EVU-Kurs

Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Oppedrettsnærer i en fjord i vakkert sommervær.

Foto: Kari Thyholt

Start: 06.11.2023
Søknadsfrist: 15.09.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BM6100

Kurset er avlyst.


Emnet gir en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter og er spesialtilpasset til akvakulturnæringen. Undervisningen er praktisk rettet og gir en grundig innføring i prosjektarbeidsformen. Du får kompetanse på planlegging og oppfølging av prosjekter og du vil lære om fasedeling av prosjekt og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller.

 

Målgruppe

Prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen. 

Innhold

Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer:

 • Prosjektet som arbeidsform
 • Organisering og strukturering av prosjekter
 • Anskaffelser og kontrakter
 • Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Læringsformer:

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Forventet arbeidsbelastning ligger rundt 200-220 timer.

Om vurdering:

Deltakerne skal jobbe med obligatoriske øvinger mellom samlingene. Disse vurderes til bestått / ikke bestått. Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • kan  identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.
 • gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.
 • beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).
 • kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering
 • identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/risk management-prosess.
 • beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.
 • beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.
 • beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.
 • utarbeide en interessentanalyse.
 • illustrere hvordan WBS kan etableres.
 • beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess.
 • sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.
 • løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.
 • bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prognoser.

Generell kompetanse:

Studenten 

 • kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.
 • vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.
 • analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.
 • vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.
 • erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:

1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og

2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet. 

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Ved eventuelt ledige plasser kan søkere som ikke fyller opptakskravet, søke om å delta uten å avlegge eksamen. Etter gjennomført kurs (samlinger og godkjente øvinger), vil man få utstedt et kursbevis. Registrer deg via lenken "Søk dette kurset nå" innen søknadsfristens utløp.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger i Trondheim høsten/vinteren 2023/24:

 1. samling: 6. - 7. november
 2. samling: 22.  23. januar

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.30 siste dag.

Samlingene holdes på Scandic Nidelven.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere. Frist for innlevering kommer senere.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene og godkjente øvingsoppgaver.

Pensumlitteratur/kursmateriell

 • Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst", 2 utgave, 2020
 • Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Annen informasjon

Dersom det blir flere søkere enn antall plasser, prioriteres søknaden etter "først-til-mølla" prinsippet. Det kreves minimum 20 antall deltakere for at kurset skal gjennomføres.

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Gunvor Viker Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev