Videreutdanning for lærere, Trondheim

Matematikk 2 (8.-13. trinn)


Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning. Studiet bygger på kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk på minst 30 studiepoeng som tilsvarer Matematikk 1, 8.-13. trinn (30 stp) gitt ved NTNU studieåret 2018/2019 og sammen gir disse to studietilbudene et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og i videregående skole inkludert programfagene R1/R2 og S1/S2.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere på ungdomstrinnet og videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning.

Undervisningsform

Nettbasert studium med to obligatoriske samlinger per semester. Nettdiskusjoner og obligatoriske øvinger.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

For opptak til studiet kreves godkjent lærerutdanning og bakgrunn i matematikk og matematikkdidaktikk på minst 30 studiepoeng som tilsvarer innholdet i Matematikk 1, 8. - 13. trinn gitt ved NTNU studieåret 2018-2019. Det kreves dessuten tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Vi gjør oppmerksom på at hvis man ikke har tatt Matematikk 1, 8.-13. trinn (30 stp) ved NTNU må innholdet i det man har tatt være tilsvarende dette faglige innholdet for å få opptak. Vi godtar for eksempel ikke Matematikk 1 fra lærerutdanningene eller Matematikk 1 fra andre institusjoner som ikke er overlappende i faglig innhold. Hvis du er usikker på om du fyller opptakskravet ber vi deg ta kontakt med oss før du søker Utdanningsdirektoratet om finansiering.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha fordypning i matematikk som tilsvarer R2 fra videregående skole.

Innpassing

Noe tilpasning med alternative emner fra NTNUs studieplan kan være mulig, avhengig av den bakgrunn du har i matematikk fra før. Dersom du ønsker å bruke emnene som del av en grad ved NTNU, vil det gjelde spesielle regler for oppbygging av graden.


Studiets innhold

Matematikk 2 består av to moduler på til sammen 30 studiepoeng: Modul 1 (15 studiepoeng) som går i høstsemesteret, og modul 2 (15 studiepoeng) som går i vårsemesteret.

Innholdet i modul 1 er knyttet til de matematikkfaglige emnene lineær algebra og tallteori. Modul 2 er knyttet til det matematikkfaglige emnet geometri eller lineær algebra med anvendelser og gir dessuten en særskilt fordypning i matematikkdidaktikk.

Hver modul består av to emner á 7,5 studiepoeng, se under. 

» Se læringsmål for Matematikk 2 (8.-13. trinn)
Emnekode Emne Studiepoeng
MA6201 Lineær algebra og geometri 7,5
MA6301 Tallteori 7,5
Emnekode Emne Studiepoeng
MA6401 eller MA6202 Geometri eller Lineær algebra med anvendelser 7,5
EDU6002 Matematikkdidaktikk 7,5

Informasjon om samlinger:

To obligatoriske samlinger hvert semester. Hver samling varer i fire dager.

Undervisningsstart på nett er 19. august.

Høsten 2019
Uke Dato
37 Obligatorisk samling: 10.-13. september
44 Obligatorisk samling: 29. oktober - 1. november

 

Våren 2020
Uke Dato
  Samling på fire dager
  Samling på fire dager

 

Eksamen:

I høstsemesteret er det to skriftlige skoleeksamener. I vårsemesteret er det en skriftlig skoleeksamen og en hjemmeeksamen. Det arrangeres ikke lokale eksamener.

Datoer kommer senere.

Pensum:

MA6201 Lineær algebra og geometri: Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications. Howard Anton and Chris Rorres. Eleventh Edition. Wiley. ISBN 978-1-118-67745-2

MA6301 Tallteori: Elementary Number Theory. David M. Burton. 7. utgave. ISBN 0071289194 


Wed, 29 May 2019 10:48:48 +0200

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Bjørgan
Epost: videre@ntnu.no
Telefon 73 59 14 33

Faglig kontaktperson:
Frode Rønning

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.