja BK.From idealism to realism: Commercial ventures in publicly funded biobanks. I: New Challenges for Biobanks: Ethics, Law and Governance. Intersentia 2009

Ursin LØ, Solberg B. When is normative recruitment to medical research legitimate? Etikk i praksis 2008 ;Volum 2.(2) s. 93-113

Solberg B. Frykten for et samfunn uten Downs syndrom. Etikk i praksis 2008 ;Volum 2.(1) s. 33-52

Myskja B, Solberg B (2006). Svaret er mer etikk. Hva er spørsmålet? I: Nydal R, Solberg B. Juks, uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006.

Skolbekken JA, Ursin LØ, Solberg B, Ytterhus B, Christensen E. Not worth the paper it's written on? Informed consent and biobank research in a Norwegian context. Critical Public Health 2005 ;Volum 15.(4) s. 335-347

Solberg B. Sortering av liv - etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon, NTNU 2003 (PhD).

Solberg B.Den nye Bioteknologiloven - ikke til barnas beste likevel? Nytt Norsk Tidsskrift 2003 ;Volum 20.(3) s. 316-325

Solberg, Berge. (2003) Gen-etikken, historien om etikken som ikke lot seg anvende?. Norsk Filosofisk Tidsskrift. vol. 38 (1-2).

Solberg, Berg (2002) Bioetikere vs lekfolk - hvem er eksperter på rett og galt i bioteknologien?. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori ;Volum 5.(2) s. 19-30

Solberg, B. DNA-mikromatriser og retten til ikke å vite. Tidsskrift for Den norske legeforening 2001 ;Volum 121. s. 1274-1278
 

Komplett liste over publikasjoner, foredrag, kronikker og mediebidrag:

Veiledning til PhD:

Mastergrad/Doktorgrad:

Solberg B. Sortering av liv - etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon, NTNU 2003 (PhD).

Solberg B. Liberalisme mellom individuelle rettigheter og organisk fellesskap - en analyse av truslene mot det liberale samfunn, Hovedfag i filosofi, Uio, 1997.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner