EVU-Kurs

Spansk språkferdighet og fagdidaktikk

Blid mann med headset foran PC viser tommel opp. Foto.

Foto: Mostphotos

Start: 10.02.2023
Søknadsfrist: 05.01.2023

Undervisningsform: Nettstudium med digitale samlinger
Sted for samlinger: Nett

Pris: 5400 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SPA6102

Kurset er avlyst.


Underviser du i spansk? Dette nettkurset omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i spanskfaget.

Kurset gir deg verktøy for å videreutvikle din undervisningskompetanse i spansk.

Målgruppe

Lærere som underviser i spansk.

Husk at du må søke om studieplass direkte til NTNU hvis du fikk innvilget finansiering (vikar- eller stipendordning) gjennom Utdanningsdirektoratet i forrige søkeperiode (1. februar - 1. mars 2022).

 

Innhold

Emnet omhandler forhold som vedrører undervisning og elevers læring i spanskfaget. Det fokuseres på utvikling av egne skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk og utvikling av elevers ferdigheter i spanskklasserommet. De kognitive og affektive faktorene (for eksempel motivasjon og identitet) som inngår i læringsprosessen er sentrale innfallsvinkler i emnet. Emnet gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over egen undervisning og også for refleksjon knyttet til egen språklæring og fremmedspråklæring generelt. Emnet vektlegger kunnskap og innsikt i fagdidaktiske tilnærminger og forskning innen fremmedspråklæring som kan bidra til forbedring av egen undervisningspraksis.

Læringsformer og aktiviteter:

Emnet er nettbasert. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet. Undervisningsspråket er spansk, og alle arbeidskravene må utføres på spansk. 

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnets innhold, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige/muntlige tilbakemeldinger og/eller veiledning. 

Kontakt med lærer og medstudenter skjer på skjer via emnets nettsider og NTNUs læringsplattform, samt NTNUs student e-post. Studenter må holde seg oppdaterte på alle informasjonskanalene som brukes.

 

 

Opptakskrav

30 studiepoeng spansk

Anbefalte forkunnskaper

Lærerutdanning, gode lese- og skriveferdigheter og muntlige ferdigheter i spansk.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Dette er et nettbasert tilbud som ikke har fysiske samlinger. Kurset har oppstart i februar 2023 og går over ca. 13 uker.

Det vil holdes 3 til 4 obligatoriske nettmøter i emnet, i tillegg til nettmøte i forbindelse med obligatorisk aktivitet. Undervisningsspråket er spansk.

Datoer og tidspunkt for nettmøtene annonseres senere.

Det er krav om 75% oppmøte på undervisning. Fravær utover dette må dokumenteres.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Du bør ha tilgang på oppdatert datamaskin, samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter og for opptak av presentasjoner.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensformen er mappeeksamen. Innleveringsfristen annonseres senere.

Eksamensmappa består av 3 arbeider (to av de obligatoriske aktivitetene og en refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Ved stryk må alle tekster i mappa skrives på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for at studenten får fremstille seg til eksamen. De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. To av de obligatoriske aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Prisinformasjon

Pris: 5400 Kr

I kursavgiften inngår
- Nettundervisning
- Tilgang til elektroniske læremidler på internett
- Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger til den enkelte deltaker
- Sensur av eksamen
Studentene må selv betale semesteravgift til NTNU og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Viktig:
Du kan fritt trekke deg fra kurset frem til søknadsfristen. Etter fristen gjelder angrerettloven. Les mer om avmelding og angrerett her.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kurset kan starte.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Celia Ferragut Bamberg, Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73596704
Epost: celia.bamberg@ntnu.no
Helene Norbeck, Universitetslektor og rådgiver, Institutt for språk og litteratur
Telefon: 73591752
Epost: helene.norbeck@ntnu.no

Kontakt

Linda Lønvik, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev