EVU-Kurs


Ulykkesgranskning

Foto av anleggsarbeidere

Anleggsarbeid på Brattøra i Trondheim. Foto: Trondheim havn / Flickr> (CC BY-SA 2.0)

Ulykker er ikke ønskede, men når de først skjer gir de en unik mulighet til å lære for å forhindre nye hendelser. Kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å utføre systematisk ulykkesgranskning og for å omsette resultatene i kontinuerlige forbedringer i organisasjonen. Eksempler på hendelser og styringsprinsipper, som brukes i undervisningen, vil i hovedsak bli hentet fra bygg- og anlegg. De prinsipper og metoder som kurset formidler vil imidlertid være generelle og derved relevante for ansatte i andre næringer.

Søknadsfrist: 01.10.2018

Målgruppe:

Ledere og fagpersonell med ansvar for å initiere, gjennomføre og følge opp granskninger av uønskede hendelser.

Kursbeskrivelse:

 Faglig innhold:

 • Hensikten med ulykkesgranskning.
 • Gransking som en del av et systematisk HMS styringssystem.
 • Ulykkesteorier og –modeller
 • Granskning og læring av hendelser i praksis. Eksempler fra myndighet og virksomhet.
 • Gransking på tre nivåer
 • Planlegging av granskning og granskningsprosessen: mandat, team og organisering, beredskap og varsling, åstedsgranskning, intervjuer av ofre og vitner, analyse og hva, hvordan og hvorfor det skjedde, funn, anbefalinger og rapportering
 • Metoder for innsamling av data
 • Metoder for ulykkesanalyse
 • Juridiske aspekter ved ulykkesgranskning
 • Kriterier for læring av ulykker

 

Undervisning:

Kurset gjennomføres med samlinger på NTNU i Trondheim. 

Undervisningen vil bestå av forelesninger og øvinger og diskusjoner i grupper og i plenum. En viktig del av undervisningen består av feltarbeid med granskning av en simulert ulykkeshendelse.

I kurset inngår også en semesteroppgave, som gjennomføres mellom samling en og to. Den består av en sekundæranalyse av en ulykkesrapport fra egen «bedrift». Analysen skal dokumenteres i en rapport på 5 – 7 sider. Den gjennomføres normalt i perioden mellom de to samlingene og presenteres på samling to.  

Læringsutbytte:

Læringsutbytte Kunnskaper:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- forklare hensikten med ulykkesgranskning
- forklare prinsipper for systematisk granskning av ulykker
- forklare bruk av ulykkesmodeller for analyse av hendelsesforløp og umiddelbare årsaker og rot årsaker
- velge riktig type granskningsnivå og –metodikk for ulike typer hendelser

Læringsutbytte ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- benytte et rammeverk for effektiv sikkerhetsledelse og læring for bedre ulykkesforebygging i en organisasjon
- samle inn data om en hendelse ved åstedsgranskning, intervjuer og dokumentgjennomgang
- systematisere og modellere hendelsesforløp
- analysere direkte årsaker og bakenforliggende årsaker til hendelser
- foreslå og argumentere for risikoreduserende tiltak
- evaluere resultatet av granskninger

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- planlegge og lede en uavhengig granskningskommisjon

 

Eksamensbeskrivelse:

Godkjent semesteroppgave og hjemmeeksamen vil berettige til 7,5 studiepoeng i NTNU systemet. Semesteroppgave teller 30% og hjemmeeksamen i januar teller 70% av karakteren.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim.

Første samling: 19. - 21. november 2018
Andre samling: 4. - 6. desember 2018

 

Kursavgift:

14500 Kr

Rabatter:

Ingen rabatt på kursavgiften

Fagansvarlig/Forelesere:

Eirik Albrechtsen
Førsteamanuensis, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse
Mobil: 918 84358
Epost: Eirik.albrechtsen@ntnu.no

Urban Kjellén
Professor II, Inst. for industriell øknonomi og teknologiledelse
Mobil: 95143846
Epost: urban.kjellen@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut. Har du lastet opp dokumentasjon tidligere, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Bachelorgrad og noe bakgrunnskunnskap og praktisk erfaring fra sikkerhetsområdet

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensumlitteraturen deles ut på første samling:
 • Kjellén og Albrechtsen (2017) Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences. CRC Press
 • International Standard ISO 19011: Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
 • Haddon, W (1970) On the escape of tigers. American Journal of Public Health (6p)
 • Albrechtsen, E & Kjellén, U., et al: Handouts from the lectures. (150 pages)
 • Investigation reports to be used in exercises and term paper.

Praktiske opplysninger:

Referanser:

Deltaker fra kurset i 2018:
Takk for eit veldig bra kurs med flinke forelesarar og relevante tema. Eg har lært veldig mykje!

Deltaker fra kurset i 2018:
Godt og praktisk kurs. Fokus på oppgaveløsning.

Deltaker fra kurset i 2018:
Skal man drive med ulykkesgranskning i bygge- og anleggsbransjen er dette kurset veldig godt egnet og gir deg et godt innblikk i gode verktøy som er brukernyttig.

Kursdetaljer

Startdato: 19.11.2018
Slutt: 08.01.2019

Søknadsfrist: 01.10.2018

Kursavgift: 14500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6400

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.