EVU-Kurs


Ernæring, psykisk helse og prestasjon

Kvinnelig kick-boxer i samspill med trener.

Foto: Colourbox

Arbeider du i miljøer eller med personer hvor det kan oppstå utfordringer knyttet til prestasjon i kombinasjon ernæring og psykisk helse? Å skape en god kultur som fremmer både prestasjon og helse er en viktig og ansvarsfull oppgave.

Søknadsfrist: 16.08.2021

Målgruppe:

Personer som jobber i miljøer hvor kombinasjonen ernæring, psykisk helse og prestasjon er aktuelt, f.eks. i idrettsmiljøer, skolesektoren, helsesektoren, kulturlivet og i næringslivet.

Kursbeskrivelse:

Emnet vil gi deg kunnskap om ernæring som et virkemiddel for å skape god psykisk helse versus ernæringatferd knyttet til psykiske helseplager. Du vil ogås få en innføring i hvordan du kan kommunisere med individer for å skape åpenhet og motivasjon for positiv endring.

Du vil få innsikt i de viktigste aspektene ved ernæring og idrettsernæring, samt ernæringsrelaterte utfordringer knyttet til helhetsutøveren. Det inkluderer generelle prinsipper, men bygger på spesifikke eksempler fra forskjellige idretter for å illustrere ernæringsmessige krav for utøvere i trening og konkurransesammenheng. Emnet gir avansert kunnskap som fremhever ernæringsstrategier og tilnærmingsmetoder som kan benyttes for å oppfylle disse kravene. Du vil også lære teoretiske og praktiske tilnærminger til «den ikke-fungerende utøveren» for å skape gode rammebetingelser for ivaretakelse av helhetsutøveren.

Temaer:

• Grunnleggende ernæringslære
• Idrett- og prestasjonsernæring
• RED-S (Lav energitilgjengelighet i idretten)
• Spiseforstyrrelser
• Spesifikke og alternative kostholdsstrategier
• Psykologiske mekanismer
• Fysiologiske mekanismer
• Arbeidsallianser og kommunikasjonsverktøy
• Ressursfokus og ressursutvikling
• Handlingskompetanse og påvirkningsferdigheter
• Perspektiv, orientering og styring

Emnebeskrivelsen i sin helhet finner du her: https://www.ntnu.no/studier/emner/PSY6013/2021/1#tab=omEmnet

Eksamensbeskrivelse:

Emnet avsluttes med en 14-dagers skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling (karakterskala fra A-F).

Tid og sted for kurs/samlinger:

Emnet gjennomføres med fem samlinger ved Granåsen Toppidrettssenter i Trondheim, høsten 2021 og våren 2022. Den første og siste samlingen á to dager, den andre, tredje og fjerde samlingen á en dag.

Samling 1: 22.-23. september 2021
Samling 2: 17. november 2021
Samling 3: 19. januar 2022
Samling 4: 9. mars 2022
Samling 5: 24.-25. mai 2022

Emnet har teoretisk undervisning, relevante kasusoppgaver og stiller krav til individuelle refleksjoner knyttet til dagsaktuelle utfordringer/problemstillinger. Sentralt i emnet er at du skal lære å knytte sammen teori og praksis, og anvende opparbeidede ferdigheter som en ressurs i dine relasjonelle arbeidsoppgaver.

På første samling skal du kartlegge din egen ernæringsfilosofi. På andre samling gjennomfører deltakerne en multiple choice med vekt på grunnleggende ernæringskunnskap. På femte samling gjennomfører du en multiple choice med vekt på idrettsernæring og relevante lidelser. På femte samling er det lagt vekt på kasusoppgaver i grupper og plenum.

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene (minimum 80% oppmøte). 

 

Kursavgift:

12000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Tore Stiles
Professor, Inst. for psykologi

Andrea Næss

Frode Moen
Førsteamanuensis, Inst. for pedagogikk og livslang læring

Kontakt:

Bente Moslet
NTNU VIDERE
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Utdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen.

Kursform/Undervisning:

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav:

Fullført bachelorgrad.

Anbefalte forkunnskaper:

Tilstrekkelig motivasjon og praktisk mulighet til å prioritere og gjennomføre studiet.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum er under utarbeidelse og vil bestå av ca. 1000 sider fastlagt og 200 sider selvvalgt. 

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 22.09.2021

Søknadsfrist: 16.08.2021

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PSY6013

Undervisningssted: Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.