Transformasjon og ny bruk av bygningsarven

Klosteranlegg fra middelalderen omgjort til museum. Musée des Augustins, Toulouse (Frankrike). Foto: S. B. Feragen.

Under store endringer av det bygde miljø blir forestillinger om hva som bør tas vare på og hva som bør endres utfordret. Restaurering, rekonstruksjon, rehabilitering, reparasjon, konservering, bruksendring og transformasjon er sentrale begreper i bygningsvernets teorigrunnlag som blir diskutert i dette kurset.

Søknadsfrist: 20.02.2019

Målgruppe:

  • Kurset henvender seg til ei bred målgruppe med ulikt ansvar for forvaltning av bygningsarven både i offentlig og privat sektor.
  • Regionreformen vil gi fylkeskommunen et større forvaltningsansvar for bygningsarven. Forvaltere av Statens kulturhistoriske eiendommer har fått tydeligere myndighet samtidig som plan- og bygningsloven plasserer et stort ansvar hos kommunene når det gjelder å ta vare på det bygde miljø. Private aktører har det største ansvaret som grunneiere, eiendomsforvaltere og utbyggere. I denne samfunnsutviklinga er det behov for å stryke den formelle og reelle kompetansen innen bygningsvernfaget hos kommunale og fylkeskommunale kulturminneforvaltere, prosjekterende akritekter, rådgivende ingeniører og hos privat grunneiere og eiendomsutviklere.

Kursbeskrivelse:

Forvaltningen av bygningsarven endres. Mer og mer av ansvaret overføres til private aktører. Offentlige bygningsvernmyndigheter tappes for ansvar, innflytelse og ressurser og byplan- og byggesaksprosesser blir gjenstand for forhandlinger mellom mange aktører. Dette kurset setter søkelyset på disse endringsprosessen og drøfter verneteoretiske, tekniske og bruksmessige utfordringer.

Kurset har en samling som går over tre fulle dager 26. -28. mars i Trondheim. Samlingen er bare en del av kurset og forutsetter hjemmearbeid både før og etter. Før samlingen får deltakerne tilsendt pensumliste som de skal sette seg inn i og en oppgavetekst som danner grunnlag for problemstillinger som presenteres på samlingen. Etter samlingen skal deltakerne videreutvikle oppgaven til et essay som evalueres som eksamen med karakter bestått- ikke bestått. Det blir gitt veiledning på nett.

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal deltakeren: 

- ha utviklet sin kunnskap om vernehistorie og verneteori, og om praktiske metoder og verktøy til bruk i arbeidet med transformasjons- og verneoppgaver.

- være bedre i stand til å finne gode løsninger i transformasjons- og verneoppgaver der nyt bruk tar hensyn til historiske verdier.

- ha oppnådd en økt forståelse for bevaring og bruk av eldre bygninger og kulturmiljøer.

Eksamensbeskrivelse:

Deltakerne skriver et essay på et gitt tema. På bakgrunn av et fritt valgt eksempel skal essayet reflektere over et oppgitt emne og egen problemstilling på grunnlag av oppgitt pensum og kursets forelesinger. Innleveringsfrist er 12. mai 2019.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatoriske samling i Trondheim våren 2019:

26. - 28. mars

Mer informasjon om samlingen legges ut senere.

 

Kursavgift:

7500 Kr
Kursavgift info:

Kursavgiften dekker:

  • Program, forelesninger og kursmateriell
  • Lunsj og kaffepauser gjennom hele kurset
  • Befaringer
  • Veiledning mellom samlingene av hjemmeoppgaver
  • Eksamen

Fagansvarlig/Forelesere:

Dag Kittang
Professor, NTNU, Institutt for arkitektur og planlegging
Telefon: 73 59 52 08
Mobil: 93 05 86 26
Epost: dag.kittang@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Sjukehusbygg HF

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke tidligere har tatt eksamen ved NTNU må laste opp karakterutskrifter eller vitnemål innen søknadsfristens utløp. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaringer med arbeid med forvaltning av bygningsarven i offentlig eller privat sektor.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumliste sendes ut senere og et kompendium deles ut på kurset.

Praktiske opplysninger:

Overnatting bestilles og betales av den enkelte. Det er ikke inkludert i kursavgiften. 

 Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 10.03.2019

Søknadsfrist: 20.02.2019

Kursavgift: 7500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AAR6060

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.