EVU-Kurs

Prosjekteringsledelse

Møtebord med flere mennesker rundt og storskjerm på veggen hvor man kan se skisse for byggeprosjekt

Foto: Veidekke

Start: 27.03.2023
Søknadsfrist: 20.02.2023

Sted for samlinger: Trondheim/Oslo

Pris: 19100 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: AAR6006

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Dette kurset gjennomføres ikke i 2024.

Bygge- og anleggsbransjen er i rivende utvikling og endring hvor aktørene blir utfordret med tanke på bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Dette stiller krav til aktørene med hensyn til praktisk og formell kompetanse, spesielt når det gjelder samspill og ledelse av tverrfaglige team. Det er i tidligfase av prosjekter man har størst påvirkningsmuligheter med tanke på både byggbarheten og ikke minst brukbarheten av bygg og anlegg. Tradisjonelle gjennomføringsmodeller endres med mer samspill og tidlig involvering av entreprenører, leverandører, brukere og driftspersonale for å håndtere utfordringene i bransjen.

Prosjekterings- og samspillsledelse handler om å koordinere, styre og lede et tverrfaglig team av spesialister for å få til et best mulig resultat ut fra de rammene som er gitt, fra tidligfase prosjekt til ferdig prosjekt. Prosjekterings- og samspillsledelse er derfor et spesielt viktig fagområde med tanke på å bidra til bedre og mer bærekraftige prosjekter.

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne blir presentert for nyere forskning og teori knyttet til prosjekteringsledelse, samspillsledelse, og gjennomgang av relevante metoder og verktøy med tanke på faglig og administrativ ledelse av prosjekteringen. Kurset er praktisk rettet med øvinger og prosjektoppgave som tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.

Målgruppe

Arkitekter, rådgivere, entreprenører, byggherrer eller andre som vil innta en posisjon eller ha en rolle i utvikling og prosjektering av bygg og anlegg, enten som prosjekteringsleder, samspillsleder, prosjekterende, utførende eller som byggherre/bestiller/bruker.

Innhold

Kurset gir en introduksjon til fagområdet prosjekteringsledelse hvor samspillet i byggeprosessen blir vektlagt. Ledelseskonsepter i BAE-næringen blir gjennomgått og diskutert. Evne til å etablere og lede flerfaglige team er en nøkkelkompetanse for prosjekteringsleder og fokus på koordinering, samordning, samspill og integrasjon for å få til riktig resultat, er avgjørende. Byggeprosjekters utfordringer, oppgaver, roller og ansvar vil bli belyst. Gjennomføringsstrategier for organisering av prosjekt, anskaffelsesprosesser og kontrahering vil også gjennomgås. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine erfaringer for å få til en aktiv læringssløyfe mellom egen praksis, sin bedrift og ny teoretisk kunnskap om rollen.

Muliggjørende teknologier vil være et viktig tema i kurset, og vil bli berørt i flere sammenhenger. Erfaringer med bruk av BIM i nyere prosjekter vil bli presentert. BIM-relevante temaer som samspill og koordinering, effektivitet og kvalitet vil bli drøftet av relevante aktører både fra bestillersiden og fra utførersiden.

Kurset vil gi en innføring i de administrative prosessene for styring av kvalitet, tid, kostnader og ressurser i byggeprosjekter.

Emnebeskrivelse

Prosjekteringsledelse

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Utdanning som sivilarkitekt, sivilingeniør eller ingeniør, og
2. Minst tre års arbeidserfaring innen bygg, anlegg og eiendom.
Annen bakgrunn og praksis kan etter vurdering godkjennes.

Hvis det blir flere søkere enn plasser på kurset, vil plassene bli fordelt slik at både arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer blir representert.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Vi kan dessverre ikke godta CV som dokumentasjon på arbeidserfaring.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset legges opp med tre samlinger på 3 + 3 + 2 dager, hvor siste dag på samling 3 blir gjennomgang og tilbakemelding på prosjektoppgaven.

Første samling i Oslo: 27.-29. mars 2023
Andre samling i Trondheim: 2. - 4. mai 2023
Tredje samling i Oslo: 8. - 9. juni 2023

 

Samlingene er obligatoriske.

Prosjekteringsledelse og samspillsledelse vil bli belyst gjennom teori, praktiske eksempler og oppgaver. Det legges opp til aktiv deltakelse gjennom spørsmål, diskusjon, refleksjon og øvingsoppgaver. Ledende personer både fra praksis- og forskning/undervisningsmiljøer vil være forelesere.

Eksamensbeskrivelse

Dette kurset gir 7,5 studiepoeng. En prosjektoppgave er grunnlag for karaktersetting i emnet. Oppgaven tar utgangspunkt i et tema eller problemstilling som kursdeltakerne selv er opptatt av og som man ønsker å forbedre seg på. Prosjektoppgaven blir delt opp i mindre deloppgaver, og deltakerne får veiledning underveis i prosessen. Prosjektoppgaven begrenses til 30 A4 sider inkludert figurer/illustrasjoner. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensumbøker:

Rolstadås, A, Johansen, A, Olsson, N og Langlo, J A (2020). Praktisk prosjektledelse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3205-5

Aarseth, Rolstadås, Klev (2015). Lederskap I prosjekter. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1812-7

Hansen, G K (2019). Samspillet i byggeprosessen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2116-5

Anbefalt tilleggslitteratur:
Eynon, J (2013). The Design Managers Handbook. Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-4706-7402-4
Samset, K (2008). Prosjekt i tidligfase. Tapir Akademiske forlag. ISBN 978-82-519-2346-0

I tillegg kommer forelesningstoff, artikler og rapporter som legges ut på Blackboard.

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, RIF – Rådgivende ingeniørers forening

Referanser

Dette er en kraftpakke av et kurs. Det beveger seg fra abstrakte, overordnede konsepter til konkrete, praktiske og lett gjenbrukbare teknikker, grep og løsninger som kan brukes med en gang. En av kursets mange styrker er fokus på rammebetingelser og forventningsavklaringer i et prosjekt, noe som alltid ligger i bunn av et vellykket prosjekt og en vellykket prosjektering. Kursdeltaker høsten 2016.

Kurset er nyttig for å sjekke egne kunnskaper om tema, utveksle erfaringer og lære noe nytt. Kursdeltaker høsten 2020.

Et intenst og krevende kurs som gir deg kunnskap og verktøy som garantert vil gjøre deg til en bedre prosjekteringsleder. Kursdeltaker høsten 2018.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design
Geir K. Hansen, Professor, Institutt for arkitektur og planlegging
Mobil: 951 35 520
Epost: geir.hansen@ntnu.no
Vegard Knotten, Forskningsleder, Prosess og Innovasjon, SINTEF Community
Epost: vegard.knotten@sintef.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev