Utlysning av midler til utviklingsprosjekt 2022

Utlysning av midler til utviklingsprosjekt 2022

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning med kvalitet på høyt internasjonalt nivå. Toppundervisning består av en portefølje av utviklingstiltak som skal styrke utdanningen ved NTNU blant annet gjennom å utvikle nye lærings- og vurderingspraksiser. Målet er at tiltakene skal lede til økt læringsutbytte hos studentene, og ett av tiltakene er satsing på utviklingsprosjekter. 

Rektor lyser med dette ut midler til utviklingsprosjekter for utprøving av ulike vurderingsformer. Alle fagmiljø ved NTNU kan søke. Hvert fakultet kan nominere inntil 3 prosjekt. Prosjektene støttes med inntil 250 000 kroner. Det forutsettes at fakultetet bidrar med minst tilsvarende ressurs som rektor i form av penger og/eller arbeidsinnsats. Varighet inntil 2 år. 

Se fullstendig utlysning i ePhorte 2022/40798. 


Søknadsprosess

Kriterier for utlysning

En komité vurderer søknadene etter følgende kriterier: 

1. Prosjektene skal fremme utvikling av vurdering i emner, og bidra til økt studiekvalitet i studieprogram

2. Prosjektet skal aktivt involvere studentene i planlegging og gjennomføring

3. Vurderingsformen(e) skal kunne videreføres innenfor normale ressursrammer etter prosjektperioden

4. Prosjektet skal ha en forpliktende plan for erfaringsdeling og spredning av kunnskap og erfaringer fra prosjektet


Vurderingsformene som prøves ut skal være i samsvar med gjeldende regelverk jfr. "Forskrift om studier ved NTNU" spesifikt gjelder det §5-11, §5-12 og §5-13. Vi anbefaler videre at dere leser gjennom "Veileder for mappevurdering ved NTNU".


Hvordan søke?

Søknad leveres digitalt. Bruk NTNU Toppundervisning sin søknadsmal. 


Vurderingsprosess

Vurderingsprosess

Vurdering og tildeling

En komité bestående av to meritterte undervisere og en studentrepresentant vil vudere søknaden ut fra kriteriene for utlysning. Komiteen innstiller inntill 10 prosjekt. Prorektor for utdanning tildeler midler på bakgrunn av innstilling fra komiteen. 

 


Innlevering av søknad

Innlevering av søknad

Innlevering av søknad (feideinnlogging)

Søknadsfrist: 19.april 2023 kl.12.00

Søknadsmal

Søknadsmal

Bruk NTNU Toppundervisning sin søknadsmal. 

Søknadsmal (word)

Søknadsmal (pdf)

 

Kontakt

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt:

toppundervisning@ntnu.no

Toppundervisning modell

 

NTNU Toppundervisning, modell