Bakgrunn og aktiviteter

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk og hovedansvarlig for undervisningen i medisinsk etikk ved medisinstudiet på NTNU. Han leder også undervisningen i forskningsetikk og vitenskapsteori på PhD-utdanningen ved MH-fakultetet. Solberg er nestleder for den Nasjonale Forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) og sekretær for den kliniske etikkomiteen ved St Olavs Hospital. Ta gjerne kontakt for å diskutere veilederoppdrag, forskersamarbeid, eller generelt drøfting av medisinsk-etiske spørsmål.

Interesseområder:

Medisinsk etikk og forskningsetikk i sin alminnelighet. Spesialinteresse for etiske utfordringer knyttet til fosterdiagnostikk og abort, assistert befruktning, medisinsk genetikk, genetisk forskning, organdonasjon, biobanker og nyfødtmedisin.

Komplett liste over publikasjoner, foredrag, kronikker og mediebidrag:

Noen utvalgte publikasjoner med lenker til fulltekst:

Graham M, Hallowell N, Solberg B, et al. (2021) Taking it to the bank: the ethical management of individual findings arising in secondary research. Journal of Medical Ethics doi: 10.1136/medethics-2020-106941

Solberg B, Eikemo H (2021) Passivt samtykke til passiv deltakelse? Tidsskr Nor Legeforen

Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; Wester, Gry; Littmann, Jasper; Ottersen, Trygve (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering . Oslo: Folkehelseinstituttet 2020 26 s

Solberg B (2020) Pasientautonomi og bruker­medvirkning i helsetjenesten – hvorfor så verdifullt?Michael 2020 (17) Suppl. 24 s. 45-55

Solberg B, Ursin L (2019). Being polite: Why Biobank Consent Comprehension is Neither a Requirement nor an AspirationThe American Journal of Bioethics, vol 19, issue 5.

Nydal R, Solberg B & Myskja B (2019). Interessekonflikter i forskning: Om forskningens saksorienterte forpliktelse ("Conflicts of interest in research: On the obligation of researchers to be oriented towards the subject matter itself"). Kapittel i: Ingjerd H, Bay-Larsen I og Hiis Hauge K (2019). Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk.

Solberg, B (2018). Å informere eller ikke informereTidsskr Nor Legeforen, doi: 10.4045/tidsskr.18.0265. 

Solberg B (2018). From Prenatal Diagnosis to Preterm Infants: A Cultural Guide to Understand Scandinavian VariationPediatrics, September, vol 142/ Issue Supplement 1 

Eikemo H & Solberg B (2018). Rulemaking in the US. An investigation of the process leading up to the new US Common Rule with a focus on biobank research. BBMRI-ERIC.

Nydal R, Solberg B (2016). Kan man være bare litt uredelig? I: Vinther T, Enebakk V og Hølen J (red). Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Akademisk.

Magelssen M, Solberg B, Supphellen M & Haugen G (2018). Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity. BMC Medical ethics, 19:80.

Solberg B, Undlien D (2016). Da genetikken traff Norge. I: Frønes I og Kjølsrød L (red.). Det norske samfunn, 7. utgave, bind 3, kap 33, s136-158. Gyldendal akademisk.

Solberg B (2016). The Incompatible Codes of Prenatal and Neonatal Practice. In Newsletter Section on Bioethics, American Academy of Pediatrics, spring 2016.

Solberg, B & Espnes, GA. (2016). Helsefremmingens etiske dimensjoner. I: Haugan G & Rannestad T. Helsefremming i spesialisthelsetjenesten. Cappelen Damm. Kap. 18, s. 304-311.

Solberg B, Steinsbekk KS (2015). Biobank consent models – are we moving toward increased participant engagement in biobanking?  Journal of Biorepository Science for Applied Medicine 2015, 3:23-33.

Steinsbekk KS, Myskja B, Solberg B (2013). Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? European Journal of Human Genetics2013 Sep; 21(9): 897–902. 

Solberg B, Steinsbekk KS (2012). Managing incidental findings in population based biobank research Norsk Epidemiologi, Volum 21(2) s. 195-201.

Steinsbekk KS, Solberg B (2012). Should genetic findings from genome research be reported back to the participants? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:2190-3

Steinsbekk KS, Ursin LØ, Skolbekken JA, Solberg B (2012). We're not in it for the money-lay people's moral intuitions on commercial use of 'their' biobankMedicine, Health care and Philosophy 2012.

Steinsbekk KS, Solberg B (2011). Biobanks - when is re-consent necessary? Public Health Ethics 2011 ;Volum 4.(3) s. 236-250

Solberg B (2010). Barnets beste når barnet ikke er til. I: Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?. Universitetsforlaget 2010;  s. 132-152.

Solberg B (2009). Getting beyond the welfare of the child in assisted reproductionJournal of Medical Ethics 2009 ;Volum 35.(6) s. 373-376

Solberg, B (2009). Prenatal screening for Down Syndrome. Why we shouldn't?. I: Arguing about Disability Philosophical Perspectives. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-45595-4. s. 185-202

Steinsbekk, KS, Solberg B, Myskja BK (2009).From idealism to realism: Commercial ventures in publicly funded biobanks. I: New Challenges for Biobanks: Ethics, Law and Governance. Intersentia 2009

Solberg B (2008). Frykten for et samfunn uten Downs syndromEtikk i praksis 2008 ;Volum 2.(1) s. 33-52

Ursin LØ, Solberg B (2008). When is normative recruitment to medical research legitimateNordic journal of applied ethics Volum 2.(2) s. 93-113

Skolbekken JA, Ursin LØ, Solberg B, Ytterhus B, Christensen E (2005). Not worth the paper it's written on? Informed consent and biobank research in a Norwegian contextCritical Public Health, Volum 15.(4) s. 335-347

Myskja B, Solberg B (2006). Svaret er mer etikk. Hva er spørsmålet? I: Nydal R, Solberg B. Juks, uredelighet og god forskning. Tapir Akademisk Forlag 2006.

Solberg B (2003). Sortering av liv - etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon, NTNU (PhD).

Solberg B (2003).Den nye Bioteknologiloven - ikke til barnas beste likevel? Nytt Norsk Tidsskrift ;Volum 20.(3) s. 316-325

Solberg, Berge. (2003) Gen-etikken, historien om etikken som ikke lot seg anvende?. Norsk Filosofisk Tidsskrift. vol. 38 (1-2).

Solberg, Berge (2002) Bioetikere vs lekfolk - hvem er eksperter på rett og galt i bioteknologien?. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori ;Volum 5.(2) s. 19-30

Solberg, B (2001). DNA-mikromatriser og retten til ikke å vite. Tidsskrift for Den norske legeforening;Volum 121. s. 1274-1278

Mastergrad/Doktorgrad:

Solberg B. Sortering av liv - etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon, NTNU 2003 (PhD).

Solberg B. Liberalisme mellom individuelle rettigheter og organisk fellesskap - en analyse av truslene mot det liberale samfunn, Hovedfag i filosofi, Uio, 1997.

Veiledning til PhD: