EVU-Kurs


Klinisk farmasi og farmakoterapi

Målet med utdanninga i Klinisk farmasi og farmakoterapi er å utdanne farmasøyter til å fungere som legemiddelspesialister i tverrfaglige team i helsetjenesten. Foto Tormod Leithe

Kurset skal gi farmasøyter kompetanse til å kunne diskutere legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer med pasienter, leger og annet helsepersonell. Målet er at farmasøyter skal kunne fungere i tverrfaglige team for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene og jobbe med klinisk farmasi i henhold til IMM (Integrated Medicines Management)-modellen.

 

Søknadsfrist: 12.12.2018

Målgruppe:

Farmasøyter som arbeider eller ønsker å arbeide i tverrfaglige team i klinisk praksis i primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Kursbeskrivelse:

Opplæring i klinisk farmasøytisk praksis i henhold til Integrated Medicines Management (IMM)-modellen.

Farmakoterapiundervisning blant annet i tilknytning til:

 • Legemidler til eldre
 • Bivirkninger og interaksjoner
 • Klinisk kjemi
 • Smertebehandling
 • Osteoporose
 • Kardiovaskulær farmakologi
 • CNS-farmakologi
 • Diabetes
 • Obstruktive lungesykdommer  

Praksisperiode
Du vil selv være ansvarlig for å skaffe deg praksisplass på sykehus eller sykehjem for å få gjennomført obligatoriske praktiske øvelser mellom samlingene.

Nedenfor finner du ytterligere informasjon om praksisperioden; informasjon som du som søker må gi til ditt ønskede praksissted. Du finner også skjema for bekreftelse på praksisplass. Dette skjemaet må du skrive ut, fylle ut og sende til NTNU VIDERE.

Informasjon til mulig praksissted. Innholdet vil kunne endres noe, men omfanget er det samme. Oppdatert informasjon legges ut så snart det er klart.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal du:

 • ha inngående kunnskap om legemidlers effekt og plass i behandling av utvalgte sykdommer
 • ha inngående kunnskap om hva som ligger til grunn for valg av legemidler til den enkelte pasient
 • ha kunnskap om systemer for legemiddelovervåking og spontanrapportering av bivirkninger

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal du kunne:

 • diskutere legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer med leger og annet helsepersonell
 • utføre legemiddelintervju og legemiddelsamstemming i henhold til IMM-modellen
 • utføre legemiddelgjennomgang i henhold til IMM-modellen
 • utføre legemiddelsamtale i henhold til IMM-modellen
 • formulere farmasøytnotat til pasientjournal
 • presentere oppsummert pasientkasuistikk med tilhørende legemiddelrelaterte problemer til leger og annet helsepersonell
 • kvalitetssikre legemiddelhåndteringsprosesser i institusjon i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • rapportere bivirkninger av legemidler

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal du kunne:

 • fungere som legemiddelspesialist i tverrfaglige team og arbeide med klinisk farmasi etter IMM-modellen for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene og kjenne farmasøytens rolle i slike team
 • reflektere over legemiddelrelaterte utfordringer knyttet til pasientrettet behandling

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen). Praktisk eksamen / stasjonseksamen 28. mai 2019 - varighet ca 1,5 time. Vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamenskrav: Innlevering av dokumentasjon på gjennomført praksis og praksisoppgaver. Innsending av egen-identifiserte pasientkasus fra praksis.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlinger våren 2019 (eksakte datoer kommer senere):

Første samling: uke 6
Andre samling: uke 9
Tredje samling: uke 14
Fjerde samling: uke 19                                                                         

Samlingene vil foregå ved NTNU / St. Olavs hospital i Trondheim. Mellom samlingene vil det være praksisperiode med tilhørende innleveringsoppgaver. Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men det oppfordres til deltakelse på alle samlinger.

Kursavgift:

15500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift.

Rabatter:

Ingen rabatter.

Fagansvarlig/Forelesere:

Elin Høien Bergene
Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 73 59 75 46
Epost: elin.h.bergene@ntnu.no

Janne Kutschera Sund
Kontaktperson Sykehusapoteket Midt-Norge
Epost: Janne.Sund@sykehusapoteket.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: elin.h.bergene@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Primært cand.pharm./master i farmasi, evt. reseptar/bachelor i farmasi etter individuell vurdering.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Det forutsettes at søker har inngått avtale om praksisplass før bekreftelse av tildelt studieplass. Fyll ut skjemaet "Bekreftelse på praksisplass" og last opp dette.

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring fra klinisk arbeid / arbeid i tverrfaglige team.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Aktuelle artikler og retningslinjer for legemiddelbehandling. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. 

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Det er 8 plasser på kurset, hvorav 4 er forbeholdt Sykehusapoteket Midt-Norges ansatte. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil søkere som har erfaring fra klinisk arbeid/arbeid i tverrfaglig team først bli prioritert. Vi ber dem som har denne type erfaring skrive det i merknadsfeltet når de søker på kurset. Utover dette vil søkere bli prioritert etter søknadsdato.

Informasjon til mulig praksissted

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 04.02.2019

Søknadsfrist: 12.12.2018

Kursavgift: 15500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6000

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.