Bakgrunn og aktiviteter

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk og hovedansvarlig for undervisningen i medisinsk etikk ved medisinstudiet på NTNU. Han leder også undervisningen i forskningsetikk og vitenskapsteori på PhD-utdanningen ved MH-fakultetet. Solberg er sekretær for den kliniske etikkomiteen ved St Olavs Hospital, han sitter i Fakultetsstyret på MH og han er medlem av Forskningsetisk utvalg på NTNU. Fra 2014-2022 var Solberg nestleder for den Nasjonale Forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) og han var medlem av Bioteknologirådet fra 2004 til 2013. Ta gjerne kontakt for å diskutere veilederoppdrag, forskersamarbeid, eller generelt drøfting av medisinsk-etiske spørsmål.

Interesseområder:

Medisinsk etikk og forskningsetikk i sin alminnelighet. Spesialinteresse for etiske utfordringer knyttet til fosterdiagnostikk og abort, assistert befruktning, medisinsk genetikk, genetisk forskning, organdonasjon, biobanker og nyfødtmedisin. Jobber regelmessig med sentrale temaer innenfor innenfor klinisk etikk som autonomi og samvalg, end-of-life-care, samtykkekompetanse og tvang.

Komplett liste over publikasjoner, foredrag, kronikker og mediebidrag:

Noen utvalgte publikasjoner med lenker til fulltekst:

Solberg, B (2021). Etikerens ekspertise – hva består den av?Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

Solberg, B (2021). The Ethics of Health Promotion: From Public Health to Health Care. I: Health Promotion in Health Care - Vital Theories and Research. Springer Nature, s. 3-32.

Janicke Syltern, Lars Ursin, Berge Solberg & Ragnhild Støen (2021) Postponed Withholding: Balanced Decision-Making at the Margins of ViabilityThe American Journal of Bioethics.  

Graham M, Hallowell N, Solberg B, et al. (2021) Taking it to the bank: the ethical management of individual findings arising in secondary research. Journal of Medical Ethics doi: 10.1136/medethics-2020-106941

Solberg B, Eikemo H (2021) Passivt samtykke til passiv deltakelse? Tidsskr Nor Legeforen

Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; Wester, Gry; Littmann, Jasper; Ottersen, Trygve (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering . Oslo: Folkehelseinstituttet 2020 26 s

Solberg B (2020) Pasientautonomi og bruker­medvirkning i helsetjenesten – hvorfor så verdifullt?Michael 2020 (17) Suppl. 24 s. 45-55

Solberg B, Ursin L (2019). Being polite: Why Biobank Consent Comprehension is Neither a Requirement nor an AspirationThe American Journal of Bioethics, vol 19, issue 5.

Nydal R, Solberg B & Myskja B (2019). Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse ("Conflicts of interest in research: On the obligation of researchers to be oriented towards the subject matter itself"). Kapittel i: Ingjerd H, Bay-Larsen I og Hiis Hauge K (2019). Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk.

Solberg, B (2018). Å informere eller ikke informereTidsskr Nor Legeforen, doi: 10.4045/tidsskr.18.0265. 

Solberg B (2018). From Prenatal Diagnosis to Preterm Infants: A Cultural Guide to Understand Scandinavian VariationPediatrics, September, vol 142/ Issue Supplement 1 

Eikemo H & Solberg B (2018). Rulemaking in the US. An investigation of the process leading up to the new US Common Rule with a focus on biobank research. BBMRI-ERIC.

Nydal R, Solberg B (2016). Kan man være bare litt uredelig? I: Vinther T, Enebakk V og Hølen J (red). Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Akademisk.

Magelssen M, Solberg B, Supphellen M & Haugen G (2018). Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity. BMC Medical ethics, 19:80.

Solberg B, Undlien D (2016). Da genetikken traff Norge. I: Frønes I og Kjølsrød L (red.). Det norske samfunn, 7. utgave, bind 3, kap 33, s136-158. Gyldendal akademisk.

Solberg B (2016). The Incompatible Codes of Prenatal and Neonatal Practice. In Newsletter Section on Bioethics, American Academy of Pediatrics, spring 2016.

Solberg, B & Espnes, GA. (2016). Helsefremmingens etiske dimensjoner. I: Haugan G & Rannestad T. Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. Cappelen Damm. Kap. 18, s. 304-311.

Solberg B, Steinsbekk KS (2015). Biobank consent models – are we moving toward increased participant engagement in biobanking?  Journal of Biorepository Science for Applied Medicine 2015, 3:23-33.

Steinsbekk KS, Myskja B, Solberg B (2013). Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? European Journal of Human Genetics2013 Sep; 21(9): 897–902. 

Solberg B, Steinsbekk KS (2012). Managing incidental findings in population based biobank research Norsk Epidemiologi, Volum 21(2) s. 195-201.

Steinsbekk KS, Solberg B (2012). Should genetic findings from genome research be reported back to the participants? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2190-3

Steinsbekk KS, Ursin LØ, Skolbekken JA, Solberg B (2012). We're not in it for the money-lay people's moral intuitions on commercial use of 'their' biobankMedicine, Health care and Philosophy 2012.

Steinsbekk KS, Solberg B (2011). Biobanks - when is re-consent necessary? Public Health Ethics 2011 ;Volum 4.(3) s. 236-250

Solberg B (2010). Barnets beste når barnet ikke er til. I: Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget 2010;  s. 132-152.

Solberg B (2009). Getting beyond the welfare of the child in assisted reproductionJournal of Medical Ethics 2009 ;Volum 35.(6) s. 373-376

Solberg, B (2009). Prenatal screening for Down Syndrome. Why we shouldn't?. I: Arguing about Disability Philosophical Perspectives. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-45595-4. s. 185-202

Steinsbekk, KS, Solberg B, Myskja BK (2009).From idealism to realism: Commercial ventures in publicly funded biobanks. I: New Challenges for Biobanks: Ethics, Law and Governance. Intersentia 2009

Solberg B (2008). Frykten for et samfunn uten Downs syndromEtikk i praksis 2008 ;Volum 2.(1) s. 33-52

Ursin LØ, Solberg B (2008). When is normative recruitment to medical research legitimateNordic journal of applied ethics Volum 2.(2) s. 93-113

Skolbekken JA, Ursin LØ, Solberg B, Ytterhus B, Christensen E (2005). Not worth the paper it's written on? Informed consent and biobank research in a Norwegian contextCritical Public Health, Volum 15.(4) s. 335-347

Myskja B, Solberg B (2006). Svaret er mer etikk. Hva er spørsmålet? I: Nydal R, Solberg B. Juks, uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006.

Solberg B (2003). Sortering av liv - etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon, NTNU (PhD).

Solberg B (2003).Den nye Bioteknologiloven - ikke til barnas beste likevel? Nytt Norsk Tidsskrift ;Volum 20.(3) s. 316-325

Solberg, Berge. (2003) Gen-etikken, historien om etikken som ikke lot seg anvende?. Norsk Filosofisk Tidsskrift. vol. 38 (1-2).

Solberg, Berge (2002) Bioetikere vs lekfolk - hvem er eksperter på rett og galt i bioteknologien?. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori ;Volum 5.(2) s. 19-30

Solberg, B (2001). DNA-mikromatriser og retten til ikke å vite. Tidsskrift for Den norske legeforening;Volum 121. s. 1274-1278

Mastergrad/Doktorgrad:

Solberg B. Sortering av liv - etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon, NTNU 2003 (PhD).

Solberg B. Liberalisme mellom individuelle rettigheter og organisk fellesskap - en analyse av truslene mot det liberale samfunn, Hovedfag i filosofi, Uio, 1997.

Veiledning til PhD: